ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

| Hydref 21, 2019

Mae Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) flaenllaw'r UE yn destun adolygiad wedi'i drefnu yn 2021, ond mae'r ASE Cristian Bușoi (EPP, Rwmania) yn benderfynol o ddechrau paratoi'r adolygiad nawr ochr yn ochr â'i gydweithwyr seneddol. Mae Bușoi, sydd â hanes o ymladd i reoleiddio'r diwydiant tybaco, yn sefydlu Gweithgor newydd ar adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco sy'n ceisio cynnwys ASEau o bwyllgorau ENVI, IMCO neu ITREE.

Mae'r angen i baratoi'r adolygiad o'r TPD ymhell ymlaen llaw yn rhesymegol o ystyried pwysigrwydd canolog y gyfarwyddeb a lobïo trwm y diwydiant tybaco yn ei erbyn. Pan fabwysiadodd yr UE y TPD - a elwir yn ffurfiol yn Gyfarwyddeb 2014 / 40 / EU - galluogodd aelod-wladwriaethau'r bloc i isafswm set o ddeddfwriaeth wedi'i gysoni i reoleiddio'r defnydd o dybaco, sy'n arwain at farwolaeth gynamserol pobl 700,000 bob blwyddyn yn Ewrop.

Nid yw'n syndod bod y diwydiant tybaco wedi gwneud ei orau glas i ddyfrio darpariaethau'r TPD. Mewn gwirionedd, ystyrir mai'r Gyfarwyddeb Tybaco yw'r ffeil fwyaf lobïo yn hanes yr UE. Llogodd y diwydiant tybaco fwy na lobïwyr 200 - un ar gyfer pob ASE 3.5 - ar ben y rhwydwaith o grwpiau blaen hefyd yn gwthio agenda'r diwydiant.

Mae'n debyg bod yr ymdrech ar y cyd hon wedi dwyn rhywfaint o ffrwyth - roedd testun olaf y TPD yn ymddangos yn drugarog gyda gweithgynhyrchwyr tybaco mewn nifer o feysydd. Ailddrafftiwyd sawl darpariaeth TPD yn llwyr yn ystod y cyfnod treial afloyw - roedd cymdeithasau ac ASEau fel ei gilydd yn amau ​​bod Comisiwn Jean-Claude Juncker, a oedd wedi ymddangos yn weddol agored i lobïo yn gyffredinol, wedi ildio tir i'r lobi tybaco.

O ystyried y ffaith bod y diwydiant sigaréts bron yn sicr o adnewyddu'r pwysau hwn cyn adolygiad 2021 o'r TPD, mae'n gwneud synnwyr bod grwpiau cymdeithas sifil eisoes yn ceisio sut i wthio yn ôl. Yn ôl Bușoi, mae'n rhaid i'r adolygiad sydd ar ddod fynd i'r afael â nifer o faterion sydd wedi codi ers i'r TPD gael ei fabwysiadu yn 2014. Yn un peth, mae'r ddadl gynyddol a'r ansicrwydd cyffredinol ynghylch sigaréts electronig yn golygu bod angen addasu'r fframwaith deddfwriaethol yn unol â hynny. Mae angen delio â chynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi a roddwyd ar y farchnad ar ôl mabwysiadu'r TPD hefyd: a ddylid eu hystyried yn gynhyrchion tybaco fel y mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn ei argymell yn ei Adroddiad Epidemig Tybaco Byd-eang 2019, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf?

Datblygiad pwysig arall sydd wedi digwydd ers mabwysiadu'r TPD yw bod Protocol WHO i Ddileu Masnach anghyfreithlon mewn Tybaco wedi dod i rym ar 25 Medi 2018 ar ôl cael y cadarnhad 40 angenrheidiol. Mae partïon 57 bellach wedi arwyddo i'r cytundeb rhyngwladol hwn, gan gynnwys aelod-wladwriaethau 16 yr UE a'r UE ei hun - sy'n golygu bod angen adolygiad mwy cynhwysfawr o'r rheolaeth dros y gadwyn gyflenwi tybaco.

Mae'r ystod eang hon o faterion i ddelio â nhw yn ystod yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Tybaco yn sail i awydd Bușoi i ddechrau paratoi'r adolygiad nawr yn ei weithgor. Yn ôl Bușoi, mae paratoi mor gynnar yn arbennig o bwysig fel y gall Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd weithio gyda'i gilydd ar gyfer adolygiad 2021 mewn dull cydweithredol, heb ddylanwad y diwydiant tybaco.

Mae Cristian Bușoi wedi cynnig y bydd y gweithgor yn cyfarfod yn rheolaidd bob deufis, gan ddechrau ym mis Tachwedd 2019. Mae hefyd wedi awgrymu y dylai allu cyfweld â chymaint o gynrychiolwyr o’r Comisiwn, aelod-wladwriaethau’r UE, a’r seneddau cenedlaethol, cymdeithasau gwrth-dybaco, arbenigwyr, personoliaethau allanol, cyfreithwyr, a swyddogion gweithredol y diwydiant tybaco yn ôl yr angen mewn democratiaeth, dull cyhoeddus a thryloyw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Iechyd, Romania

Sylwadau ar gau.