#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

| Hydref 25, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi bod yn Strasbwrg yr wythnos hon, fel yr oedd EAPM, ond ddydd Iau fe aethom ati i brifddinas Bwlgaria, Sofia, ar gyfer ein cynhadledd a drefnwyd ar y cyd gyda BAPPM Ymlaen Gyda'n Gilydd yn y Cyfnod Meddygaeth wedi'i Bersonoli, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

y dau ddiwrnod Mae'r digwyddiad yn cael ei redeg gan EAPM a Chynghrair Bwlgaria ar gyfer Manwl a Meddygaeth Bersonoledig, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Feddygol Pleven, a Chymdeithas Geneteg Dynol a Genomeg Bwlgaria.

Mae'r gynhadledd yn cyd-fynd yn berffaith ag EAPM's bellach yn rhedeg yn hir 'Allgymorth CAMPUS' strategaeth (gyda SMART yn sefyll dros Aelod-wladwriaethau Llai A Rhanbarthau Gyda'n Gilydd) ac mae wedi dwyn ynghyd gynrychiolwyr o sylfaen eang o randdeiliaid o bob rhan o Ranbarth y Balcanau a thu hwnt.

Bwlgaria'Maryia Gabriel ei hun, sydd dros y pum mlynedd diwethaf wedi gwneud gwaith rhagorol fel Comisiynydd Ewropeaidd dros yr Economi a Chymdeithas Ddigidol, a yn fuan i be Comisiynydd ar gyfer Arloesi ac Ieuenctid yn y Ursula von der Leyen weinyddiaeth, roedd gyda ni yn Sofia a chyfarchwyd yn gynnes.

Roedd hi'n frwd iawn ynglŷn â chydweithrediadau rhyngwladol yn ogystal ag amlygu y bydd buddsoddiad o € 35 miliwn yn cael ei agor ym mis Tachwedd eleni ar gyfer y parth hwn, a Horizon Europe's cyfanswm o € 100 biliwn ar gyfer gwahanol feysydd.

Un o'r Comisiwn sy'n dod i mewn's cenadaethau allweddol, atgoffodd y mynychwyr, ei bod yn ymladd canser, a siaradodd Gabriel am yr angen i gadarnhau gosod nodau yn hyn o beth ac i ddatblygu cydweithrediadau rhyngwladol agos, wrth wthio fframweithiau hybiau iechyd digidol ar draws y bloc.

Dywedodd y Comisiynydd wrth y gynulleidfa ei fod's yn glir bod angen mwy o arloesiadau er mwyn gweithredu egwyddorion meddygaeth wedi'i bersonoli, gan dynnu sylw, er bod llawer o ddata'n cael ei gynhyrchu'n bendant, mae sicrhau mynediad a storio data diogel yn parhau i fod o arwyddocâd mawr ar gyfer gweithredoedd pellach.

Yn ogystal, mae angen ymgorffori safonau cymdeithasol a moesegol sy'n cydnabod gwerthoedd craidd yr UE yn yr holl gamau gweithredu hyn.

Mae cydweithredu aelod-wladwriaethau’r UE yn amlwg yn allweddol, fel y pwysleisiodd trwy ddweud bod integreiddio meddygaeth wedi’i phersonoli i Ewrop's mae systemau gofal iechyd yn gofyn “cydweithredu ac ymdrech drawsffiniol rhyngddisgyblaethol gan bawb ”.

Bwlgaria's Dywedodd y Dirprwy Weinidog Addysg a Gwyddoniaeth Karina Angelieva wrth y gynulleidfa bod ei gwlad wedi bod yn bartner llwyddiannus yn y sector bio-bancio a'i bod yn arweinydd sefydledig yn y Balcanau, er bod angen rhwydwaith cryfach gyda'r Balcanau Gorllewinol.

Ychwanegodd: “Mae buddsoddiadau yn ofer os nad yw cydweithredu eang wedi’i sefydlu ac yn weithredol. Mae cydweithredu a chydweithrediad yn hanfodol."

Cadeirydd BAPPM Dr. Jasmina Koeva meddai: “Mae'n'yn glir bod angen i ni ystyried effaith eang meddygaeth wedi'i phersonoli, sy'n addo creu patrwm newydd mewn gofal iechyd. O ystyried na all unrhyw aelod-wladwriaeth fynd ar ei ben ei hun yn realistig o ran gofal iechyd modern, y cwestiwn allweddol yw sut i symud ymlaen.

“Mae cydweithredu trawsffiniol yn hanfodol a, gyda hyn mewn golwg, mae gwledydd yma yn rhanbarth y Balcanau yn anelu at weithio ochr yn ochr i ddatblygu gweithred gydlynol ar gyfer cydweithredu cyhoeddus-preifat rhwng y gwledydd perthnasol, gan greu model y gall eraill ei wneud dilyn. ”

Ychwanegodd: “Mae dadleuon cadarn bod yr hyn sydd ei angen arnom yn fwy, nid llai, yn Ewrop - ac at ddibenion ymarferol mae hynny'n golygu llai o feddwl seilo a mwy o gydweithrediad, ar draws ffiniau ac ar draws disgyblaethau. Gadewch's datblygu'r broses yma yn Sofia dros y ddau ddiwrnod nesaf. "

Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan Meddai: “Mae angen i Ewrop ddatblygu fframwaith a fydd yn galluogi rhannu arferion gorau yn rhanbarth y Balcanau, yn yr achos hwn, a datblygu gweithredu cydlynol ar gyfer cydweithredu cyhoeddus-preifat rhwng y gwledydd perthnasol, gan greu model y gall eraill ei ddilyn.

“Mae datblygiadau arloesol mewn geneteg, yn galw am sgrinio mwy a gwell, datblygiadau mewn technegau delweddu ac ymddangosiad yr hyn rydyn ni'n ei alw nawr yn 'Ddata Fawr' eisoes wedi newid byd gofal iechyd am byth. Y cyfan er budd cleifion.

“Ond mae angen i ni rannu mwy o’r dulliau gwyddonol newydd hyn a galluogi lefelau uwch o gydweithio. Mae hyn yn wir yn y Balcanau fel unrhyw le arall, ”ychwanegodd Horgan.

“Rydyn ni wrth ein bodd bod y Comisiynydd Gabriel nid yn unig yn rhy ymwybodol o hyn, ond ei fod yn chwarae rhan hanfodol wrth wneud iddo ddigwydd,” meddai.

Post Ffindir?

Fel y gwyddom, ar hyn o bryd mae'r Ffindir yn dal Llywyddiaeth gylchdroi'r UE ar yr UE, a chymerodd y genetegydd o'r Ffindir Tuula Helander i lawr y gynhadledd i egluro bod clwstwr o ganolfannau rhagoriaeth yn cael eu datblygu yn y Ffindir, a rhoddodd yr enghraifft y mae ei gwlad yn anelu ati. bod yn ffynhonnell ac yn ddefnyddiwr ymchwil wyddonol, dyfeisiadau ac arloesiadau amryddawn o ansawdd uchel.

Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd “trosoledd y data iechyd sy'n ofynnol i gyflymu meddygaeth wedi'i phersonoli a'r sector iechyd”.

Tulla's mae ei wlad, wrth gwrs, yn canolbwyntio ar ddinasyddion's ei les yn ystod ei lywyddiaeth, ac mae ei phresenoldeb yn y digwyddiad yn Sofia yn hynod arwyddocaol ac i'w chroesawu.

Y Senedd a'r Balcanau…

Mae amseriad a lleoliad y gynhadledd yn sicr yn briodol, o gofio bod ASEau wedi annog Llywydd y Senedd yn ddiweddar David Sassolito ymwelwch â'r Balcanau Gorllewinol “cyn gynted â phosibl”.

Gofynasant iddo drosglwyddo'r sefydliad hefyd's cefnogaeth ar gyfer ehangu a'r rhanbarth yn fwy cyffredinol.

Rhag ofn inni anghofio, mae sawl gwladwriaeth Balcanaidd yn cymryd rhan mewn sgyrsiau ehangu. Ac yr wythnos hon's cyfarfod y Corepersawan “trafodaeth ddwys”Rhwng llysgenhadon am y pwnc.

bont llysgenhadon mynd yn sownd i mewn, a dangosodd y ddadl fod gwledydd yr UE yn “hollt iawn” ar unrhyw ffordd bosibl ymlaen.

Mae Ffrainc, yn benodol, wedi ei chythruddo gyda'r Aelod-wladwriaethau hynny sy'n ffafrio ehangu pellach. Mae'r grŵp olaf yn cynnwys yr Eidal, Gwlad Pwyl, Rwmania, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, ac maen nhw eisiau i'r mater ddychwelyd ar yr agenda pan fydd gweinidogion yn cwrdd yn ddiweddarach y mis hwn.

Ar hyn o bryd, mae ystum i bob pwrpas, gyda mwyafrif yn cefnogi persbectif derbyn ar gyfer Gogledd Macedonia ac Albania. Ar ochr arall y bwrdd, yno'roedd y lleiafrif yn dueddol o rwystro'r symud. O dan y rheolau unfrydedd, dim ond un wlad sy'n gallu arfer feto a'r gêm's i fyny.

Cynhadledd llywyddiaeth Croatia

Yn y cyfamser, gyda golwg ar y dyfodol, fel bob amser, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli yn cynllunio cryn ymgysylltiad â'r ddau lywyddiaeth sy'n dod i fyny yn 2020 - sef Croatia a'r Almaen.

Ac, yn ôl yr arfer, cyflawnir hyn yn rhannol trwy ddigwyddiadau lefel uchel allweddol, gan gynnwys llywyddiaethau'r Aelod-wladwriaethau yn ogystal â mewnbwn gan Senedd Ewrop ac ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys diwydiant.

Mae Croatia yn cymryd Llywyddiaeth yr UE ym mis Ionawr 2020, felly mae EAPM yn cynnal digwyddiad grŵp llywio ar 24-25 Mawrth, gyda'r prif bynciau wedi'u hanelu at ddilyniannu genynnau, diagnosis cynnar ac agweddau ehangach arloesi iechyd.

Mae'r cyfle yn bodoli i ail-alinio blaenoriaethau i werthuso anghenion cleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a systemau iechyd i hwyluso therapïau gwell a mwy diogel.

Mae yna le ac angenrheidrwydd hefyd am well cydweithredu rhwng grwpiau rheoleiddio a thalwyr yr UE. Nod hyn fyddai nodi canlyniadau craidd heblaw goroesi y gellir eu hymgorffori mewn treialon, yn ogystal â systemau gofal iechyd, i gynhyrchu data trwy gydol y cylch bywyd.

Mae EAPM bob amser wedi arddel egwyddorion cydweithredu trawsffiniol ac mae'n gweithio'n galed i gyfleu'r neges, ar lawr gwlad, mewn aelod-wladwriaethau unigol, y rhanbarthau y maent yn byw ynddynt, a hefyd y rhanbarthau yn yr aelod-wladwriaethau hynny.

Gall y Balcanau yn eu cyfanrwydd ac, o fewn y rhanbarth, Bwlgaria a Croatia chwarae rhan fawr, a dyna pam ein hymgysylltiad sylweddol yn y gynhadledd yr wythnos hon yn Sofia.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.