Rhagolwg Economaidd yr UE 2019 yr UE - Ffordd heriol o'n blaenau

| Tachwedd 8, 2019

Mae economi Ewrop bellach yn ei seithfed flwyddyn yn olynol o dwf a rhagwelir y bydd yn parhau i ehangu yn 2020 a 2021. Mae marchnadoedd llafur yn parhau i fod yn gryf ac mae diweithdra yn parhau i ostwng.

Fodd bynnag, mae'r amgylchedd allanol wedi dod yn llawer llai cefnogol ac mae ansicrwydd yn uchel. Mae hyn yn effeithio'n arbennig ar y sector gweithgynhyrchu, sydd hefyd yn profi sifftiau strwythurol. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod economi Ewrop yn anelu tuag at gyfnod hir o dwf mwy darostyngedig a chwyddiant tawel. Rhagwelir bellach y bydd cynnyrch mewnwladol crynswth ardal yr Ewro (GDP) yn ehangu gan 1.1% yn 2019 a 1.2% yn 2020 a 2021. O'i gymharu â Rhagolwg Economaidd Haf 2019 (a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf), mae'r rhagolwg twf wedi'i israddio gan bwynt canran 0.1 yn 2019 (o 1.2%) a phwyntiau canran 0.2 yn 2020 (o 1.4%).

Ar gyfer yr UE gyfan, rhagwelir y bydd CMC yn codi 1.4% yn 2019, 2020 a 2021. Cafodd y rhagolwg ar gyfer 2020 ei ddiwygio i lawr hefyd o'i gymharu â'r haf (o 1.6%).

Dywedodd Is-lywydd Undeb Ewro a Chymdeithasol, Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf Valdis Dombrovskis: “Hyd yn hyn, mae economi Ewrop wedi dangos gwytnwch yng nghanol amgylchedd allanol llai cefnogol: mae twf economaidd wedi parhau, mae creu swyddi wedi bod yn gadarn, ac yn ddomestig. galw'n gryf. Fodd bynnag, gallem fod yn wynebu dyfroedd cythryblus o'n blaenau: cyfnod o ansicrwydd uchel yn ymwneud â gwrthdaro masnach, tensiynau geopolitical cynyddol, gwendid parhaus yn y sector gweithgynhyrchu a Brexit. Rwy’n annog holl wledydd yr UE sydd â lefelau uchel o ddyled gyhoeddus i ddilyn polisïau cyllidol darbodus a rhoi eu lefelau dyled ar lwybr ar i lawr. Ar y llaw arall, dylai'r aelod-wladwriaethau hynny sydd â lle cyllidol ei ddefnyddio nawr. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau, Pierre Moscovici: “Disgwylir i holl economïau’r UE barhau i ehangu dros y ddwy flynedd nesaf, er gwaethaf blaenddannedd cynyddol gryf. Mae hanfodion economi’r UE yn gadarn: ar ôl chwe blynedd o dwf, diweithdra
yn yr UE ar ei isaf ers troad y ganrif a'r diffyg cyfanred islaw 1% o'r CMC. Ond nid yw'r ffordd heriol o'n blaenau yn gadael unrhyw le i hunanfoddhad. Bydd angen defnyddio pob ysgogiad polisi i gryfhau gwytnwch Ewrop a chefnogi twf. ”

Twf i ddibynnu ar sectorau sy'n canolbwyntio ar y cartref

Mae parhau â thensiynau masnach rhwng yr UD a China a lefelau uchel o ansicrwydd polisi, yn enwedig o ran masnach, wedi lleihau buddsoddiad, gweithgynhyrchu a masnach ryngwladol. Gyda thwf CMC byd-eang ar fin aros yn wan, bydd twf yn Ewrop yn dibynnu ar gryfder y sectorau sy'n canolbwyntio mwy ar y cartref. Bydd y rhain, yn eu tro, yn dibynnu ar y farchnad lafur yn cefnogi twf cyflogau, amodau cyllido ffafriol, ac, mewn rhai aelod-wladwriaethau, mesurau cyllidol cefnogol. Er y dylai pob aelod-wladwriaeth barhau i weld eu heconomïau yn ehangu, mae'n annhebygol y bydd gyrwyr twf domestig yn unig
yn ddigonol i bweru twf cryf.

Dylai marchnadoedd llafur aros yn gadarn er y bydd gwelliannau'n arafu. Mae creu swyddi ledled yr UE wedi profi i fod yn rhyfeddol o wydn. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod datblygiadau economaidd fel arfer yn cymryd peth amser i effeithio ar swyddi ond hefyd oherwydd y newid mewn cyflogaeth tuag at sectorau gwasanaeth. Mae cyflogaeth ar y lefel uchaf erioed ac mae diweithdra yn yr UE ar y lefel isaf ers dechrau'r ganrif.

Er bod creu swyddi net yn debygol o arafu, disgwylir i'r gyfradd ddiweithdra yn ardal yr ewro barhau i ostwng o 7.6% eleni i 7.4% yn 2020 a 7.3% yn 2021. Yn yr UE, rhagwelir y bydd y gyfradd ddiweithdra yn gostwng i 6.3% eleni ac yn setlo ar 6.2% yn 2020 a 2021. Chwyddiant i aros yn dawel

Mae chwyddiant ym mharth yr ewro wedi arafu hyd yma eleni oherwydd y cwymp ym mhrisiau ynni ac oherwydd bod cwmnïau wedi dewis amsugno cost cyflogau uwch yn eu cyrion yn hytrach na'u trosglwyddo i gwsmeriaid.

Disgwylir i bwysau chwyddiant aros yn dawel dros y ddwy flynedd nesaf. Rhagwelir chwyddiant ardal yr Ewro (Mynegai Cysoni Prisiau Defnyddwyr) ar 1.2% eleni a'r flwyddyn nesaf, gan godi i 1.3% yn 2021. Yn yr UE, rhagwelir chwyddiant ar 1.5% eleni a'r flwyddyn nesaf a 1.7% yn 2021.

Lefelau dyled gyhoeddus i ostwng am bumed flwyddyn yn olynol; Disgwylir i ddiffygion godi ychydig yng nghyllid cyhoeddus Ewrop barhau i elwa o'r cyfraddau llog isel iawn sy'n ddyledus ar ddyled IP / 19 / 6215 sy'n ddyledus. Er gwaethaf twf CMC is, rhagwelir y bydd cymhareb dyled-i-GDP cyhoeddus cyfanredol ardal yr ewro yn parhau i ostwng am y bumed flwyddyn yn olynol i 86.4% eleni, 85.1% yn 2020 a 84.1% yn 2021.

Mae'r un ffactorau'n wir am yr UE, lle rhagwelir y bydd y gymhareb dyled-i-GDP cyhoeddus yn disgyn i 80.6% eleni i 79.4% yn 2020 a 78.4% yn 2021. Disgwylir i falansau'r llywodraeth ddirywio ychydig oherwydd effaith twf is a pholisïau cyllidol dewisol llai llac mewn rhai aelod-wladwriaethau.

Rhagwelir y bydd diffyg cyfanred ardal yr ewro yn codi o isaf hanesyddol o 0.5% o CMC yn 2018 i 0.8% eleni, 0.9% yn 2020 a 1.0% yn 2021, o dan dybiaeth newid dim polisi. Fodd bynnag, mae disgwyl i safiad cyllidol cyfanred ardal yr ewro, hy y newid cyfanredol yng nghydbwysedd cyllideb strwythurol aelod-wladwriaethau ardal yr ewro 19, aros yn weddol niwtral. Yn yr UE mae disgwyl i'r diffyg cyfanredol godi hefyd, o 0.7% o CMC yn 2018 i 0.9% eleni, 1.1% yn 2020, a 1.2% yn 2021.

Mae'r risgiau i'r rhagolygon yn parhau i fod yn bennaf i'r anfantais Gallai nifer o risgiau arwain at dwf is na'r disgwyl. Gallai cynnydd pellach mewn ansicrwydd neu gynnydd mewn masnach a thensiynau geopolitical leddfu twf, yn yr un modd ag arafu craffach na'r disgwyl yn Tsieina oherwydd effeithiau gwannach mesurau polisi a ddeddfwyd hyd yn hyn. Yn agosach at adref, mae'r risgiau'n cynnwys Brexit afreolus a'r posibilrwydd y gallai gwendid yn y sector gweithgynhyrchu gael effaith gorlifo fwy ar sectorau sy'n canolbwyntio ar y cartref.

Ar yr ochr draw, byddai lleddfu tensiynau masnach, twf cryfach yn Tsieina a thensiynau geopolitical is, yn cefnogi twf. Yn ardal yr ewro, byddai twf hefyd o fudd pe bai aelod-wladwriaethau â gofod cyllidol yn dewis safiadau polisi cyllidol mwy ehangu na'r disgwyl. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae cydbwysedd y risgiau yn parhau i fod yn benderfynol i'r anfantais.

Yng ngoleuni'r broses o dynnu'r DU yn ôl o'r UE, mae'r rhagamcanion yn seiliedig ar ragdybiaeth dechnegol yn unig o status quo o ran patrymau masnachu rhwng yr EU27 a'r DU. Mae hyn at ddibenion rhagweld yn unig ac nid yw'n cael unrhyw effaith ar y broses sydd ar y gweill yng nghyd-destun Erthygl 50.

Cefndir

Mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar set o ragdybiaethau technegol yn ymwneud â chyfraddau cyfnewid, cyfraddau llog a phrisiau nwyddau gyda dyddiad cau o 21 Hydref 2019. Ar gyfer yr holl ddata arall sy'n dod i mewn, gan gynnwys rhagdybiaethau am bolisïau'r llywodraeth, mae'r rhagolwg hwn yn ystyried gwybodaeth hyd at a chan gynnwys 24 Hydref 2019. Oni bai bod polisïau'n cael eu cyhoeddi a'u nodi'n gredadwy mewn manylder digonol, bydd y
nid yw rhagamcanion yn rhagdybio unrhyw newidiadau polisi. Rhagolwg nesaf y Comisiwn Ewropeaidd fydd diweddariad o amcanestyniadau CMC a chwyddiant yn Rhagolwg Economaidd Dros Dro Gaeaf 2020.

Dilynwch yr Is-lywydd Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis
Dilynwch y Comisiynydd Moscovici ar Twitter: @pierremoscovici
Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.