# Erasmus + - Bydd yr UE yn buddsoddi mwy na € 3 biliwn mewn Ewropeaid ifanc i astudio neu hyfforddi dramor yn 2020

| Tachwedd 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 2020 galw am gynigion ar gyfer y Erasmus + rhaglen. 2020 yw blwyddyn olaf rhaglen gyfredol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer symudedd a chydweithrediad ym maes addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Bydd y gyllideb ddisgwyliedig o dros € 3 biliwn, cynnydd o 12% o'i gymharu â 2019, yn darparu mwy fyth o gyfleoedd i bobl ifanc Ewropeaidd astudio, hyfforddi neu ennill profiad proffesiynol dramor. Fel rhan o alwad 2020 am gynigion, bydd y Comisiwn yn lansio ail beilot ymlaen Prifysgolion Ewropeaidd. At hynny, nod yr UE yw creu cyfleoedd 35,000 i fyfyrwyr a staff o Affrica gymryd rhan yn y rhaglen fel rhan o'r Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Rwy’n falch iawn bod yr Undeb Ewropeaidd yn 2020 ar fin buddsoddi mwy na € 3 biliwn yn Erasmus +. Bydd yn caniatáu inni agor mwy o gyfleoedd i Ewropeaid ifanc astudio neu hyfforddi dramor, gan eu galluogi i ddysgu a datblygu hunaniaeth Ewropeaidd. A bydd yn ein helpu i symud menter Prifysgolion Ewrop yn ei blaen, gan ddangos ein buddsoddiad parhaus yn yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Rwy’n falch o weld sefydliadau addysg uwch yn ffurfio cynghreiriau newydd cryf, gan baratoi’r ffordd i brifysgolion y dyfodol, er budd myfyrwyr, staff a chymdeithas ledled Ewrop. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Bydd y cyfleoedd cyllido Erasmus newydd ar gyfer y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn cryfhau'r gymuned Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol; sectorau pontio, rhanbarthau a gwledydd. Bydd Atgyfnerthu ErasmusPro yn gwneud y bondiau hynny'n dal yn dynnach wrth roi mwy o gyfleoedd i fwy o ddysgwyr Addysg Alwedigaethol a Hyfforddiant. ”

Gall unrhyw gorff cyhoeddus neu breifat sy'n weithredol ym meysydd addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon wneud cais am arian o dan yr alwad hon am gynigion. Yn ogystal, gall grwpiau o bobl ifanc sy'n weithgar mewn gwaith ieuenctid, ond heb eu sefydlu'n ffurfiol fel sefydliadau ieuenctid, wneud cais. Ynghyd â'r alwad am gynigion, heddiw cyhoeddodd y Comisiwn y Canllaw Rhaglen Erasmus + ym mhob iaith swyddogol yr UE. Mae'n rhoi manylion i ymgeiswyr am yr holl gyfleoedd sy'n agored iddynt ym maes addysg uwch, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg ysgol ac addysg oedolion, ieuenctid a chwaraeon o dan Erasmus + yn 2020.

Prifysgolion Ewropeaidd

Y Prifysgolion Ewropeaidd 17 cyntaf eu dewis ym mis Mehefin 2019. Maent wrthi'n cychwyn ar eu gweithgareddau. Mae'r ail alwad am gynigion a lansiwyd heddiw yn adeiladu ar y cam prawf cyntaf hwn. Bydd y fenter yn ganolbwynt i Gomisiwn Ewropeaidd digwyddiad heddiw (7 Tachwedd), lle bydd yr holl Brifysgolion Ewropeaidd a ddewiswyd hyd yma yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gyfnewid gwybodaeth a thrafod y ffordd ymlaen gyda myfyrwyr, rheithoriaid a gweinidogaethau sy'n gyfrifol am addysg uwch. Bydd prifysgolion eraill hefyd yn cael eu cynrychioli ar gyfer trafodaethau ar ddyfodol addysg uwch yn Ewrop.

Addysg, hyfforddiant galwedigaethol a dysgu oedolion

Hon fydd trydedd flwyddyn y Partneriaethau Cyfnewid Ysgol - gweithred Erasmus + sy'n cynnig cyfleoedd i ysgolion Ewropeaidd gyfnewid disgyblion ac athrawon. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae mwy nag ysgolion 15,000 wedi cymryd rhan. Yn 2020, bydd ysgolion 9,000 arall yn cael cyfle i gymryd rhan.

Mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol, mae buddsoddiad yn canolbwyntio ar ErasmusPro - cyfleoedd i ddysgwyr a phrentisiaid dreulio rhwng tri mis a blwyddyn dramor, yn datblygu eu cymwyseddau proffesiynol ac ieithyddol. Ers ei lansio yn 2018, mae ErasmusPro wedi llwyddo i gynyddu'r diddordeb mewn lleoliadau tymor hir mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ac mae wedi cefnogi mwy na dysgwyr 12,000 y flwyddyn. Bydd cefnogaeth hefyd yn helpu i sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth addysg a hyfforddiant galwedigaethol trawswladol “peilot”, wedi'u hintegreiddio mewn strategaethau datblygu lleol a rhanbarthol. Bydd y Canolfannau'n gweithio'n agos gyda sectorau addysg a hyfforddiant eraill, y gymuned wyddonol a busnes i ddatblygu cwricwla o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar sgiliau sectoraidd.

Mewn dysgu oedolion, bydd cymorth ariannol yn helpu i sefydlu neu gryfhau rhwydweithiau rhanbarthol neu genedlaethol o ddarparwyr dysgu oedolion, fel y gallant gynnig nifer cynyddol o brosiectau o ansawdd ar gyfer y rhaglen Erasmus nesaf.

Cyfleoedd ychwanegol yn y Gynghrair Affrica-Ewrop

Fel yn 2019, bydd yr alwad eleni yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i gefnogi cyfnewidiadau i fyfyrwyr a staff o Affrica gymryd rhan yn Erasmus +. Er bod cyfnewidiadau 26,247 eisoes wedi digwydd, y nod yw cefnogi pobl 35,000 gan 2020, fel y cyhoeddwyd yn y Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi. Gall prifysgolion hefyd wneud cais am adeiladu gallu mewn prosiectau addysg uwch, sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at yr argymhellion a wnaed yn ddiweddar Cynhadledd lefel uchel Affrica-Ewrop ar gydweithrediad Addysg Uwch.

Cefndir

Erasmus + yw rhaglen yr UE ar gyfer symudedd a chydweithrediad trawswladol ym meysydd addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon am y cyfnod 2014-2020. Mae gan y rhaglen gyfredol ynghyd â'i holynydd, sy'n dod i rym yn 2021, rôl allweddol wrth wneud yr Ardal Addysg Ewropeaidd yn realiti gan 2025. Nod Erasmus + yw hwyluso mynediad i'r rhaglen ar gyfer cyfranogwyr o bob cefndir, gyda ffocws penodol ar estyn allan at bobl ag anfanteision cymdeithasol, economaidd, corfforol neu ddaearyddol.

Ym mis Mai 2018, mae'r Comisiwn wedi cynnig dyblu cyllideb Erasmus i € 30 biliwn ar gyfer 2021-2027, gan ei gwneud hi'n bosibl i hyd at 12 miliwn o bobl gael profiad dramor.

Mwy o wybodaeth

Erasmus + Galw am gynigion

Canllaw Rhaglen Erasmus +

Erasmus +

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, Erasmus, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.