Addysgu a dysgu yn yr oes ddigidol: Mae myfyrwyr ac athrawon 450,000 yn defnyddio teclyn #SELFIE yr UE ar gyfer ysgolion

| Hydref 28, 2019

Roedd 25 Hydref yn nodi blwyddyn ers lansio selfie (Hunan-fyfyrio ar Ddysgu Effeithiol trwy feithrin Arloesi trwy dechnoleg Addysgol), offeryn ar-lein rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd sy'n helpu ysgolion i asesu a gwella'r ffyrdd y maent yn defnyddio technoleg ar gyfer addysgu a dysgu. Mae dros fyfyrwyr 450,000, athrawon ac arweinwyr ysgolion yng ngwledydd 45 wedi defnyddio'r offeryn hyd yn hyn, a disgwylir i'r ffigur hwn fod yn fwy na 500,000 erbyn diwedd 2019.

Wrth sôn am y pen-blwydd cyntaf, y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics, sy'n gyfrifol am y Canolfan Ymchwil ar y Cyd, meddai: “Rwy’n falch o hynny mae'r offeryn SELFIE yn cael ei ddefnyddio mewn cymaint o ysgolion amrywiol, gan helpu athrawon a myfyrwyr i drafod y ffordd orau o ddefnyddio technolegau newydd wrth addysgu a dysgu, a rhoi hwb i'w sgiliau digidol. Mae'r ysgolion eu hunain yn sefydliadau dysgu, a gyda SELFIE gallant bwyso a mesur ble maen nhw ar eu taith ddigidol a gosod eu cwrs yn y dyfodol. ”

Mae SELFIE yn cael ei wella'n barhaus trwy brofi defnyddwyr a chasglu adborth gan ysgolion. Ymhlith y nodweddion newydd mae canllaw fideo i ysgolion ar sefydlu ac addasu'r offeryn a'r posibilrwydd o gymharu canlyniadau ag ymarferion SELFIE blaenorol yn yr un ysgol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn estyn allan i ysgolion ac yn codi ymwybyddiaeth ohonynt er mwyn cynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan, er enghraifft eTwinning, platfform athrawon mwyaf y byd, a Wythnos Cod yr UE. Yn 2020, bydd deunyddiau cymorth a hyfforddi pellach yn cael eu datblygu, gan gynnwys Cwrs Massive Open Online i ysgolion ar SELFIE a sut y gall athrawon ddefnyddio ei ganlyniadau i wella addysgu a dysgu gyda chefnogaeth technolegau digidol. Disgwylir i fersiwn o SELFIE ar gyfer addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn y gwaith ddechrau ym mis Ionawr 2020.

Tystebau gan bobl sy'n defnyddio SELFIE

“Rydym yn defnyddio technolegau digidol ers blynyddoedd lawer, ond nid ydym wedi cael gwerthusiad cywir o sut rydym yn gwneud, ein gwendidau, a barn y myfyrwyr am ddefnyddio technoleg yn ein hysgol. Trwy SELFIE, rydym yn gwybod y gallwn wella pethau fel diogelu data, defnydd mwy diogel o'r rhyngrwyd, a rhwydweithiau cymdeithasol. Mae angen i ni hefyd gynyddu hyder athrawon gyda mwy o hyfforddiant a chefnogaeth wrth ddefnyddio technoleg. ”Pennaeth yr ysgol, Sbaen.

“Gwnaeth SELFIE gonsensws yn haws oherwydd fe wnaeth ein hysgogi i gael trafodaethau manwl am ddysgu digidol. Ein hagwedd tuag at ddysgu digidol yw ei bod yn dod yn agwedd anweledig bron ar yr ysgol, bod technoleg yno pan fydd ei hangen fwyaf ar y plant a phryd y bydd yn gwella canlyniadau dysgu pob plentyn unigol. ”Pennaeth yr Ysgol, Iwerddon.

“Mae myfyrwyr yn hapusach gan fod ansawdd y dosbarthiadau cyfrifiadurol wedi gwella o ganlyniad i’r ymyriadau a ddigwyddodd ar ôl i ni dderbyn Adroddiad SELFIE.” Athro, Gwlad Groeg.

“Mae gennym nodau cliriach nawr ac rydym yn gweithio i fynd i’r afael â’r gwahanol safbwyntiau a welsom trwy adroddiad ysgol SELFIE”. Athro, yr Eidal.

Cefndir

Ariannwyd trwy'r rhaglen Erasmus +, Mae SELFIE yn cynnwys cymuned yr ysgol gyfan - athrawon, arweinwyr ysgolion, a myfyrwyr - wrth fyfyrio ar gyfres o gwestiynau a datganiadau ar ddefnyddio technoleg mewn chwe maes gan gynnwys sgiliau digidol myfyrwyr, datblygiad proffesiynol athrawon, seilwaith ac arweinyddiaeth. Mae cyfranogiad yn wirfoddol. Gall pob ysgol sefydlu'r cwestiynau i weddu i'w hanghenion, gan ddewis o ddatganiadau dewisol ac ychwanegu ei chwestiynau ei hun.

Ar ôl i fyfyrwyr, athrawon ac arweinwyr ysgol ateb, mae'r ysgol yn derbyn adroddiad arfer gyda data a mewnwelediadau. Gall y canfyddiadau hyn helpu ysgol i weld beth sy'n gweithio'n dda a chystal, a nodi meysydd lle mae angen gweithredu (er enghraifft a yw athrawon yn fodlon â'r hyfforddiant a gânt; pa ran o'r isadeiledd y byddai myfyrwyr eisiau ei wella; a yw'r ysgol wedi cael hynny; gweledigaeth ar gyfer sut y mae am ddefnyddio technoleg ac, os felly, a yw hyn wedi'i gyfleu i staff a myfyrwyr).

Mae pob ymateb i SELFIE yn anhysbys, ac ni chesglir unrhyw ddata personol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio i raddio ysgolion neu systemau addysg.

Datblygwyd SELFIE gan y Comisiwn gyda thîm o arbenigwyr addysg o bob rhan o Ewrop, ac mae ar gael mewn ieithoedd 31 (ieithoedd swyddogol 24 yr UE yn ogystal ag Albaneg, Sioraidd, Macedoneg, Serbeg, Montenegrin, Rwseg a Thwrceg). Gellir ei ddefnyddio mewn ysgolion addysg a hyfforddiant cynradd, uwchradd a galwedigaethol uwch.

Mae SELFIE yn un o fentrau 11 y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol mabwysiadwyd hynny gan y Comisiwn ym mis Ionawr 2018 ac mae'n rhedeg tan ddiwedd 2020. Nod y Cynllun Gweithredu yw hybu sgiliau digidol yn Ewrop a chefnogi'r defnydd arloesol o dechnolegau digidol ar gyfer addysgu a dysgu. Mae'n un o nifer o fentrau'r Comisiwn sy'n gosod sylfeini a Ardal Addysg Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

selfie

Taflen Ffeithiau Canolfan Ymchwil ar y Cyd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.