#EAPM - Canmolir yr holl Saint! Estyniad arall ac etholiad hefyd!

| Hydref 30, 2019

Bydd y cyntaf o Dachwedd yn wyliau i'r mwyafrif o ddarllenwyr, felly mwynhewch y penwythnos all-hir a chyn hynny, mwynhewch (neu beidio) deffro ddydd Gwener (1 Tachwedd), Dydd yr holl saint, gyda'r DU yn dal yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Mwy o hynny isod (yn anochel) ... ond yn gyntaf atgoffa bod cofrestriad ar gyfer Cyngres Flynyddol XAPUM Xrd EAPM(3 / 4 Rhagfyr) bellach ar agor a gallwch archebu'ch lle trwy glicio yma .

I gael cefndir pellach ac agenda ddrafft, defnyddiwch hwn cyswllt, a gobeithiwn eich gweld yn Sefydliad y Brifysgol ym Mrwsel ddechrau mis Rhagfyr, lle bydd yr holl bynciau a ganlyn yn cael eu trafod ochr yn ochr â llawer o rai eraill.

Newyddion etholiad diweddaraf

Mae Senedd Ewrop wedi cyhoeddi’r data pleidleiswyr terfynol ar gyfer etholiadau eleni ledled yr UE. Y nifer a bleidleisiodd (neu sy'n ofynnol yn gyfreithiol) i gymryd rhan yn y pleidleisiau oedd 50.66%, sy'n cynrychioli cynnydd iach iawn o 8.06% ar 2014. Ac ydy, mae’r Brits yn cael etholiad arall, y trydydd mewn pum mlynedd, ar ôl i ASau gefnogi dyddiad Rhagfyr 12 yn Nhŷ’r Cyffredin, sydd i fod i gael ei gadarnhau yn Nhŷ’r Arglwyddi heddiw (30 Hydref).

Mae'r mwyafrif o bolau piniwn yn rhoi Prif Weinidog periglor Boris Johnson a'i Blaid Geidwadol ymhell ar y blaen fel y blaid fwyaf, ar 37% - sy'n cynrychioli 13% eithaf trwchus o flaen prif Blaid Lafur yr wrthblaid, dan arweiniad Jeremy Corbyn. Yn edrych yn hawdd i Boris, iawn? Wel, efallai. Ond cofiwch nad oes neb yn hoffi mynd i'r gorsafoedd pleidleisio yn y tywyllwch, yr oerfel ac o bosibl yn wlyb - yn sicr nid y pleidleiswyr uwch, sy'n ffurfio grŵp craidd o gefnogwyr Ceidwadol.

A sut allwn ni anghofio bod rhagflaenydd Johnson, Theresa May wedi llwyddo i redeg ymgyrch mor ofnadwy yn 2017 nes iddi droi arweinydd 20% yn ddim ond 2% ar y diwrnod? Camgymeriad costus, hynny oedd, mewn mwy nag un ffordd. Hefyd, mae addewid allweddol Boris o ymadawiad Calan Gaeaf o’r UE bellach wedi marw mewn ffos, ac, wedi’r cyfan, yr addewid honno i raddau helaeth a’i rhoddodd yn Rhif Deg.

Yn y cyfamser, hwn yw'r etholiad cyntaf ym mis Rhagfyr yn y DU ers 1923 ac, i lawer, bydd yn cynrychioli 'rhodd' diangen cyn y Nadolig. Yma yn EAPM, rydym yn arbed ein hewro am rywbeth mwy defnyddiol na bet mentrus ar ganlyniadau etholiad Prydain. Rhai siocledi Pierre Marcolini, efallai?

Mewn newyddion Brexit eraill, dywedodd Philip Rycroft, sy’n gyn ysgrifennydd parhaol yn Adran Ymadael â’r UE y DU, yr wythnos hon wrth bwyllgor materion tramor Tŷ’r Cyffredin yn ystod gwrandawiad: “Mae yna lawer o ddysgu” i’r Britsto ei wneud cyn ail gam y trafodaethau gyda'r UE.

“Rwy’n credu mai un o’r pethau siomedig am y ddadl ar hyn o bryd,” meddai Rycroft, “yw mai ychydig iawn o drafod sydd ynglŷn â sut mae perthynas gynaliadwy, hirdymor yn edrych rhwng yr UE a’r DU.

“Byddai cyflawni hynny mewn gorwel 10 i 15-blwyddyn yn gofyn am lawer o feddyliau creadigol ar ddwy ochr y ddadl honno,” ychwanegodd. Efallai y dylai rhywun ddweud The Daily Mail…

Comisiynydd y DU - i fod neu beidio?

Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n dod i mewn, Ursula von der Leyen, eisoes wedi cael ychydig o gur pen gyda'i thîm - gyda thaliadau digroeso (iddi hi) ac enwebeion Estonia a Rwmania yn cymryd seddi yn Senedd Ewrop. Nawr mae hi wedi dweud ei bod am i Brydain anfon cynrychiolydd yn sgil aelod-wladwriaethau 27 yn cytuno ar ddyddiad cau Brexit pellach hyd at ddiwedd mis Ionawr 2020.

Mae'r Prif Weinidog Johnson wedi dweud lawer gwaith nad yw am gyflwyno enwebiad, ac mae'n ymddangos y gall y Comisiwn vdL ddechrau bwrw ymlaen â'i swydd heb gynrychiolydd o Lundain. Dyfynnwyd Jean-Claude Piris, sy’n gyn-gyfarwyddwr cyffredinol gwasanaeth cyfreithiol Cyngor yr UE, yr wythnos hon gan Politico fel y dywedodd: “Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda chomisiynwyr 27,” gan ychwanegu bod y sefydliad, sawl gwaith yn y gorffennol, wedi llwyddo i weithredu heb ei gyflenwad llawn o staff ar y llawr uchaf.

Mewn theori, gallai'r Cyngor Ewropeaidd wneud penderfyniad ffurfiol i leihau nifer y comisiynwyr beth bynnag, er gwaethaf ei fod eisoes wedi gofyn i Johnson enwebu un. Mae'r cyfan yn dipyn o boen yng nghymuned yr UE y tu ôl, i fod yn onest.

Genynnau rhwygo

Yn ôl i San Steffan am y tro, a rhoddodd ASau yng ngwrandawiad pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ’r Cyffredin yr wythnos hon amser arbennig o galed i gwmnïau profi DNA masnachol 23andMe, Ancestry.com a DNAfit, yn ystod craffu ar faes genomeg fasnachol sy’n ehangu’n gyflym. Gofynnodd yr AS Bill Grant pam nad yw cwmnïau fel 23andMe yn darparu cymorth cwnsela i gwsmeriaid, a pham y byddant yn falch o gymryd taliad gan gleientiaid tra gall pobl fod “mewn perygl os oes canlyniad sy'n negyddol iawn”.

Atebodd prif swyddog cyfreithiol a rheoliadol 23andMe, Kathy Hibbs, pan oeddent wedi cynnig cwnsela genetig yn flaenorol, mai dim ond “canran fach iawn” o gwsmeriaid oedd wedi ei ddefnyddio. Ychwanegodd Hibbs fod y prawf “wedi’i gynllunio i gael ei werthu dros y cownter”, y mae’r ddau ateb (yn enwedig yr olaf) yn ymddangos ychydig, wel, glib.

Ymchwiliodd y gwrandawiad hefyd i ddilysrwydd gwyddonol y gwasanaethau a ddarperir gan gwmnïau sy'n cynnig profion DNA, gyda chadeirydd y pwyllgor Norman Lamb yn dyfynnu beirniadaeth hallt gan Tim Frayling, sy'n athro geneteg ddynol ym Mhrifysgol Caerwysg. Fodd bynnag, nid oedd Avi Lasarow, Prif Swyddog Gweithredol DNAfit, yn cael dim ohono, a dywedodd fod y cwmni'n sefyll wrth y dystiolaeth a gyflwynwyd gan ei fwrdd cynghori gwyddonol.

Mae gan Rasi waith i'w wneud o hyd yn EMA Guido Rasi - sydd i fod i adael mewn ychydig dros flwyddyn ond ar hyn o bryd mae cyfarwyddwr gweithredol Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) - wedi wynebu sawl mater yn ystod ei gyfnod, yn anad dim colledion staff yr asiantaeth sy'n gysylltiedig â Brexit. . Ond cyn iddo reidio i mewn i'r machlud, mae Rasi yn bwriadu gwneud newidiadau mewn byd cyfnewidiol o feddyginiaethau a dulliau newydd, gan ddweud ei fod am i'r fframwaith LCA fod yn barod i bwy bynnag sy'n ei ddilyn.

“Rwy’n rhoi cnewyllyn, ac yna gellir manteisio ar y weledigaeth,” meddai. Mae Rasi eisiau uno'r Pwyllgor Asesu Risg Fferylliaeth ar wahân a'r Pwyllgor Cynhyrchion Meddyginiaethol i'w Defnyddio gan Bobl yn baneli a fyddai'n dilyn meddyginiaeth newydd o ddatblygiad cynnar i fonitro ar ôl y farchnad.

Meddai: “Rydym yn gwybod na fydd y genhedlaeth o dystiolaeth yn y dyfodol yn cael ei rhannu cymaint ... Bydd y rhain yn brosesau o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer cylch bywyd, monitro oes, ac adolygiad treigl.” Staff dyfeisiau meddygol i gynyddu Mewn cyferbyniad â'r LCA. colli staff, dywed Denmarc y bydd yn cynyddu'r rhai sy'n gweithio ar ddyfeisiau meddygol o 14 i 40 erbyn y gwanwyn nesaf. Mae hyn yn ôl asiantaeth meddyginiaethau'r wlad, sy'n dweud bod y symudiad a gynlluniwyd o ganlyniad i'r farchnad dyfeisiau meddygol sy'n esblygu'n gyson, yn ogystal â'r Rheoliad Dyfeisiau Meddygol (MDR) sydd i ddod i rym ym mis Mai.

Yn y cyfamser, yn sgil cwynion cyson gan y diwydiant am oedi, mae'r Comisiwn Ewropeaidd o'r diwedd wedi cyhoeddi ffrâm amser ar gyfer rhyddhau mwy o ddogfennau canllaw MDR. Bydd hyn yn digwydd naill ai ar ddiwedd y flwyddyn hon neu ar ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Nawr ble rydyn ni wedi clywed bod cyn…? Mwynhewch y penwythnos hir!

I weld rhaglen y gynhadledd, gweler y ddolen: Cyngres Flynyddol XAPUM Xrd EAPM(3 / 4 Rhagfyr) bellach ar agor a gallwch archebu'ch lle trwy glicio yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.