Rhaid i'r UE 'fod yn unedig' yn #COP25 ym Madrid

| Tachwedd 7, 2019
Mabwysiadodd Pwyllgor Amgylchedd Senedd Ewrop (ENVI) benderfyniad heddiw yn galw ar lywodraethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn ogystal â’r UE i gynyddu eu hymdrechion er mwyn cyflawni nodau Cytundeb Paris a chwarae rhan adeiladol yn y Cenhedloedd Unedig eleni. Cynhadledd Newid Hinsawdd ym Madrid.

Mae'r penderfyniad yn tanlinellu'r angen am arweinyddiaeth hinsawdd yr UE: mae'n annog arweinwyr yr UE i ymrwymo i strategaeth hirdymor i gyrraedd allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero erbyn 2050, fan bellaf, yn uwchgynhadledd yr UE ganol mis Rhagfyr. Mae ASEau hefyd yn galw ar yr UE i godi ei darged ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i 55% gan 2030 o'i gymharu â 1990, o'r targed 40% cyfredol. Mae hyn yn arwydd i'r Comisiwn Ewropeaidd newydd ddod i mewn i gynigion uchelgeisiol sy'n angenrheidiol i gyflawni nodau Cytundeb Paris.

Ar yr un pryd, mae'r penderfyniad yn atgoffa pob gwlad o'u cydgyfrifoldeb ac y dylai pob gwladwriaeth, yn enwedig gwledydd cyfoethog, ddiweddaru eu hymrwymiadau hinsawdd eu hunain gan 2020, fel sy'n ofynnol gan Gytundeb Paris. Yn yr wythnos y cymerodd Donald Trump y camau ffurfiol i dynnu’n ôl o Gytundeb Paris, mae penderfyniad ENVI yn croesawu parhau i symud gwladwriaethau’r UD ac actorion nad ydynt yn daleithiau. Amlygir brys gweithredu gan y ffaith mai'r pedair blynedd diwethaf (2015 i 2018) oedd y pedair blynedd gynhesaf orau yn y cofnodion tymheredd byd-eang, tra bod 2018 wedi gweld record uchel mewn allyriadau carbon byd-eang.

Dywedodd Pascal Canfin (List Renaissance, FR) Cadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd: “Heddiw, gosododd Pwyllgor Senedd yr Amgylchedd ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd dargedau uchelgeisiol o flaen y COP25 ym Madrid ym mis Rhagfyr.

“P'un a yw'n ymwneud ag alinio'r gyllideb Ewropeaidd gyfan â Chytundeb Paris, ailddatgan y gostyngiad angenrheidiol mewn allyriadau carbon gan 55% yn 2030 neu ostwng datgoedwigo a fewnforiwyd yn Ewrop, mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn paratoi'r ffordd i Ewrop wneud hynny bod y cyfandir carbon-niwtral cyntaf yn 2050. Rwyf hefyd yn croesawu’r ffaith bod Pwyllgor yr Amgylchedd wedi gofyn i Senedd Ewrop godi ei huchelgeisiau hinsawdd ac amgylcheddol ei hun.

“Tra cadarnhaodd yr Unol Daleithiau ddoe ei bod yn tynnu’n ôl o Gytundeb Paris, rydym yn ailadrodd heddiw ym Mhwyllgor yr Amgylchedd Senedd Ewrop ein bod am i Ewrop fod o ddifrif ynglŷn â’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.”

Dywedodd Nils Torvalds (Svenska folkpartiet, FI) Cydlynydd ENVI Adnewyddu Ewrop: “Fel y mae’r byd bellach, rhaid i Ewrop fod yn arweinydd ym maes polisi hinsawdd cyfrifol yn y COP25 ym Madrid. Gwnaethom lawer o ymdrech i gael mandad cryf ym Madrid. Dyna hanfod ein penderfyniad. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU

Sylwadau ar gau.