#EAPM - Ni fyddai #Brexit heb dân gwyllt!

| Tachwedd 6, 2019

Rydyn ni'n ceisio (ac yn methu) osgoi'r holl jôcs ar ôl dathliadau 'Noson Tân Gwyllt' ddoe yn y DU, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Efallai na fydd y rhai nad ydynt yn Brits yn ymwybodol bod 5 Tachwedd yn coffáu’r ymgais enwog yn 1605 gan Guy Fawkes penodol i chwythu i fyny Dŷ’r Senedd gyda ffrwydron wedi’u cuddio yn y seler. Cafodd Plot y Powdwr Gwn, fel y'i gelwir, ei rwystro mewn pryd, ac mae delwau Fawkes yn cael eu llosgi ar goelcerthi bob blwyddyn i ddathlu ei fethiant.

Fodd bynnag, o ystyried y shenanigans dros Brexit yn Nhŷ’r Cyffredin a’r parch isel y mae llawer o bleidleiswyr y DU yn ei arddel ar hyn o bryd gan y Senedd (neu o leiaf lawer o’i ASau), mae digon o Frits wedi bod yn pendroni lle mae Guy Fawkes bellach mae ei angen ar wlad…

Ar nodyn mwy difrifol, daeth y rhybuddion blynyddol allan eto gan y GIG - bob blwyddyn, mae llawer o bobl yn cael eu hanafu gan fod tân gwyllt dathlu yn cael ei gynnau ochr yn ochr â'r coelcerthi. Bu galwadau am reolaethau llymach ar dân gwyllt - unwaith eto mae'r galwadau hyn yn ddigwyddiad blynyddol, ond ymddengys nad oes llawer wedi newid.

Draw i'n Cyngres (Brwsel 3 / 4 Rhagfyr). Yn dilyn ôl troed dau ddigwyddiad llwyddiannus blaenorol yn Belfast a Milan (ynghyd â saith cynhadledd flynyddol ym Mrwsel), mae EAPM unwaith eto yn dod â rhanddeiliaid o bob rhan o ystod meddygaeth wedi'i bersonoli ynghyd, gyda'r nod o lunio strategaethau, negeseuon a gofyniadau allweddol a fydd wedi'i gyfathrebu i wneuthurwyr polisi a deddfwyr ar lefel yr Undeb Ewropeaidd ac aelod-wladwriaeth - bydd llawer ohonynt yn siarad a / neu'n mynychu.

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn Sefydliad y Brifysgol bellach ar agor a gallwch archebu'ch slot yma .

Torïaid ar dân

Gan aros yn y DU, gydag etholiad cyffredinol i fod i ddod ar 12 Rhagfyr, mae Plaid Lafur yr Wrthblaid wedi dewis cychwyn trwy ymosod ar record y Ceidwadwyr llywodraethol, sydd bellach o dan arweinyddiaeth y Prif Weinidog Boris Johnson, ar reolaeth y GIG uchod.

Defnyddiodd yr Ysgrifennydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol cysgodol John Ashworth Sky News i ymosod ar lawdriniaethau wedi’u canslo, rhestrau aros hir a llai o welyau mewn ysbytai, gan ychwanegu bod y Torïaid “wedi gwasgu’r GIG, wedi torri’r cyllidebau, wedi methu â delio â phroblemau staffio yn y GIG”.

Ond nid y DU yn unig ...

Yn y Ffindir, mae cymdeithas feddygol y wlad wedi rhybuddio bod canolfannau iechyd gofal sylfaenol yn wynebu eu heriau mwyaf erioed oherwydd cyllid digyfnewid ac anghenion poblogaeth sy'n heneiddio sy'n rhoi pwysau. Mae'r gymdeithas feddygol wedi galw am weithredu ar frys, er i'r llywodraeth yn Helsinki gyhoeddi ym mis Hydref € 70 miliwn yn ychwanegol mewn cyllid ar gyfer y canolfannau.

Mewn man arall, mae'n ymddangos bod bron pob aelod-wladwriaeth o'r UE yn gweithio ar bolisi iechyd newydd ar hyn o bryd, ac mae llawer wedi edrych at y Comisiwn Ewropeaidd am gymorth technegol.

Ymhlith y meysydd y mae gwledydd yn poeni amdanynt mae perfformiad y system iechyd. Mae rhai gwledydd yn amharod i'r Comisiwn gymryd rhan yn hyn, ond ymhlith y rhai sydd eisiau gwybod pa mor dda (neu beidio) maen nhw'n ei wneud mae Iwerddon, Croatia, Latfia a Slofenia.

Yn y cyfamser, mae Bwlgaria, Sbaen a Croatia yn defnyddio cefnogaeth y Comisiwn o ran gweithredu e-iechyd, yn sgil y Weriniaeth Tsiec yn manteisio ar gefnogaeth yn 2017 i greu canolfan e-iechyd genedlaethol.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi helpu i gyflwyno rhaglenni sgrinio ar gyfer canser y colon a'r rhefr yn yr Eidal, Rwmania a Slofacia. Yn ddiddorol, gyda'r ddadl HTA yn parhau, mae Cyprus, Lithwania a Phortiwgal wedi cael cefnogaeth ers 2017 wrth sefydlu neu wella eu hasesiad technoleg iechyd.

Mae yna lawer o achosion eraill pan alwyd yr UE i mewn, fel AMR, a gall pob un ohonynt fod yn syndod o ystyried diffyg cymhwysedd yr UE mewn llu o feysydd sy'n gysylltiedig ag iechyd. Ac eto, dywed y Comisiwn ei fod wedi derbyn ceisiadau 609 am gefnogaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf eisoes, ar draws ystod eang o feysydd.

Mae'r ceisiadau wedi dod gan aelod-wladwriaethau 27 a byddant yn costio amcangyfrif o € 243.5 miliwn. Nid oes penderfyniadau wedi'u gwneud eto ar ba geisiadau i gefnogi.

Yn y cyfamser, mae grŵp arbenigol a benodwyd gan y Comisiwn wedi nodi iechyd craff fel un o gadwyni gwerth strategol allweddol yr UE y gall Aelod-wladwriaethau, sefydliadau a'r sector preifat weithio gyda'i gilydd i ddatblygu.

Dawnsio Limbo

Fel y gwyddom, mae Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cael ei ohirio, gan adael Gweithrediaeth yr UE mewn limbo am y tro a methu â symud ymlaen â materion allweddol fel deallusrwydd artiffisial. Ond o leiaf mae DG SANTE ymhell o fod yn ddisymud ac wedi ynganu bod yn rhaid i fodel busnes cwmnïau fferyllol newid.

Mae hyn er mwyn sicrhau bod mynediad at feddyginiaethau yn cael ei gefnogi ochr yn ochr ag arloesi, yn ôl Martin Seychell, dirprwy gyfarwyddwr cyffredinol DG SANTE.

Dywedodd Seychell fod yn rhaid i’r UE ddod o hyd i ffyrdd o “gysylltu’r cymhellion rhagorol sydd gennym ar gyfer arloesi, sydd wedi profi i fod yn eithaf llwyddiannus” gyda chymhellion newydd ar gyfer mynediad.

Mynnodd Nathalie Moll, sy’n gyfarwyddwr cyffredinol EFPIA, na all diwydiant ddarparu mynediad ar ei ben ei hun, gan ychwanegu y dylai cynnydd therapïau arloesol arwain at drawsnewid systemau iechyd a allai hefyd fynd i’r afael â heriau sy’n effeithio ar fynediad.

Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn edrych ar ei gymhellion ar gyfer datblygu meddyginiaethau pediatreg ac amddifad, gyda Seychell yn dweud y gallai hyn gael ei ymestyn i wrthfiotigau a brechlynnau i lawr y lein.

Ynghanol hyn oll, rhoddodd gynnig ar lywodraethau a chwmnïau fferyllol sy'n aml yn beio'i gilydd am broblemau mynediad, a galwodd am newid ym model busnes y diwydiant “nid i gosbi unrhyw un, ond i wobrwyo pawb”.

Aeth Seychell ymlaen: “Ni ddylem danamcangyfrif bod yr holl beth hwn yn mynd allan o law: Sut ydych chi'n egluro i weinidog iechyd gwlad fach fod yn rhaid iddynt dalu wyth gwaith y pris y mae gwlad fwy yn ei dalu? Sut ydych chi'n esbonio i gleifion lle nad yw'r feddyginiaeth ar gael hyd yn oed oherwydd bod y wlad yn rhy fach? Mae hyn yn realiti. ”

Cyllideb, neu ei gyffugio?

Dyma ni'n mynd eto ... Bydd y rownd gyllideb nesaf (2021-2027), fel erioed, yn taflu mater pwy sy'n cael beth ac am faint - pryder penodol gan yr aelod-wladwriaethau hynny sy'n cael mwy o arian parod nag y maen nhw'n ei roi i mewn, ond sydd eisiau er mwyn osgoi cael llai yn ôl yn y rownd nesaf.

Roedd cyfarfod ym Mhrâg yn cael ei gynnal wrth inni ysgrifennu’r diweddariad hwn, gydag arweinwyr 17 - yn bennaf o ranbarthau dwyreiniol a deheuol yr UE - i drafod eu blaenoriaethau penodol eu hunain yn y trafodaethau ar y gyllideb.

Bydd yr aelod-wladwriaethau sy’n bresennol yn galw am gadw gwariant polisi cydlyniant yr UE ar y lefelau cyfredol, gan ddod i’r casgliad ei bod yn “hanfodol diogelu’r cyllid ar gyfer y Polisi Cydlyniant ar lefel 2014-2020 MFF mewn termau real”.

Cawn weld beth sy'n digwydd maes o law, ond y sgwrs yw y gall gwledydd sy'n derbyn ad-daliadau ar hyn o bryd eu gweld yn lleihau ac yn cael eu diddymu'n llwyr yn y pen draw - yn ôl pob tebyg gan 2025. Maen nhw'n dweud 'sgyrsiau arian'. Yn sicr, mae pawb yn siarad am arian.

Dyna i gyd am y tro - ond peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer Cyngres EAPM y mis nesaf. Dyma hynny cyswllt aennill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli, UK

Sylwadau ar gau.