Mae #JunckerPlan 'wedi cael effaith fawr ar swyddi a thwf yr UE'

| Hydref 23, 2019

Mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, Cynllun Juncker, wedi chwarae rhan allweddol wrth hybu swyddi a thwf yn yr UE. Mae buddsoddiadau gan Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyda chefnogaeth Cronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) wedi cynyddu cynnyrch domestig gros yr UE (GDP) 0.9% ac wedi ychwanegu 1.1 miliwn o swyddi o'i gymharu â'r senario llinell sylfaen. Erbyn 2022, bydd Cynllun Juncker wedi cynyddu CMC yr UE 1.8% ac wedi ychwanegu 1.7 miliwn o swyddi. Dyma'r cyfrifiadau diweddaraf gan y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC) ac Adran Economeg Grŵp EIB, yn seiliedig ar gytundebau cyllido a gymeradwywyd tan ddiwedd Mehefin 2019.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker: “Rydyn ni wedi cyflawni’r hyn roedden ni’n bwriadu ei wneud: dychwelyd Ewrop i dwf solet a hybu creu swyddi. Erbyn 2022, bydd Cynllun Juncker wedi ychwanegu 1.7 miliwn o swyddi i farchnad lafur yr UE ac wedi cynyddu CMC yr UE 1.8%. Dywedais bob amser nad oedd y Cynllun yn iachâd i gyd. Ond gyda mwy na miliwn o gwmnïau bach yn derbyn cyllid nad oedd ar gael iddynt o'r blaen, gallwn fod yn falch. "

Dywedodd yr Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Jyrki Katainen: “Rydyn ni wedi dod yn bell ers y prosiectau cyntaf yn 2015! Heddiw mae economi Ewrop yn ôl ar y trywydd iawn a bydd y Cynllun Buddsoddi yn cael effaith barhaol. Mae'r prosiectau a ariannwyd hyd yn hyn o fudd i fwy na miliwn o fusnesau bach ac yn ein helpu i drosglwyddo i economi carbon isel, gylchol a chynaliadwy. Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi cyflawni ein prif flaenoriaeth i ddefnyddio arian preifat er budd y cyhoedd. ”

Dywedodd Llywydd Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer: “Pan wnaethon ni drafod y fenter hon gyntaf bum mlynedd yn ôl, roedd llawer o bobl yn amheus. Mae'n anodd credu y gall unrhyw offeryn ariannol greu swyddi yn y miliynau neu gefnogi miliwn o gwmnïau. Ac eto, mae cyfrifiadau diweddar yn dangos ein bod yn iawn i ddilyn ein syniadau. Mae Cynllun Juncker wedi cael effaith sylweddol ar economïau a bywydau ledled Ewrop: mae wedi cefnogi prosiectau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a'r hinsawdd, arloesi a chymdeithas decach, a bydd yn parhau i wneud hynny hyd yn oed pan fydd Jean-Claude a minnau wedi ymddeol ers amser maith. . ”

Effaith tymor hir

Yn ychwanegol at yr effaith uniongyrchol y mae Cynllun Juncker wedi'i chael ar swyddi a thwf CMC, bydd y Cynllun hefyd yn cael effaith macro-economaidd tymor hir ar yr UE. Wrth edrych ymlaen at 2037, bydd gweithrediadau Cynllun Juncker wedi dal i greu 1 miliwn o swyddi ac wedi cynyddu CMC yr UE 1.2%. Mae gwell cysylltedd a chynhyrchaeth cynyddol o ganlyniad i brosiectau a gefnogir gan Gynllun Juncker yn helpu i hybu cystadleurwydd a thwf Ewropeaidd yn y tymor hwy.

Hybu buddsoddiad a chefnogi busnesau bach a chanolig

Ym mis Hydref 2019, mae Cynllun Juncker ar fin ysgogi € 439.4 biliwn mewn buddsoddiad ychwanegol ledled yr UE. Disgwylir i fwy na miliwn o fusnesau newydd a busnesau bach elwa o fynediad gwell at gyllid.

Daw rhywfaint o 70% o'r buddsoddiad symudol disgwyliedig o adnoddau preifat, sy'n golygu bod Cynllun Juncker hefyd wedi cyflawni ei amcan o ysgogi buddsoddiad preifat.

Pwy sydd wedi derbyn cyllid?

Diolch i Gynllun Juncker, mae'r EIB a'i is-gwmni ar gyfer ariannu busnesau bach, Cronfa Buddsoddi Ewrop (EIF), wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithrediadau 1200 yn agos ac maent ar y trywydd iawn i ddarparu cyllid risg ar gyfer mwy na miliwn o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig. ar draws ystod eang o sectorau ac ym mhob gwlad 28 yr UE.

Ym mis Hydref 2019, y gwledydd gorau yn ôl buddsoddiad a ysgogwyd gan EFSI mewn perthynas â CMC yw Gwlad Groeg, Estonia, Portiwgal, Bwlgaria a Gwlad Pwyl. Mae enghreifftiau o brosiectau Cynllun Juncker yn amrywio o seilwaith gwefru cyflym pan-Ewropeaidd ar gyfer cerbydau trydan i gwmni rheoli gwastraff bwyd yn Rwmania i ailintegreiddio cyn bersonél milwrol i'r gweithle yn yr Iseldiroedd. Taflenni ffeithiau yn ôl gwlad a fesul sector darparu trosolwg manylach ac enghreifftiau pellach o brosiectau.

Sut mae Cynllun Juncker wedi bod o fudd i ddinasyddion a busnesau?

Yn ogystal ag ariannu prosiectau arloesol a thechnolegau newydd, mae Cynllun Juncker wedi cefnogi amcanion eraill yr UE, megis polisi hinsawdd, cymdeithasol a thrafnidiaeth. Diolch i Gynllun Juncker:

Mae gan fwy na 10 miliwn o aelwydydd fynediad at ynni adnewyddadwy

Mae 20 miliwn o Ewropeaid yn elwa ar well gwasanaethau gofal iechyd

Mae 182 miliwn o deithwyr y flwyddyn yn mwynhau gwell seilwaith rheilffyrdd a threfol

I gael trosolwg cyflawn o'r buddion, gweler Banciau Buddsoddi Ewrop Adroddiad blynyddol 2018 ar ei weithrediadau y tu mewn i'r UE.

Effaith ar weithredu yn yr hinsawdd

Mae Cronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn cefnogi syniadau arloesol i amddiffyn y blaned. Disgwylir i brosiectau a ariennir gan Grŵp EIB o dan Gynllun Juncker sbarduno € 90.7 biliwn mewn buddsoddiad ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd. Mae'r rhain yn cynnwys adeiladau ynni sero, ffermydd gwynt, prosiectau ynni solar, cawodydd arbed dŵr, bysiau ecogyfeillgar a goleuadau LED.

Gwasanaethau cynghori wedi'u teilwra a man cyfarfod ar-lein

Nod pwysig arall Cynllun Juncker yw helpu prosiectau i gychwyn. Mae'r Hub Ymgynghorol Buddsoddi Ewrop, yn darparu cymorth technegol a chyngor ar gyfer prosiectau newydd. Ers ei lansio yn 2015, mae'r Hwb wedi delio â mwy na cheisiadau 1,400 gan hyrwyddwyr prosiectau yn holl wledydd yr UE, y mae mwy na 400 ohonynt yn elwa o gymorth ymgynghorol wedi'i deilwra. Mae mwy na 50 o'r rhain eisoes wedi bwydo i mewn i biblinell fenthyca EIB. Un oedd uwchraddio system goleuadau stryd Vilnius i'w wneud yn fwy effeithlon o ran ynni. Bydd y prosiect, a dderbyniodd fenthyciad â chefnogaeth EFSI € 21.6 miliwn, yn helpu i leihau amcangyfrif o 51% ar ddefnydd a chostau trydan, gan arbed tua € 1m y flwyddyn. Mae'r arbediad ynni yn gyfwerth â defnydd ynni cyfartalog bron i aelwydydd 3,100.

Yn ogystal, ym mis Medi 2019, mae prosiectau 890 wedi'u cyhoeddi ar y Prosiect Porth Buddsoddi Ewrop - man cyfarfod ar-lein ar gyfer hyrwyddwyr a buddsoddwyr prosiectau. Mae'r rhain yn cynnwys holl brif sectorau economi'r UE, gyda chyfanswm y buddsoddiad arfaethedig yn dod i gyfanswm o € 65bn. Mae mwy na phrosiectau 60 wedi derbyn cyllid ers cael eu cyhoeddi ar y Porth. Mae'r Porth hefyd yn cynnig gwasanaethau ychwanegol, megis trefnu digwyddiadau paru.

Gwybodaeth cefndir

y Cynllun Buddsoddi ar gyfer EwropLansiwyd Cynllun Juncker, ym mis Tachwedd 2014 i wyrdroi'r duedd ar i lawr o lefelau isel o fuddsoddiad a rhoi Ewrop ar y llwybr i adferiad economaidd. Ei dri amcan oedd cael gwared ar rwystrau i fuddsoddiad; darparu gwelededd a chymorth technegol i brosiectau buddsoddi; ac i wneud defnydd craffach o adnoddau ariannol. Gwarant cyllideb yr UE yw'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol sy'n caniatáu i Grŵp EIB ariannu mwy o brosiectau, ac yn aml yn fwy peryglus.

Yn aml, mae cyllid yn mynd tuag at brosiectau arloesol iawn, neu fusnesau newydd heb hanes credyd. Mae prosiectau hefyd yn cronni anghenion seilwaith llai yn ôl sector a daearyddiaeth. Mae Cynllun Juncker yn caniatáu i Grŵp EIB ariannu nifer fwy o weithrediadau â phroffil risg uwch nag a fyddai wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth gwarant cyllideb yr UE, yn ogystal ag estyn allan at gleientiaid newydd: tri allan o bedwar yn derbyn cefnogaeth Cynllun Juncker yn newydd i'r banc.

Ar 18 Ebrill 2019, rhoddodd Senedd Ewrop ei golau gwyrdd i olynydd Cynllun Juncker ar gyfer y Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf: y Rhaglen InvestEU.

Mae'r asesiad effaith macro-economaidd yn waith ar y cyd rhwng adran Economeg yr EIB a Chanolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn (JRC). Mae'n seiliedig ar fethodoleg sydd wedi'i hen sefydlu, wedi'i chyhoeddi a'i hadolygu gan gymheiriaid a ddatblygwyd gan y JRC. Mae'r manylion modelu ar gael yn y Adroddiad effaith Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth

Effaith Cynllun Juncker ar swyddi a thwf: taflen ffeithiau

EIB / JRC 2019: Asesu effaith macro-economaidd Grŵp EIB

Taflenni ffeithiau Cynllun Juncker yn ôl gwlad a sector

Rhestr prosiect EFSI gyflawn EIB

Dilynwch yr EIB ar Twitter: @EIB

Dilynwch InvestEU ar Twitter: #InvestEU

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.