Gwrandawiadau o #CommissionersDesignate newydd i'w cynnal ar 14 Tachwedd

| Tachwedd 8, 2019

Penderfynodd Cynhadledd yr Arlywyddion (llywydd Senedd Ewrop ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol) ddydd Gwener (8 Tachwedd) y bydd gwrandawiadau’r tri chomisiynydd-ddynodedig newydd yn cael eu cynnal ar 14 Tachwedd.

Mae'r union amseriad yn edrych fel a ganlyn:

  • Oliver Várhelyi (Hwngari), Cymdogaeth a Ehangu, o 8h-11h yn ystafell JAN 4Q2
  • Adina-Ioana Vălean (Rwmania), Trafnidiaeth, o 13h-16h yn ystafell Jan 4Q2
  • Thierry Breton (Ffrainc), Marchnad Fewnol, o 13h-16h yn ystafell Jan 2Q2

Archwiliad o ddatganiad buddion ariannol gan y Pwyllgor Materion Cyfreithiol

Bydd y Pwyllgor Seneddau ar Faterion Cyfreithiol yn cyfarfod ar 12 Tachwedd i werthuso datganiadau buddiant ariannol yr ymgeiswyr.

Mae'r cadarnhad gan y Pwyllgor Materion Cyfreithiol o absenoldeb unrhyw wrthdaro buddiannau yn rhag-amod hanfodol ar gyfer cynnal y gwrandawiad yn y pwyllgor polisi perthnasol.

Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig

Y dyddiad cau ar gyfer ateb y cwestiynau ysgrifenedig a gyfeirir at yr ymgeiswyr gan y pwyllgorau perthnasol yw diwedd busnes 12 Tachwedd. Bydd cyfieithiadau ar gael drannoeth am hanner dydd.

Strwythur y gwrandawiadau

Mae pob gwrandawiad yn para tair awr. Bydd y Comisiynydd-ddynodedig yn gwneud datganiad rhagarweiniol 15-munud, a bydd cwestiynau gan ASEau yn ei ddilyn. Bydd cwestiynau 25 yn gyfan gwbl: un munud y cwestiwn, ac yna ateb gan y Comisiynydd-ddynodedig a chwestiwn dilynol posibl gan yr ASE.

Gwerthuso

Dilynir y gwrandawiadau gan gyfarfodydd lle bydd Cadeirydd a chynrychiolwyr grŵp (cydgysylltwyr) y pwyllgorau yn gwerthuso perfformiad y Comisiynwyr-ddynodedig. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y broses werthuso yma ac yn y Rheolau gweithdrefn.

Yna bydd Cynhadledd Cadeiryddion Pwyllgorau yn asesu canlyniad y gwrandawiadau gyda'r nos ar 14 Tachwedd ac yn anfon ei gasgliadau ymlaen i Gynhadledd yr Arlywyddion. Bydd yr olaf yn cynnal y gwerthusiad terfynol ac yn penderfynu a ddylid cau'r gwrandawiadau yn ei gyfarfod ar 21 Tachwedd.

Pleidlais lawn ar 27 Tachwedd

Mae angen ethol y Comisiwn llawn trwy fwyafrif syml o'r pleidleisiau a fwriwyd yn y Cyfarfod Llawn, trwy alwad ar y gofrestr. Disgwylir i'r bleidlais gael ei chynnal ar 27 Tachwedd

Cyn y bleidlais, mae Llywydd-ethol y Comisiwn Ursula von der Leyen ar fin cyflwyno Coleg llawn y Comisiynwyr a'i raglen yn y Cyfarfod Llawn. Dilynir ei datganiad gan ddadl.

Gwasanaethau clyweledol a ffrydio gwe

Mae pob gwrandawiad yn gyhoeddus a gellir ei ddilyn yn fyw. Gallwch eu gwylio ar EP Live yma .

Bydd Canolfan Amlgyfrwng y Senedd yn darparu fideos o ansawdd HD, lluniau cydraniad uchel a deunydd sain (wedi'u grwpio trwy glywed mewn “pecynnau cyfryngau”)

Gellir lawrlwytho fideos o ansawdd HD o fewn munudau 30 i ddechrau'r gwrandawiadau (ailosodiadau byw) a bydd detholiad o luniau o ansawdd uchel ar gael i'w lawrlwytho.

Mae ardal waith cyfryngau newydd (passerelle Karamanlis) ar gael gyda chysylltedd ar gyfer darlledu byw trwy eich dull eich hun. Rhaid cyfeirio at bob cais am fan a'r lle avplanning@europarl.europa.eu

Bydd ardal ar gyfer criwiau camera a ffotograffwyr yng nghefn pob ystafell lle bydd signal darlledu byw ar gael.

Ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd gwrando

Bydd y rhes olaf yn yr ystafelloedd lle cynhelir y gwrandawiadau yn cael ei chadw ar gyfer y cyfryngau. Fodd bynnag, ni ellir cadw seddi yn unigol ymlaen llaw a chânt eu priodoli y tu mewn i'r ystafell ar sail y cyntaf i'r felin. Cynghorir newyddiadurwyr yn gryf i gyrraedd mewn da bryd, gan na ellir gwarantu lleoedd unwaith y bydd y gwrandawiad wedi cychwyn. Gwahoddir y rhai sy'n dymuno gadael yr ystafell cyn diwedd y gwrandawiad i wneud hynny'n dawel trwy'r allanfa gefn.

Bydd dwy ystafell wrando ar gael i ddilyn y gwrandawiadau yn fyw ar sgriniau mawr, os na fydd digon o le yn yr ystafell ei hun. Y rheini yw: JAN 4Q1 (ar gyfer clywed Adina-Ioana Vălean) a JAN 6Q2 (ar gyfer gwrandawiadau Oliver Várhelyi a Thierry Breton)

Achredu a mynediad

Nid oes angen achrediad arbennig yn ystod y gwrandawiadau. Gall newyddiadurwyr sy'n dal bathodyn rhyng-sefydliadol neu fathodyn blynyddol a ddarperir gan y Senedd fynd i mewn i adeilad y Senedd fel y gwnânt bob amser.

Mae angen i'r rhai nad oes ganddynt fathodyn ofyn am achrediad tymor byr trwy'r Senedd gwefan gofrestru, a chasglu eu bathodynnau yn swyddfa achredu'r wasg PHS-1C029 ym Mrwsel (adeilad Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz, mynedfa'r wasg).

Mae'r swyddfa achredu ar agor o 8h30-17h45 o ddydd Llun i ddydd Iau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.