Dyfynnwyd #Transjakarta Asiaidd fel model ar gyfer Ewrop a gweddill y byd

| Hydref 24, 2019

Dywedwyd wrth gynhadledd fawr ym Mrwsel y gall system drafnidiaeth gyhoeddus arloesol yn Asia fod yn fodel ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Dywedwyd wrth y Gynhadledd Fysiau Ryngwladol fod Cludiant Cyhoeddus Jakarta yn arloesi trafnidiaeth integredig ac ecogyfeillgar. yn ysgrifennu Martin Banks.

Rhedodd y gynhadledd dridiau o 21-23 Hydref gan ddenu ugeiniau o weithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus o bob cwr o'r byd. Mae'r digwyddiad, a gynhaliwyd yn Brussel Expo, yn archwilio tueddiadau a datblygiadau cyfredol yn y sector bysiau o safbwynt rhyngwladol. Mae siaradwyr rhyngwladol 60 o bob rhan o'r sector bysiau yn mynychu.

Ymhlith y rhain mae Dr Agung Wicaksono, Prif Swyddog Gweithredol Transjakarta, system cludo cyflym bysiau yn Jakarta, Indonesia. Y system BRT gyntaf yn Asia, cychwynnodd weithrediadau ar 15 Ionawr 2004 i ddarparu system drafnidiaeth gyhoeddus gyflym i helpu i leihau traffig oriau brig. Siaradodd Wicaksono am sut mae'r system wedi helpu i dorri lefelau tagfeydd ym mhrifddinas Indonesia yn sylweddol. Mae Transjakarta yn gwasanaethu un o'r llwybrau hiraf yn y byd, gan ymestyn dros orsafoedd 250km a 25 ac yn gwasanaethu 20 miliwn o deithwyr. Fel un o'r gweithredwyr cludiant cyhoeddus mwyaf yn Jakarta, mae Transjakarta yn defnyddio'r system Bus Rapid Transit (BRT), y cyntaf yn Ne-ddwyrain a De Asia. Esboniodd Wicaksono, yn ystod ei ymweliad â Press Club Brwsel Ewrop, yr hyn y mae Transjakarta yn ei wneud i ddiwallu anghenion Jakarta, gyda chefnogaeth system drafnidiaeth gyhoeddus integredig.

Meddai: “Mae Jakarta yn un o brif ddinasoedd Asia sy'n gwasanaethu 20 miliwn o bobl, yn ddinasyddion Jakarta ac yn gymudwyr o ddinasoedd cyfagos. Mae'r nifer hwn yn gymharol fawr o'i gymharu â phrifddinasoedd eraill yn Asia fel Singapore sydd ond yn gwasanaethu 5 miliwn o bobl bob dydd, ac sydd angen gwasanaethau cludo aml-fodd integredig. “Gall y cynnull hwn ddarparu'r buddion mwyaf posibl ar gyfer datblygu economaidd i ddinasyddion Jakarta a dinasoedd cyfagos.”

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Canolog (BPS) yn amcangyfrif y bydd poblogaeth Jakarta yn 2019 yn cyrraedd 10.6 miliwn o bobl, ond ar ddiwrnodau gwaith mae'r nifer yn cynyddu i 20m. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Transjakarta wedi llwyddo i gynyddu nifer y defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus ryw 300%, a chynyddu'r ardal sylw i 77% mewn pum ardal yn Jakarta. Mae presenoldeb BRT wedi helpu i dorri lefelau tagfeydd yn Jakarta eleni gan 8%, y dirywiad mwyaf o gymharu â dinasoedd eraill ac wedi gwthio Jakarta i lawr y safleoedd, o'r 4th i'r 7th o'r mwyafrif o ddinasoedd tagfeydd.

Mae astudiaeth arall gan Fanc Datblygu Asia (ADB) hefyd yn cydnabod ymdrechion Jakarta i fynd i’r afael â heriau cronig system drafnidiaeth y brifddinas. Mae Transjakarta hefyd wedi cyflwyno 'Microtrans', sy'n cynnwys integreiddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Cefnogir Transjakarta fel darparwr system, mapio llwybrau a datblygu, gan fentrau cydweithredol. Mae Jakarta Transportation yn cydweithredu ag entrepreneuriaid microbws confensiynol presennol a pherchnogion preifat, dull sydd â'r nod o gynnal cysondeb gwasanaethau cludiant cyhoeddus gan y llywodraeth.

Dywedodd Dr Wicaksono: “Dyma un o’r gwahaniaethau rhwng y system drafnidiaeth yn Indonesia a dinasoedd eraill mewn gwledydd eraill. Os mewn dinasoedd eraill mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei rheoleiddio gan y llywodraeth, yn Jakarta mae'r llywodraeth yn croesawu cyfranogiad y gymuned leol fel math o gefnogaeth i ddatblygiad yr economi ranbarthol. ”

Gyda BRT, mae Transjakarta hefyd wedi llwyddo, meddai, wrth gynyddu mynediad i orsafoedd trafnidiaeth gyhoeddus ac arosfannau yn ogystal â chreu hybiau sy'n cefnogi “ecosystemau iach trwy leihau allyriadau nwy yn yr awyr”. Dywedodd Dr Wicaksono y bydd BRT, gan ddechrau yn 2023, yn defnyddio fflydoedd bysiau trydan a fydd yn helpu i leihau allyriadau aer gwacáu cerbydau ymhellach a chreu amgylchedd iachach.

O fewn blynyddoedd 15, mae Transjakarta wedi llwyddo i newid ymddygiad cyhoeddus yn Jakarta wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae wedi derbyn gwobrau am arloesiadau yn y system drafnidiaeth a gwella symudedd dinasoedd. Dywedir bod Transjakarta a’r llywodraeth wedi dangos “cydweithredu a gwaith go iawn sy’n cael effaith gadarnhaol ar gynnydd economaidd a newidiadau yn ymddygiad pobl wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus.” Ar hyn o bryd mae mwyafrif y bysiau Transjakarta yn cael eu dominyddu gan frandiau bysiau Ewropeaidd fel fel Mercedes, Scania a Volvo ond mae tair uned o fysiau trydan yn cael eu gwneud yn Tsieina tra bod eraill yn cael eu profi'n lleol. Mae profi parodrwydd bysiau trydan yn cael ei ystyried yn bwysig i Transjakarta er mwyn addasu i'r hinsawdd drofannol yn Jakarta.

Ar hyn o bryd mae'n berchen ar unedau fflyd bysiau 3,558 gyda llwybrau 220, ac yn 2020 mae'n targedu fflyd ychwanegol o hyd at unedau 10,047 gan gynnwys y microbws. Ei strategaeth tymor byr yn 2020 yw gwireddu'r gwasanaethau 'milltir gyntaf' a 'milltir olaf' yn well, lle gall preswylwyr ddod o hyd i gludiant cyhoeddus o fewn radiws 500-metr a chynyddu'r ardal sylw i 95% yn ardal Jakarta. Gyda system drafnidiaeth gyhoeddus sy’n ehangu ac yn integreiddio fwyfwy, gyda chefnogaeth system talu a gwybodaeth ddigidol, mae Transjakarta bellach yn dweud ei bod yn barod i ddarparu gwasanaethau cludo aml-fodd integredig i “wireddu ecosystem drafnidiaeth drefnus, gyffyrddus a diogel”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, byd

Sylwadau ar gau.