#EUCitizens - Pa mor fodlon yw pobl â'u bywydau?

| Tachwedd 8, 2019

“Ar y cyfan, pa mor fodlon ydych chi â'ch bywyd y dyddiau hyn?” Gofynnwyd i bobl ledled yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae boddhad bywyd yn cynrychioli sut mae ymatebydd yn gwerthuso ei fywyd yn ei gyfanrwydd. Ar raddfa o 0 (“ddim yn fodlon o gwbl”) i 10 (“cwbl fodlon”), boddhad bywyd cymedrig (cyfartalog) trigolion yr UE 16 a hŷn oedd 7.3 yn 2018, cynnydd o’i gymharu â 7.0 yn 2013.

Ers 2013, cynyddodd lefel gymedrig y boddhad â sefyllfa ariannol eu cartref eu hunain yn yr UE hefyd, o 6.0 yn 2013 i 6.5 yn 2018, tra bod y boddhad cymedrig â chysylltiadau personol wedi aros bron yn sefydlog, 7.8 yn 2013 a 7.9 yn 2018. Mae Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd, yn cyhoeddi detholiad o ddangosyddion goddrychol ar les pobl yn Ewrop. Mae erthygl fanwl ar gael ar wefan Eurostat.

Y boddhad bywyd uchaf yn y Ffindir ac Awstria, yr isaf ym Mwlgaria Yn 2018, roedd y boddhad bywyd cymedrig, wedi'i fesur ar raddfa 0 i 10, yn amrywio'n sylweddol rhwng aelod-wladwriaethau'r UE. Gyda chyfartaledd cyffredinol o 8.1, trigolion y Ffindir oedd y mwyaf bodlon â'u bywydau yn yr UE, ac yna'r rheini yn Awstria (8.0), Denmarc, Gwlad Pwyl a Sweden (7.8 i gyd). Ar ben arall y raddfa, preswylwyr Bwlgaria (5.4) oedd y lleiaf bodlon o bell ffordd, ac yna'r rheini yng Nghroatia (6.3), Gwlad Groeg a Lithwania (y ddau 6.4), Hwngari (6.5), Latfia a Phortiwgal (6.7 ill dau) .

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau y mae data 2018 ar gael ar eu cyfer, cynyddodd y boddhad bywyd cymedrig ers 2013 yn Aelod-wladwriaethau 19. Cofnodwyd y cynnydd uchaf yng Nghyprus (o 6.2 yn 2013 i 7.1 yn 2018, neu + 0.9), Bwlgaria (+ 0.6), Tsieceia, Estonia, Gwlad Pwyl a Phortiwgal (pob + 0.5). O'i gymharu â 2013, arhosodd y boddhad bywyd cymedrig yn ddigyfnewid mewn dwy aelod-wladwriaeth: Gwlad Belg a Croatia. Mewn cyferbyniad, cofnodwyd gostyngiad mewn pedair aelod-wladwriaeth: Lithwania (o 6.7 yn 2013 i 6.4 yn 2018, neu -0.3), Denmarc (-0.2), ac i raddau is yn yr Iseldiroedd a Sweden (y ddau -0.1).

Roedd boddhad cymedrig â sefyllfa ariannol yr aelwyd yn amrywio'n sylweddol rhwng aelod-wladwriaethau'r UE. Gyda 7.6 ar gyfartaledd, trigolion Denmarc, y Ffindir a Sweden oedd y mwyaf bodlon â sefyllfa ariannol yr aelwyd. Fe'u dilynwyd gan y rhai yn yr Iseldiroedd (7.4), Awstria (7.3), Gwlad Belg (7.0), Lwcsembwrg (6.9), yr Almaen a Malta (y ddau yn 6.8). Ar ben arall y raddfa, trigolion Bwlgaria (4.3) oedd y lleiaf bodlon o bell ffordd, ac yna'r rheini yng Ngwlad Groeg, Croatia a Lithwania (pob un 5.2), Latfia a Phortiwgal (5.4 ill dau), a Hwngari (5.5).

Ym mron pob aelod-wladwriaeth y mae data 2018 ar gael ar ei chyfer, cynyddodd y boddhad cymedrig â'r sefyllfa ariannol o'i gymharu â 2013, ac eithrio Denmarc, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd lle y bu yn ddigyfnewid, a Lithwania lle gostyngodd o 5.8 yn 2013 i 5.2 yn 2018 (-0.6). Cofnodwyd y codiadau uchaf yng Ngwlad Groeg, Cyprus a Phortiwgal (+ 0.9), Malta (+ 0.8), Tsieceia, yr Eidal a Slofenia (pob + 0.7). Y boddhad uchaf â pherthnasoedd personol ym Malta, Awstria a Slofenia Yn 2018, roedd y boddhad cymedrig â pherthnasoedd personol yn amrywio'n sylweddol rhwng aelod-wladwriaethau'r UE. Gyda chyfartaledd cyffredinol o 8.6, trigolion Malta, Awstria a Slofenia oedd y mwyaf bodlon â'u perthnasoedd personol yn yr UE. Fe'u dilynwyd gan y rhai yng Nghyprus a Sweden (8.5 ill dau), y Ffindir (8.4) a Tsieceia (8.3). Ar ben arall y raddfa, trigolion Bwlgaria (6.6) ac yna'r rhai yng Ngwlad Groeg (7.1), Croatia (7.5), yr Eidal, Hwngari a Rwmania (pob 7.6) oedd y lleiaf bodlon.

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau y mae data 2018 ar gael ar eu cyfer, cynyddodd y boddhad cymedrig â pherthnasoedd personol ers 2013 yn aelod-wladwriaethau 18. Cofnodwyd y codiadau uchaf ym Mwlgaria (o 5.7 yn 2013 i 6.6 yn 2018, neu + 0.9), Cyprus (+ 0.5), Sbaen (+ 0.4), Estonia, yr Eidal, Portiwgal a Slofenia (pob + 0.3). O'i gymharu â 2013, arhosodd y boddhad cymedrig â pherthnasoedd personol yn ddigyfnewid mewn dwy aelod-wladwriaeth: Hwngari a Rwmania, tra cofnodwyd gostyngiad mewn pum aelod-wladwriaeth: Denmarc, Latfia a'r Iseldiroedd (pob -0.3), Lithwania a Lwcsembwrg (y ddau -0.2 ). Gwybodaeth ddaearyddol Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn cynnwys Gwlad Belg, Bwlgaria, Tsiecia, Denmarc, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, Croatia, yr Eidal, Cyprus, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Hwngari, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofenia, Slofacia, y Ffindir, Sweden a'r Deyrnas Unedig.

Dulliau a diffiniadau Mae data ar y lles goddrychol a gyflwynir yn seiliedig ar EUstatistics ar fodiwl ad-hoc 2018, sy'n rhan o Arolwg yr Undeb Ewropeaidd ar Incwm a Chyflyrau Byw (EU-SILC). Arolwg EU-SILC yw ffynhonnell gyfeirio'r UE ar gyfer ystadegau cymharol ar ddosbarthiad incwm, tlodi ac amodau byw. Roedd y modiwl 2018 yn ymdrin â rhai o'r newidynnau, a gasglwyd yn flaenorol ar gyfer modiwl ad-hoc 2013 ar yr un pwnc. Y boblogaeth gyfeirio yw'r holl aelwydydd preifat a'u haelodau presennol sy'n byw yn nhiriogaeth Aelod-wladwriaeth benodol ar adeg casglu'r data.

Yn gyffredinol, mae pobl sy'n byw mewn cartrefi ar y cyd ac mewn sefydliadau yn cael eu heithrio o'r boblogaeth darged yn ogystal â rhannau bach ac anghysbell o'r diriogaeth genedlaethol sy'n cyfateb i ddim mwy na 2% o'r boblogaeth genedlaethol. Bwriad mesur boddhad bywyd yw ymdrin ag arfarniad eang y mae'r ymatebydd yn ei wneud o'i fywyd. Mae'r term “bywyd” wedi'i fwriadu yma fel pob maes o fodolaeth person. Felly mae'r newidyn yn cyfeirio at farn / teimlad yr ymatebydd ynghylch graddau'r boddhad â'i fywyd. Roedd yr arolwg yn cwmpasu'r boblogaeth 16 oed a hŷn. Fe'i mesurir ar raddfa bwynt 11 sy'n amrywio o 0 (“ddim yn fodlon o gwbl”) i 10 (“cwbl fodlon”).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Sylwadau ar gau.