Efallai y bydd gofal iechyd yn trwmpio #Brexit mewn brwydr am bleidlais Prydain

| Tachwedd 4, 2019
Wrth i ymgyrch 'etholiad Brexit' Prydain symud i weithredu, efallai nad ymadawiad y wlad o'r Undeb Ewropeaidd sy'n cymryd y llwyfan ond obsesiwn cenedlaethol arall - y gwasanaeth iechyd, yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi bwrw etholiad 12 Rhagfyr yn ôl yr angen i dorri’r cau yn y senedd dros Brexit, gan ddweud wrth bleidleiswyr mai dim ond trwy ddychwelyd ei Geidwadwyr â mwyafrif y gall y wlad roi’r gorau i’r Undeb Ewropeaidd o’r diwedd.

Ond mae llawer o gefnogwyr Plaid Lafur yr wrthblaid, y mae eu safle amwys dros Brexit wedi dieithrio rhai pleidleiswyr, yn credu mai'r siawns orau o ennill pŵer yw canolbwyntio'r ddadl ar faterion eraill.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) sy'n cael ei redeg gan y wladwriaeth, sydd wedi darparu gofal iechyd yn rhad ac am ddim wrth ei ddefnyddio am fwy na 70 o flynyddoedd, yn fater hynod emosiynol. Mae arolygon barn yn gyson yn dangos bod pleidleiswyr yn ei ddyfynnu fel yr ail fater mwyaf ar ôl Brexit.

Yn brwydro o dan bwysau galw uwch nag erioed oherwydd poblogaeth sy'n tyfu ac yn heneiddio, yn ogystal â thorri cefn ar wasanaethau gofal cymdeithasol, mae'r GIG wedi rhybuddio ei fod yn wynebu diffyg cyllid er gwaethaf addewidion y llywodraeth o arian ychwanegol.

Er gwaethaf ei statws annwyl, mae cwynion am amseroedd aros hir ar gyfer ymgynghoriadau a llawdriniaethau, ysbytai sy'n dadfeilio a phrinder staff yn nodwedd reolaidd o ddisgwrs gyhoeddus.

Mae Llafur yn bwriadu gwneud y GIG yn rhan fawr o'u hymgyrch.

“Mae’r llywodraeth hon wedi rhoi ein GIG mewn argyfwng, ac mae’r etholiad hwn yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ddod â phreifateiddio yn ein GIG i ben, rhoi’r cyllid sydd ei angen arno,” meddai arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, ddydd Mercher, gan ymosod ar Johnson yn y senedd. .

Cyhuddiad canolog Corbyn: mae'r GIG mewn perygl o gael ei werthu i gorfforaethau Americanaidd mewn unrhyw fargen fasnach ar ôl Brexit y mae llywodraeth Johnson yn ei wneud gydag Arlywydd yr UD Donald Trump.

“Ni fydd Llafur yn gadael i Donald Trump gael ei ddwylo ar ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol,” meddai Corbyn wrth fonllefau’r gynulleidfa yn lansiad ei ymgyrch yn ne-orllewin Llundain ddydd Iau.

“Yn blwmp ac yn blaen, nid yw ar werth,” meddai, wrth i’r dorf godi i’w draed a siantio: “Ddim ar werth, nid ar werth.”

Mae Johnson wedi dweud dro ar ôl tro na fyddai’r GIG ar y bwrdd mewn unrhyw drafodaethau masnach ond dywed deddfwyr yr wrthblaid nad ydyn nhw’n ymddiried ynddo.

Dywedodd Trump, a ddywedodd yn ystod ymweliad â Phrydain ym mis Mehefin y byddai popeth gan gynnwys iechyd ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach ond yna ei dracio’n ôl a dweud na fyddai iechyd, dywedodd wrth radio LBC fod honiad Corbyn yn chwerthinllyd ac nad oedd yn gwybod o ble y daeth .

Pan ofynnwyd iddo a fyddai'r gwasanaeth iechyd ar gael mewn trafodaethau masnach, dywedodd Trump: “Na, dim o gwbl, ni fyddem hyd yn oed yn rhan o hynny, na.”

“Na. Nid ein lle ni yw gwneud unrhyw beth â'ch system gofal iechyd, ”meddai. “Na, rydyn ni'n siarad am fasnach yn unig.”

Wyneb ymgyrch “Gadael” a addawodd wario’r arian y mae Prydain yn ei anfon i’r UE ar y GIG yn lle, neges Johnson i bleidleiswyr yw y byddai’n cyflawni Brexit fel y gall Prydain symud ymlaen i ganolbwyntio ar flaenoriaethau fel iechyd, addysg a phlismona.

“BackBoris i gael mwy o arian y GIG fel eich bod chi a’ch teulu yn cael y gofal sydd ei angen arnoch,” meddai’r Ceidwadwyr ar Twitter, wrth i Johnson ymweld ag ysbyty ar ei ddiwrnod cyntaf o ymgyrchu. Mae wedi ymweld ag o leiaf naw ysbyty ers iddo ddechrau yn ei swydd ym mis Gorffennaf.

Yn ystod un ymweliad o'r fath fe wynebwyd ef gan actifydd Llafur a thad plentyn sâl, a ddywedodd nad oedd y gofal a gafodd ei ferch fach wedi bod yn dderbyniol a bod y gwasanaeth iechyd wedi'i ddinistrio gan y Ceidwadwyr.

Arweiniodd y GIG ddwy dudalen flaen papur newydd ddydd Iau (31 Hydref), gyda'r Llafur yn cefnogi Daily Mirror tasgu: 'Rhybudd etholiad: Mae Boris a Trump yn cynllwynio gwerthiant y GIG', tra bod y pro-Geidwadol Daily Mail darllenwch: 'Poll: Mae gan Boris fwy o ymddiriedaeth na Corbyn ar y GIG'.

Wedi'i greu gan lywodraeth Lafur yn 1948, mae'r GIG yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn y byd ac yn 2019-20 mae i fod i gyfrif am 166 biliwn o bunnoedd ($ 215.04 biliwn), neu oddeutu 20%, o wariant cyhoeddus blynyddol Prydain.

Yn draddodiadol mae wedi bod yn dir cryf i Lafur, gyda pholau fel arfer yn dangos eu bod yn ymddiried yn fwy yn y GIG. Gallai etholiad ym mis Rhagfyr, pleidlais aeaf gyntaf Prydain ers 1923, chwarae i'r cryfder hwnnw.

Mae'r pwysau ar y GIG yn cynyddu yn ystod misoedd y gaeaf, gan ychwanegu at bryder y cyhoedd a rhoi hwb i benawdau papurau newydd am “argyfwng gaeaf y GIG” blynyddol.

“Y rhan fwyaf o flynyddoedd rydych chi'n gweld cynnydd mawr yn y traciwr materion ar gyfer y GIG yn ystod misoedd y gaeaf wrth i chi gael straeon am argyfwng y gaeaf, amseroedd aros yn codi,” meddai Chris Curtis, Rheolwr Ymchwil Gwleidyddol yn y cwmni pleidleisio YouGov.

Dangosodd ymchwil ddiweddaraf YouGov fod 32 y cant o bleidleiswyr yn ystyried Llafur fel y rhai gorau i drin y GIG, yn erbyn 26 y cant ar gyfer y Ceidwadwyr. Mewn cyferbyniad, dim ond 9 y cant oedd yn credu mai Llafur oedd orau ar Brexit, o'i gymharu â 24 y cant ar gyfer y Ceidwadwyr.

“Mae’n llawer gwell i Lafur fod yn canolbwyntio ar y GIG nag ydyw iddyn nhw fod yn canolbwyntio ar Brexit,” meddai Curtis. “Mae’n debygol iawn y gallai hynny helpu Llafur yn yr ymgyrch hon yn y pen draw.”

Mae llawer o bolau piniwn yn rhoi arweiniad dau ddigid i Geidwadwyr Johnson dros Lafur, ond mae'n ddyddiau cynnar mewn ymgyrch chwe wythnos.

Yn yr etholiad snap diwethaf, yn 2017, gwelodd rhagflaenydd Johnson, Theresa May, arolwg barn mawr ei phlaid yn arwain popeth ond yn anweddu yn ystod yr ymgyrch, gan golli ei mwyafrif bach yn y senedd yn y pen draw ar ddiwrnod yr etholiad.

(Punnoedd $ 1 0.77 =)

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Iechyd, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.