Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi'n edrych i fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - gyda chymorth diweddaraf HSBC Arolwg Expat Explorer a ddaeth yn Sweden yn gyntaf ar gyfer 'Family', Seland Newydd yn gyntaf ar gyfer 'Profiad' a'r Swistir yn gyntaf ar gyfer 'Economeg'.

P'un a ydych chi'n chwilio am le y byddwch chi a'ch teulu yn hapus yn ei alw'n gartref, gwlad lle mae cyfleoedd gyrfa yn ddiddiwedd neu'n gyrchfan sy'n cynnig ansawdd bywyd uchel, mae'r erthygl hon yn archwilio pam mae expats yn rhoi cymaint o barch i bob lleoliad uchaf ledled y byd.

Sweden

Stockholm, SwedenP'un ai oherwydd agwedd hael y wlad tuag at absenoldeb rhiant â thâl neu ei safiad ar addysg o ansawdd uchel, nid yw'n anodd gweld pam mae Sweden yn dwyn y brig yn y categori teulu.

Absenoldeb rhiant â thâl

Mae gan rieni sy'n byw yn Sweden hawl i whopping 480 diwrnod o riant taledig gadael unwaith y bydd plentyn yn cael ei eni neu ei fabwysiadu, gan bwysleisio system deulu-ganolog y wlad. Am ddiwrnodau 390, dylai rhieni ddisgwyl derbyn tua 80% o'u cyflog. Am weddill y diwrnodau 90, bydd rhieni'n derbyn cyfradd unffurf o SEK 180 y dydd. Wedi dweud hynny, dim ond os ydyn nhw wedi bod yn gweithio'n gyfreithiol yn Sweden am o leiaf diwrnodau 240 ac wedi talu trethi y mae rhieni'n gymwys i wneud hyn.

addysg

Bydd teuluoedd sy'n symud yno hefyd yn elwa o system addysg ragorol - a'r rhan orau yw, mae addysg am ddim i bob plentyn sy'n mynychu ysgolion cyhoeddus rhwng 6 ac 16. Ar ôl iddyn nhw gwblhau 'ysgol orfodol 'yna mae gan blant 16 neu'n hŷn yr opsiwn i fynd i 'ysgol uwchradd uchaf' sydd hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae ysgolion rhyngwladol hefyd yn opsiwn poblogaidd ar gyfer expats, nid yn unig oherwydd ansawdd uchel yr addysg y mae eich plant yn ei derbyn ond hefyd oherwydd bod gwersi fel arfer yn cael eu dysgu yn Saesneg, ac yn dilyn cwricwlwm America neu Brydain.

Un peth i'w nodi serch hynny, yw bod addysg gartref yn anghyfreithlon yn Sweden ac eithrio mewn amgylchiadau anghyffredin neu anghyffredin iawn. Mae'n orfodol i blant fynd i ysgol gydnabyddedig o 6 i 16.

Gofal Iechyd

Ystyrir bod y system gofal iechyd yn Sweden o ansawdd uchel iawn - rhywbeth y mae teuluoedd alltud yn sicr o'i werthfawrogi. Mewn gwirionedd, mae cleifion yn aml yn myfyrio ar safon uchel y gofal a dderbynnir, gyda 90% o bobl defnyddio gofal sylfaenol yn Sweden gan ddweud eu bod yn cael eu trin â pharch ac ystyriaeth gan staff.

Mae system gofal iechyd Sweden wedi'i datganoli, sy'n golygu bod cynghorau sir yn gyfrifol am hynny, ac mewn rhai achosion, cynghorau lleol neu lywodraethau trefol. Canran fach yn unig o gostau y mae cleifion yn eu talu.

Er bod y system gofal iechyd yn Sweden yn gyffredinol, mae yna rai costau y bydd cleifion yn eu hwynebu, a dyna pam y gallai fod angen i deuluoedd fuddsoddi mewn a polisi gofal iechyd byd-eang i sicrhau eu bod yn cael sylw priodol rhag ofn y bydd argyfwng meddygol.

Yr amgylchedd

Mae Sweden hefyd yn adnabyddus iawn am ei seilwaith eco-gyfeillgar. Er enghraifft, nod y wlad yw bod yn hollol rhydd o danwydd ffosil gan 2040, gyda Stockholm eisoes yn cyflenwi dewis arall biodanwydd mewn gorsafoedd petrol ledled y ddinas.

Rydych chi a'ch teulu yn sicr o fwynhau'r ystod eang o fannau gwyrdd sydd gan Sweden i'w cynnig, yn ogystal â system drafnidiaeth gyhoeddus wych a detholiad o fwytai a siopau eco-fwyta.

Seland Newydd

Ne ZealandYn adnabyddus am ei thirweddau syfrdanol o hardd, ei diwylliant cynhwysol a'i ffordd o fyw hamddenol, sy'n canolbwyntio ar yr awyr agored, nid yw Seland Newydd yn gadael unrhyw ddryswch ynghylch pam y cafodd y lle cyntaf yn arolwg Expat Explorer am 'Profiad'.

diwylliant

Adlewyrchir amrywiaeth Seland Newydd yn rhannol yn nhair iaith swyddogol y wlad, sy'n cynnwys Māori, Saesneg ac Iaith Arwyddion Seland Newydd. Mae diwylliant Māori yn benodol, yn cydblethu'n weithredol â bywyd bob dydd, gan gynnwys gwaith. Felly peidiwch â synnu os ydych chi'n gweld ychydig o ddisgrifiadau swydd neu amcanion perfformiad sy'n dyfynnu 'deall diwylliant Māori' fel rhan o'r gofynion rôl. Gwneir ymdrechion yn gyffredinol i sicrhau bod newydd-ddyfodiaid i Seland Newydd yn deall ac yn gwerthfawrogi'r diwylliant brodorol.

Mae Seland Newydd yn aml yn cyfeirio atynt eu hunain fel 'Kiwis' ac yn disgrifio'u hunain fel 'cyfeillgar ond neilltuedig' ac 'agored ond parchus'. Efallai bod hyn yn swnio'n ddryslyd ar y dechrau - ydyw - ond po fwyaf y byddwch chi'n dod i adnabod y bobl leol, y mwyaf y byddwch chi'n dechrau deall y disgrifiad hwn. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddod i adnabod y diwylliant lleol pan rydych chi yno, felly manteisiwch ar bob cyfle, p'un a yw'n hāngi (dull Māori traddodiadol o goginio bwyd mewn popty daear) yn eich cymdogion, barbeciw neu ychydig o ddiodydd yn y bar lleol.

Un ymatebydd o Arolwg Expat Explorer HSBC hefyd yn pwysleisio diwylliant hyfryd amrywiol y wlad:

“Mae dinasoedd Seland Newydd, yn enwedig y rhai gogleddol, yn gymysgedd o ddiwylliannau Ewropeaidd, Polynesaidd ac Antipodeaidd. Mae'n gymysgedd hynod ddiddorol na fyddech chi'n dod o hyd iddo yn unman arall. ”

Mae diwylliant Seland Newydd mor brydferth â'i golygfeydd - felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi ac ymgolli ynddo gymaint â phosib.

Ffordd o Fyw

Yn gartref i amrywiaeth o fannau agored, gwyrdd, a hinsawdd dymherus trwy gydol y flwyddyn mae digon o gyfle i fwynhau ffordd iach, awyr agored o fyw fel newydd-ddyfodiad i Seland Newydd. P'un a ydych am gwmpasu un o'r nifer o lwybrau cerdded a beicio sy'n frith ledled y wlad, neu sgïo ar lethrau gwyn llyfn unig losgfynydd medrus Seland Newydd, Mt Ruapehu, mae'r cyfleoedd ar gyfer rhywfaint o anturiaeth awyr agored yn ddiddiwedd.

Gyda miloedd o gilometrau o arfordir, llynnoedd ac afonydd, mae Seland Newydd yn fan problemus ar gyfer chwaraeon dŵr a gweithgareddau. Os nad ydych erioed wedi ymweld â Seland Newydd o'r blaen, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw Google ychydig o luniau o leoliadau syfrdanol fel Mount Taranaki neu raeadr Milford Sound a byddwch chi'n argyhoeddedig. Os nad yw'r golygfeydd syfrdanol hynny yn eich argyhoeddi, yna beth fydd?

Efallai y bydd y ffaith bod Seland Newydd hefyd yn cynnig cydbwysedd bywyd / gwaith hynod ddeniadol yn eich perswadio. Gydag amseroedd cymudo byr ar y cyfan a phwyslais ar oriau gwaith hyblyg, mae yna ddigon o fuddion byw a gweithio yn Seland Newydd.

Mae ymatebydd arall o Arolwg Expat Explorer HSBC yn ychwanegu bod “mwy o gyfleoedd i fod yn greadigol ym myd busnes, ac mae’n llai rhwym gan nicetïau cymdeithasol, yn gyfeillgar, gyda chymunedau mwy cefnogol”.

Felly i'r rhai sy'n ceisio gwell ansawdd bywyd, gwell cydbwysedd gwaith / bywyd a phrofiad alltud cyffrous, efallai yr hoffech chi gadw Seland Newydd mewn cof.

Y Swistir

Y SwistirO gael eich pleidleisio yn y pump uchaf dros incwm gwario, twf cyflogau, dilyniant gyrfa a sicrwydd swydd, nid yw'n syndod bod y Swistir wedi dod i'r brig o ran economeg.

Incwm tafladwy

Gall llawer o drigolion y Swistir elwa o safon byw uchel, diolch i incwm gwario uwch. Yn ôl 'Mynegai Bywyd Gwell' diweddaraf yr OECD, yn y Swistir, incwm gwario cyfartalog y cartref wedi'i addasu gan net yw $ 36,378 (USD) bob blwyddyn, sy'n uwch na chyfartaledd yr OECD o $ 30,563 (USD) y flwyddyn.

Wedi dweud hynny, mae angen i incwm gwario unigolyn dalu costau byw, ac er ei fod yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw hyn yn diystyru'r ffaith bod costau byw yn y Swistir yn syndod o uchel. Er enghraifft, y cyffredinol costau byw yn Llundain, DU, yn sylweddol is nag y mae yn Zurich, y Swistir. Mae hyn yn golygu, er mwyn byw'n gyffyrddus yn y Swistir, bydd angen swydd â chyflog da arnoch chi er mwyn i chi allu elwa o'r incwm gwario uwch.

Cyfleoedd Gyrfa

Yn ffodus, mae gan y Swistir lawer i'w gynnig o ran cyfleoedd gyrfa. Mewn gwirionedd, mae gan 80% o bobl 15 i 64 yn y Swistir swydd â thâl, sy'n uwch na chyfartaledd cyflogaeth yr OECD o 67%. Mae hefyd yn un o'r cyfraddau uchaf yn yr OECD.

Mae economi'r Swistir yn cynnwys y tri phrif sector: y sector trydyddol, y sector diwydiant a'r sector amaethyddol.

Y sector trydyddol sy'n cyfrannu fwyaf at economi'r Swistir, gan gwmpasu diwydiannau fel bancio, yswiriant a thwristiaeth. Mae'r sector hwn yn cyflogi mwy na 75% o boblogaeth waith gyffredinol y Swistir.

Mae sector y diwydiant yn dibynnu'n fawr ar ddibynnu'n fawr ar fewnforion ac allforion, ac mae'n cynnwys y diwydiannau peiriannau, metel a thecstilau yn ogystal â'r diwydiannau cemegol a fferyllol. Mae mwy nag un rhan o bump o'r boblogaeth sy'n gweithio yn rhan o'r sector hwn.

Yn olaf, mae'r sector amaeth, sy'n cynnwys tua 3% o boblogaeth waith gyffredinol y Swistir, yn cael cefnogaeth gref gan y llywodraeth. Mae'n debyg y bydd expats yn dod o hyd i gyfleoedd yn y sectorau trydyddol a diwydiant.

Er bod byd gwaith yn gystadleuol yn y Swistir, mae yna ddiwydiannau lle mae prinder yn golygu mwy o gyfle. Mae'r diwydiant peirianneg yn benodol yn cynnwys bron i 40% o weithwyr tramor ac mae'n chwilio am weithwyr mwy medrus yn gyson. Mae galw mawr am swyddi yn y diwydiannau technoleg, fferyllol, ymgynghori, bancio, yswiriant a TG hefyd.

Felly os ydych chi'n alltud meddwl busnes sy'n edrych i ehangu'ch gorwelion a mwynhau incwm gwario uwch, efallai mai'r Swistir yw'r lle i chi. Ac eto, ni waeth ble rydych chi'n dewis adleoli iddo ar ôl i Brexit ddigwydd (os yw'n digwydd), mae yna ddigon o gyrchfannau amrywiol sy'n addas i chi a'ch amgylchiad, p'un a ydych chi'n cael eich gyrru gan yrfa, yn canolbwyntio ar y teulu, neu'r cyfan o'r uchod!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, cynnwys, Erthygl Sylw, Sweden, Y Swistir

Sylwadau ar gau.