Penododd Lilyana Pavlova yn is-lywydd #EuropeanInvestmentBank

| Tachwedd 5, 2019

Lilyana Pavlova yw'r is-lywydd newydd ac aelod o'r Pwyllgor Rheoli y Banc Buddsoddi Ewrop (EIB). Ymgymerodd â'i dyletswyddau ar yr 1st o Dachwedd. Hi yw'r dinesydd Bwlgaria cyntaf i ymuno â Phwyllgor Rheoli banc yr UE.

Penodwyd Pavlova gan Fwrdd Llywodraethwyr yr EIB ar gynnig Gweinidog Cyllid Gweriniaeth Bwlgaria a chyda chytundeb etholaeth cyfranddalwyr EIB a oedd yn cynnwys Bwlgaria, Croatia, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari, Malta, Gwlad Pwyl, Slofacia. a Slofenia. Mae'n olynu Mr Vazil Hudák, y daeth ei fandad fel Is-lywydd yr EIB i ben ddiwedd mis Hydref.

Cyn ei phenodi, roedd gan Lilyana Pavlova amryw o swyddogaethau cyhoeddus ym Mwlgaria, yn y llywodraeth ac yn y senedd. Mae hi wedi bod yn Aelod o Lywodraeth Bwlgaria ers 2009, gan ddechrau fel Dirprwy Weinidog ac yna ddwywaith fel Gweinidog Datblygu Rhanbarthol a Gwaith Cyhoeddus (2011-2013 a 2014-2017), y fenyw gyntaf i ddal y swyddogaeth hon ym Mwlgaria.

O fis Mai 2017 i fis Rhagfyr 2018, hi oedd Gweinidog Llywyddiaeth Bwlgaria Cyngor yr Undeb Ewropeaidd 2018, y tro cyntaf i'r wlad ddal llywyddiaeth gylchdroi Cyngor yr UE. Yn hynny o beth, roedd hi'n gyfrifol am y cam paratoi a rhedeg Llywyddiaeth Bwlgaria, gan sefydlu'r rhaglen a'r blaenoriaethau cenedlaethol, cydgysylltu polisi, yn ogystal â chysylltiadau â sefydliadau'r UE.

Roedd hi'n AS yn 2013 ac yn fwyaf diweddar, ers mis Ionawr 2019, lle'r oedd hi'n aelod o'r Pwyllgor Parhaol Seneddol ar Faterion yr UE a Rheoli Cronfeydd yr UE a'r Pwyllgor Materion Cyfreithiol.

Mae Lilyana Pavlova yn Ddoctor Economeg ac mae ganddi Feistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac Integreiddio Ewropeaidd a Baglor mewn Cysylltiadau Economaidd Rhyngwladol.

Wrth ymuno â’r EIB, dywedodd Lilyana Pavlova: “Rwy’n falch o ymuno â banc yr UE a bod yn rhan o sefydliad sy’n meithrin buddsoddiadau ar gyfer twf cynaliadwy a chynhwysol yn Ewrop a thu hwnt. Mae'r EIB yn sefydliad amlochrog allweddol, y mae holl aelod-wladwriaethau'r UE yn dibynnu arno i wneud gwahaniaeth o ran buddsoddiadau ac ansawdd y prosiectau a ariennir. Mae cystadleurwydd, cydlyniant a chynaliadwyedd tymor hir economi Ewrop yn elwa'n sylweddol o'r EIB ac rwy'n falch iawn o allu cyfrannu at y stori lwyddiant hon. Arwyddair Llywyddiaeth Bwlgaria gyntaf Cyngor yr UE yn 2018 oedd 'United We Stand Strong' a chredaf y gall yr arwyddair hwn fod yn berthnasol i fanc yr UE hefyd. "

Y Pwyllgor Rheoli yw corff gweithredol colegol parhaol yr EIB, sy'n cynnwys Llywydd ac wyth Is-lywydd. Mae Bwrdd y Llywodraethwyr - Gweinidogion Cyllid Aelod-wladwriaethau 28 yr UE - yn penodi aelodau'r Pwyllgor Rheoli.

O dan awdurdod Llywydd EIB Werner Hoyer, mae'r Pwyllgor Rheoli ar y cyd yn goruchwylio rhedeg yr EIB o ddydd i ddydd ynghyd â pharatoi a sicrhau bod penderfyniadau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cael eu gweithredu.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.