Efallai y bydd angen mwy o byfferau ar fanciau #Eurozone - #ECB

| Tachwedd 7, 2019

Dylai rheoleiddwyr ardal yr Ewro ystyried gorfodi banciau i adeiladu byfferau cyfalaf mwy fel amddiffyniad rhag dirywiad hyd yn oed yn fwy a allai arwain at wasgfa gredyd, Luis de Guindos, Is-lywydd Banc Canolog Ewrop. (Yn y llun) meddai ddydd Mercher (6 Tachwedd),ysgrifennu Francesco Canepa a Frank Siebelt.

Ar ôl cronni cyfalaf dros y degawd diwethaf, mae banciau mwyaf y bloc arian cyfred bellach mewn sefyllfa dda i oroesi dirywiad ond mae'r mwyafrif yn dal i fod heb byffer cyfalaf ychwanegol y gellid ei ryddhau yn ystod cyfnodau o straen.

“Hyd yn oed os ydym yn ystyried bod lefel y cyfalaf yn briodol, mae’n ymddangos bod lle o hyd i gael cyfran uwch o gyfalaf ar ffurf byfferau y gellir eu rhyddhau,” meddai de Guindos wrth gynhadledd goruchwylio banc.

Y broblem yw, mewn dirywiad, bod banciau'n dal eu cymarebau cyfalaf trwy ddiarddel a gwaredu asedau, cyfyngu credyd i'r economi go iawn a gwaethygu unrhyw grebachiad.

Go brin bod gadael i gymarebau cyfalaf ddisgyn yn opsiwn, fodd bynnag, gan y byddai hyn yn cyfyngu ar allu benthycwyr i dalu ar ei ganfed, symudiad y mae cyfranddalwyr yn gwgu arno.

Dim ond saith o wledydd ardal yr ewro 19 sydd wedi actifadu byffer gwrth-glinigol a dim ond swm “cyfyngedig iawn” o gyfalaf sydd wedi’i adeiladu hyd yn hyn, risg bosibl i’r economi.

Rhybuddiodd De Guindos hefyd fod y rhagolygon economaidd byd-eang yn dirywio a bod ansicrwydd ar gynnydd, gan greu amgylchedd anodd i sector banciau sydd eisoes yn cael trafferth gyda phroffidioldeb gwan, costau uchel a chystadleuaeth ormodol.

“Efallai y bydd yr amgylchedd hwn yn rhoi pwysau ar broffidioldeb banciau ac yn rhwystro eu gallu cyfryngu wrth i ymylon gael eu gwasgu ac wrth i lif busnes newydd arafu,” ychwanegodd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Banc Canolog Ewrop (ECB), Eurozone

Sylwadau ar gau.