Mae Gweithdy Cyflymydd Ffasiwn #Caribbean yn paratoi dylunwyr i'w hallforio

| Tachwedd 8, 2019

Nid oedd gan ddylunwyr ffasiwn rhanbarthol a gymerodd ran yn rhaglen pt2 Cyflymydd Ffasiwn y Caribî ddim ond canmoliaeth am yr hyfforddiant dwys a gawsant.

Fe wnaethant rannu eu meddyliau yn yr Ŵyl Ffasiwn Ryngwladol (IFF) a ddaeth i ben yn ddiweddar, a gynhaliwyd yng Nghyrchfan Hilton Barbados, lle buont yn arddangos dyluniadau cydio yn y rhedfa. Gyda'i gilydd, dywedon nhw fod y profiad wedi helpu i hogi eu sgiliau technegol a'u hamlygu i safonau rhyngwladol.

Trefnwyd y gweithdy gan Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî, mewn cydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd a Chanolfan Marchnad y Caribî ac roedd yn ddilyniant i un cychwynnol gweithdy cyflymu a gynhaliwyd ym mis Mai 2019. Cafodd ei hwyluso gan Sandra Carr, un o arloeswyr Academi Ffasiwn a Dylunio Caribïaidd ym Mhrifysgol Trinidad a Tobago. Mae hi hefyd wedi gweithio gyda brandiau byd-eang, Calvin Klein a Valentino.

Cymerodd un ar bymtheg o ddylunwyr o Barbados, Haiti, Jamaica, St Vincent a'r Grenadines, a Trinidad a Tobago ran. Canolbwyntiodd y gweithdy pythefnos ar ddatblygu brand a mireinio cynhyrchion y dylunwyr ar gyfer y farchnad allforio. Roedd yn ofynnol i ddylunwyr gydweithio a datblygu casgliad i'w ddangos am y tro cyntaf yn yr IFF. Cyn eu sioe rhedfa derbyniodd y dylunwyr adborth a beirniadaeth gan arbenigwyr y diwydiant ffasiwn Sharifa Murdock, cyd-sylfaenydd a pherchennog Ffeiriau Liberty; Ouigi Theodore, sylfaenydd y Syrcas Brooklyn; Danielle Cooper, dylanwadwr ffasiwn a Channing Hargrove, awdur ffasiwn ar gyfer Purfa 29.

Cynhyrchodd Barbadian Carla Gittens a Jamaican Moses Fenell, cyn-sêr realiti’r sioe deledu Mission Catwalk, linell o’r enw Maison de Lori et Moses. Yn ôl Carla: “Mae’n chic classy gyda hanfod swag, a allai ffitio merched o 18 i 35 mlynedd.”

Yn ystod y pythefnos, fe wnaethant ddysgu am fyrddau hwyliau, lliw, ffabrig a thechnegau gorffen rhyngwladol. Gan ddisgrifio'r rhaglen fel un “ymarferol iawn”, fe wnaethant hefyd dorri patrymau, gwnïo a chreu pecynnau brand.

Cred Moses y bydd yr hyfforddiant yn helpu gyda'i nod i allforio darnau argraffiad cyfyngedig o'i frand personol, House of Fenell, ledled y Gymanwlad. Ar gyfer Carla, cadarnhaodd y Cyflymydd Ffasiwn, os oedd hi am i'w brand 'Killuh Pieces' fynd yn fyd-eang, roedd angen iddi roi tîm ar waith.

“Dysgais ychydig o driciau. Fe wnaeth y gweithdy fy helpu i gael fy mrand i fyny i safonau rhyngwladol wrth orffen a chreu dyluniadau ar gyfer cwsmeriaid unigol a phrynwyr allfeydd manwerthu. Ond y peth pwysicaf a ddysgais yw na allwch wneud popeth ar eich pen eich hun os ydych chi'n symud i'r farchnad ryngwladol. Ar gyfer 2020 rwy'n edrych i mewn i weithgynhyrchu ar raddfa fach ac yn bendant mae angen tîm arnaf, ”nododd.

Dywedodd y dylunydd Haitian David Andre er ei fod wedi bod yn y diwydiant ers blynyddoedd 21, dywedodd yn eiddgar ie i gymryd rhan yn rhaglen Cyflymydd Ffasiwn y Caribî. Credai fod rhywbeth newydd i'w ddysgu bob amser a chymharodd y gweithdy â'r sioe deledu, Project Runway. “Roeddem yn griw o ddylunwyr nad oeddent yn adnabod ein gilydd, ac roedd yn rhaid i ni rannu syniadau i adeiladu casgliad, felly roedd yn broffidiol iawn o ran yr hyn a ddysgon ni,” meddai.

Disgrifiodd David Carr fel “menyw dalentog iawn gyda chalon fawr” y cafodd sawl cliw ohoni ar orffeniadau dilledyn ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol. Diolchodd i Allforio Caribïaidd am barhau i gefnogi'r ffasiwn ranbarthol. Ychwanegodd fod Allforio Caribïaidd wedi helpu i agor marchnadoedd newydd ar gyfer ei linellau parod i'w gwisgo a'u cyrchfannau.

Dylunydd ffasiwn Vincentian, Kimon Baptiste-St. Cyfeiriodd Rose o Kimmysticclo, at Raglen Cyflymydd Ffasiwn y Caribî fel “bŵtcamp pythefnos dwys iawn”. Gan bwysleisio a enillodd yn aruthrol o’r profiad, eglurodd: “Fe helpodd fi i fod yn fwy ymwybodol o’r camau y mae angen i mi eu cymryd i ddod yn barod i allforio. Rwy'n gwerthu ledled y Caribî, ond hoffwn i'm brand fod yn rhyngwladol. ”Gan ddiolch i Allforio Caribïaidd, galwodd am roi mwy o bwyslais wrth symud ymlaen ar helpu dylunwyr rhanbarthol i ddod o hyd i gyfleusterau gweithgynhyrchu ar gyfer cynhyrchu ar raddfa fach.

Gwahoddwyd y dylunydd Laurette Pierre, sy'n adnabyddus am wisgo ac ategolion priodasol, i'r rhaglen gan Invest SVG, asiantaeth hyrwyddo buddsoddiad St Vincent a'r Grenadines. Heb ddisgwyl gwneud casgliad cyfan a dysgu amrywiaeth mor eang o bethau, cyfaddefodd Laurette fod y gweithdy'n brysur ond yn werth chweil.

“Rwy’n mynd i gymryd popeth a ddysgais a’i gymhwyso i’m gwaith. Dysgais lawer gan yr hyfforddwr a phethau nad oeddwn i byth yn eu hadnabod mewn gwirionedd. Mae'n anodd yn enwedig o ran gorffen y cynnyrch oherwydd ei fod yn cymryd llawer o amser ond roedd yn werth chweil. Fe wnes i fwynhau'r profiad, roedd yn addysgiadol iawn, ”meddai.

Cydweithiodd Laurette ag Alyssa Goddard Barbadia i gynhyrchu casgliad lled-achlysurol strwythuredig ond chic. Datgelodd Alyssa, perchennog Cambria Costumes and Designs, mai hwn oedd ei tro cyntaf yn gweithio mor agos gyda dylunydd arall ond dywedodd fod ei phartner yn hwyl.

Darganfu Alyssa, sy'n breuddwydio am wneud gwisgoedd ar gyfer ffilmiau, am y Cyflymydd Ffasiwn wrth weithio yn y 4th CARIFORUM Fforwm Busnes yr UE yn yr Almaen. Ar ôl cwblhau’r sesiwn pythefnos, dywedodd: “Roedd yn addysgiadol iawn, ond roedd yn anodd o ystyried bod y ffrâm amser yn fyrrach nag unrhyw amser y bu’n rhaid i mi weithio gyda hi erioed o’r blaen. Ond dysgais lawer, mae Ms. Carr yn athrawes anhygoel. Dysgais dechnegau adeiladu yn bennaf nad oeddwn yn eu hadnabod o'r blaen ac sy'n helpu i gael fy nillad i safon ryngwladol, rhywbeth a oedd yn bwysig iawn i mi. "

Ynglŷn Caribïaidd Allforio

Mae Caribbean Export yn sefydliad hyrwyddo datblygu allforio a masnach a buddsoddi rhanbarthol Fforwm yr Unol Caribïaidd (CARIFORUM) sy'n gweithredu'r Rhaglen Sector Preifat Rhanbarthol (RPSDP) a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd o dan yr 11.th Cronfa Datblygu Ewrop (EDF) Cenhadaeth Allforio y Caribî yw cynyddu cystadleurwydd gwledydd y Caribî drwy ddarparu gwasanaethau datblygu allforio a masnach a hyrwyddo buddsoddi o safon trwy weithredu rhaglenni'n effeithiol a chynghreiriau strategol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y Caribî Allforio ar gael yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Caribïaidd, EU

Sylwadau ar gau.