Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

| Hydref 23, 2019

Nid yw'r Wcráin, sydd wedi bod yn mynd ar drywydd diwygiadau ers 2014, wedi bod yn llwyddiannus ym mhob maes. Yn benodol, mae pryderon ynghylch diwygio'r system gyfiawnder. Nawr mae wedi dod yn farn eang nad yw'r sefyllfa yn llysoedd Wcrain wedi gwella, bod amlygiadau o lygredd yn y llysoedd o hyd, ac mae'r gangen farnwrol ei hun bron â cholli ei hannibyniaeth.

Yn ystod arlywyddiaeth Poroshenko, cynhaliwyd diwygio barnwrol yn yr Wcrain. Ond mae ymddiriedaeth yn system farnwriaeth Wcrain yn isel iawn; yn ôl arolwg 2019, dim ond 14% o ddinasyddion, sy'n ymddiried yn y beirniaid. Ni all dangosydd hyder mor drychinebus o isel fod yn sail i adeiladu system gyfiawnder effeithiol.

Er mwyn dod o hyd i rysáit ar sut i wella’r sefyllfa yn y system farnwrol, ymwelodd dirprwyaeth Wcrain â Senedd Ewrop yn Strasbwrg yn sesiwn yr hydref a chynnal cynhadledd ryngwladol. Roedd ASau Wcreineg, barnwyr, hyrwyddwyr hawliau dynol ac actifyddion dinesig yn bresennol, ynghyd ag aelodau Senedd Ewrop. Roedd mater cyfiawnder Wcreineg yn ganolog i'r drafodaeth.

Yn ystod y drafodaeth, nododd AS Wcreineg Oleksiy Zhmerenetsky na wnaed unrhyw newidiadau dwfn yn y system gyfiawnder yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, fel sy'n ofynnol gan bartneriaid tramor a chan resymeg y diwygio cyfiawnder ei hun. Yn gynyddol, mae llysoedd a barnwyr unigol wedi ymddangos yn y wasg o dan benawdau gwarthus, gyda honiadau o lygredd a gweithredoedd anghyfreithlon eraill, fodd bynnag, ni ddarparwyd tystiolaeth bendant o gamau o'r fath. Felly yn lle diwygio'r strwythur, defnyddiodd yr Arlywydd Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i godi sgôr wleidyddol.

Siomedig yw'r amcangyfrifon o'r diwygiad barnwrol a wnaed gan yr awdurdodau blaenorol, ac mae cyfranogwyr y drafodaeth yn gweld yma gyfrifoldeb yr awdurdodau yn bennaf. Cytunodd cyfranogwyr y ddeialog nad oedd y llywodraeth flaenorol wedi rhoi gwir annibyniaeth i'r pŵer barnwrol, ond yn hytrach ceisiodd ei reoli a'i ddefnyddio at ei ddibenion ei hun.

Dywedodd AS Wcreineg Iryna Venediktova fod pob arwydd bod y cyn Arlywydd Petro Poroshenko yn pwyso ar y system farnwrol yn gyson. Ar gyfer rhai mathau o bwysau o'r fath defnyddiodd awdurdodau gwrth-lygredd a oedd yn pwyso ar y barnwyr i'w perswadio i weithredu er budd Gweinyddiaeth yr Arlywydd. Yn benodol, mae Swyddfa Gwrth-lygredd Genedlaethol yr Wcrain, a sefydlwyd yn 2015, yn cael y bai dro ar ôl tro yn y pwysau ar y llysoedd. Mae'r corff hwn i fod i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwrth-lygredd, ond mae wedi dangos canlyniadau cymedrol iawn. Yn lle hynny, roedd NABU a'i arweinwyr, yn aml yn cael eu darganfod yng nghanol sgandalau ac yn cydweithredu â'r llywodraeth flaenorol. Er enghraifft, yn 2018, sylwodd newyddiadurwyr fod pennaeth yr NABU Artem Sytnyk yn ymweld â thŷ’r Arlywydd Petro Poroshenko gyda’r nos. Gellir siarad am briodoldeb ymweliadau o'r fath am amser hir, fodd bynnag, pan ofynnwyd iddo'n uniongyrchol, nododd Sytnik ei fod wedi siarad â'r Arlywydd am greu llys gwrth-lygredd. Pan ofynnwyd iddo pa mor foesegol a hwylus oedd trafod materion o'r fath mewn tŷ preifat gyda'r nos, dywedodd Sytnyk yn syml ei fod wedi cael gwahoddiad gan Poroshenko. Mewn unrhyw wlad wâr, dim ond yn gyhoeddus a heb unrhyw gefn y gellir cynnal sgyrsiau o'r fath.

Yn benodol, dywedodd arbenigwr gwleidyddol, cyfarwyddwr Sefydliad Democratiaeth a Datblygiad PolitA, Kateryna Odarchenko, a oedd ymhlith trefnwyr y ford gron, hefyd fod y llywodraeth flaenorol wedi ceisio canolbwyntio arni’i hun holl ysgogiadau llywodraethu’r wladwriaeth a gwneud yn ddibynnol arno'i hun y cyrff hynny, a ddylai fod yn annibynnol priori. Ychwanegodd fod nifer o sgandalau, a ddarlledwyd yn eang gan sianel deledu, wedi cael eu creu yn artiffisial yn aml a'u bod wedi'u hanelu at anfri rhai penodol unigolion neu hyd yn oed yr organau cyfan. Fodd bynnag, gallai'r cyn-Arlywydd fod wedi dylanwadu ar y cyfryngau, a ledaenodd gynnwys o'r fath.

Mae llawer o feirniaid wedi cael eu dal “fel gwystlon” i’r system ac wedi bod yn rhan o sgandalau nad oedd yn amlwg yn berthnasol. Roedd y rhan fwyaf o'r sgandalau hyn a elwir yn ymgyrchoedd cyfryngau gyda'r nod o berswadio rhai barnwyr i gymryd rhan mewn cydweithredu anghyfreithlon ac i wneud penderfyniadau a oedd o fudd i'r llywodraeth flaenorol.

Nodwyd hyn, yn benodol, gan Farnwr Llys Gweinyddol Dosbarth Kyiv Pavlo Vovk, a oedd hefyd yn bresennol yn y cyfarfod. Dywedodd yn glir am ymdrechion pwysau arno, yn enwedig trwy'r organau a reolir gan y cyn-Arlywydd.

Mae'n bwysig egluro awdurdodaeth Llys Gweinyddol Dosbarth Kyiv; mae awdurdodau'r llywodraeth yn un o'r partïon yn yr anghydfodau a ystyrir gan y llys. Yn hyn o beth, roedd yr awdurdodau eisiau i'r holl anghydfodau sy'n codi o gyfranogiad awdurdodau'r wladwriaeth gael eu setlo er budd yr awdurdodau. Felly, roedd yr awdurdodau yn dibynnu ar y pwysau y cymerodd yr NABU ran ynddo. Yn benodol, cychwynnodd yr NABU yr achos troseddol yn erbyn y barnwr Vovk am, yn ôl y sôn, ddata anghywir yn y datganiad, ond ni chanfu astudiaeth fanwl o’r achos yn erbyn corff gwrth-lygredd arall - yr Asiantaeth Genedlaethol o atal a brwydro yn erbyn llygredd.

Mae'r sefyllfa o amgylch y llys hwn, a llawer o rai eraill, yn ymwneud yn llwyr â phwysau gwleidyddol uniongyrchol na ellir eu cyfiawnhau ar y llysoedd gyda'r nod o gael eu plaid a gwneud iddynt gyflawni gorchmynion gwleidyddol. Cytunodd yr actifydd hawliau dynol Sergiy Klets, a fynychodd y cyfarfod hefyd â'r datganiad hwn. Yn ôl iddo, mae diffyg ymddiriedaeth fawr yn y llysoedd yn ganlyniad i ddiffyg annibyniaeth y system farnwrol yn yr Wcrain ac amherffeithrwydd y system gyfiawnder yn gyffredinol. Er enghraifft, mae'r Uchel Gyngor Cyfiawnder bellach yn cynnwys pobl sy'n agos at yr Arlywydd blaenorol, a gall rhai grwpiau ddefnyddio'r corff i drin a phwysau. Er mwyn cynyddu’r ymddiriedaeth i’r beirniaid, meddai, mae angen cynnwys ffigyrau cyhoeddus, cyfreithwyr cymwys ac arbenigwyr rhyngwladol o’r tu allan i’r Wcráin i’r Uchel Gyngor Cyfiawnder.

Dywedodd yr ASE Petras Auštrevičius fod arfer o’r fath, pan fydd pŵer gwleidyddol yn ymyrryd â’r farnwriaeth, yn arwain at gamfeddiannu ac nad oes ganddo ddim yn gyffredin ag egwyddorion democrataidd datblygiad cymdeithasol.

“Pan orfodir y llys i ufuddhau i gyfarwyddiadau’r awdurdodau gwleidyddol, ni all unrhyw gyfiawnder teg fodoli. Mewn amgylchiadau o'r fath daw barnwyr yn wystlon i'r system wleidyddol a diffyg ymddiriedaeth cymdeithas sifil, sy'n arfer cywilyddus y dylid ei atal, ”- dywedodd yr ASE Ivar Ijabs.

Felly, mae'r ASE Witold Waszczykowski - gwleidydd sglein, Dirprwy Weinidog Materion Tramor (2005-2008), Dirprwy bennaeth y Bureau og Security National (2008-2010) wedi mynegi ei gefnogaeth lawn i'r Wcráin yn ei ymdrech i greu gweddol ac annibynnol. system farnwrol.

”Mae gan Wcráin yr holl amodau i greu cyfiawnder gonest, diduedd, yn benodol, hyd yn oed wrth y bwrdd hwn mae yna bobl sydd â’r ewyllys, yr awydd a’r proffesiynoldeb i gyflawni’r diwygiadau angenrheidiol mewn cyfiawnder,” - nododd Witold Waszczykowski.

Enghraifft drawiadol o'r modd y gwnaeth y llywodraeth flaenorol ohirio'r broses o ddiwygio barnwrol yw achos y llys Gwrth-lygredd Arbennig, a ddechreuodd ei weithrediad ym mis Medi 2019 yn unig, er iddo gael ei gyhoeddi yn 2014. Llys yw hwn o dan yr awdurdodaeth y mae achosion llygredd yn cwympo, gan gynnwys dwyn swyddogion llywodraeth o flaen eu gwell. Arafodd pŵer Poroshenko waith y llys hwn am amser hir, ond unwaith i'r Arlywydd newydd ymgymryd â'i ddyletswyddau, lansiwyd y corff a dechrau gweithio. Hynny yw, roedd creu llys gwrth-lygredd, a gweithredu'r diwygiad, yn dibynnu, yn anad dim, ar ewyllys wleidyddol yr Arlywydd, nad oedd, mae'n debyg, unrhyw awydd i wneud newidiadau o'r fath.

Er mwyn gwneud yr Wcrain yn bartner llawn-llawn yn Ewrop, mae'n angenrheidiol i'r farnwriaeth fod yn gwbl annibynnol, dylai cyfiawnder gael ei wneud gan farnwyr proffesiynol, cymwys a fydd yn gwasanaethu'r bobl, nid pŵer gwleidyddol. Dyma arfer gwledydd yr UE, ac mae hanes yn profi bod unrhyw un sydd mewn grym sy'n ceisio dofi'r llys, yn hwyr neu'n hwyrach yn dod yn berson sy'n ymwneud ag achosion troseddol. Ac roedd y rhai a gyhuddwyd o dan gyfarwyddiadau’r awdurdodau, o ganlyniad, wedi gallu amddiffyn eu henw da.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Wcráin

Sylwadau ar gau.