Sut y Gallai'r #Brexit Fallout Effeithio ar Ddiwydiant #Gamblo Prydain

| Tachwedd 23, 2019

Roedd y DU ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau 31st Hydref 2019. Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu, mae'r wlad yng nghanol Etholiad Cyffredinol gyda'r dyddiad gadael cynharaf bellach wedi'i glustnodi ar gyfer dydd Gwener 31st Ionawr 2020.

Disgwylir i'r digwyddiad gwleidyddol coffaol hwn unwaith mewn oes effeithio ar bawb yn y DU. Mae Brexit yn golygu newidiadau i'n cyllid, sut rydyn ni'n siopa, hawliau defnyddwyr a rhai o'r diwydiannau mwyaf gan gynnwys gamblo ar-lein.

Goblygiadau Trethi ac Exodus o Gwmnïau Seiliedig ar Brydain

Mae llawer o'r enwau mwyaf mewn gamblo ar-lein wedi sefydlu cartref yn y DU neu diriogaethau Prydain dramor yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Yn draddodiadol, bu'r DU yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer cwmnïau gamblo ar-lein gan ei bod yn caniatáu iddynt fanteisio ar farchnad a system dreth hynod broffidiol Prydain, gan gadw buddion busnes gweithredu yn yr Undeb Ewropeaidd ar yr un pryd.

Bydd Brexit yn gosod tariffau a rheoliadau allforio ar bob busnes ym Mhrydain, hyd yn oed y rhai sydd wedi'u lleoli mewn lleoedd fel Gibraltar ac Ynys Manaw. Mae hefyd yn codi cwestiwn trethi uwch, rhywbeth a brofodd Gibraltar yn 2015 pan ddaethpwyd â'i gyfraddau trethiant yn unol â thir mawr Prydain.

Mae trethi uwch a rheoliadau allforio llymach nid yn unig yn cynyddu costau gweithredu cwmnïau gamblo ar-lein ym Mhrydain, ond maent hefyd yn cynyddu'r risg o adleoli. Mae'r canlyniadau hyn yn rhywbeth a ddylai boeni defnyddwyr.

Mae costau gweithredu uwch bron bob amser yn cael eu trosglwyddo i'r defnyddiwr wrth i arianwyr cwmnïau nerfus geisio cydbwyso'r llyfrau. Bydd taliadau bonws mwy anaml, jacpotiau is ac ods byrrach yn fwyaf tebygol o ddod yn realiti i gamblwyr Prydain os bydd costau gweithredu uwch yn cael eu gosod ar gwmnïau.

Bydd adleoli gan gwmnïau gamblo ar-lein mawr i wledydd mwy ffafriol o ran treth yn arwain at farchnad gamblo Brydeinig llai amrywiol, gan waethygu'r materion a achosir gan gostau gweithredu uwch ymhellach.

Nid oes unrhyw Fargen yn golygu Trethi Newydd i Chwaraewyr

Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Tynnu’n Ôl) (No.2) 2019, neu fel y’i gelwir yn fwy syml Pasiwyd Deddf Benn gan y senedd yn gynharach eleni i rwystro Brexit Dim Bargen. Er y gallai fod wedi llwyddo yn ei nod o blocio Dim Bargen cyn 31st Hydref, efallai na fydd yn llwyddiannus y tu hwnt i ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol.

Os yw'r DU yn wir yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb unrhyw fargen, byddai'r wlad yn unol â rheolau Sefydliad Masnach y Byd. Yn wir, nid opsiwn wedi'i gyfyngu i ddim bargen yn unig yw hwn, mae cwympo yn unol â rheolau'r WTO yn agwedd allweddol ar lawer o gynlluniau Brexiteer Caled.

Er y gallai hynny fod yn beth drwg i'r wlad yn gyffredinol, byddai'n drychinebus i'r diwydiant gamblo ar-lein. Mae gan y WTO a polisi llawer llymach ar gamblo na naill ai'r Undeb Ewropeaidd neu'r DU o ran trethi corfforaethol ac unigol.

Yn y senario hwn, byddai cwmnïau gamblo ar-lein yn cael eu gorfodi i dalu trethi uwch, ond byddai unigolion hefyd yn wynebu'r posibilrwydd o dalu trethi ar eu enillion gamblo. Yn 2014, pan godwyd trethi gamblo ar-lein o 1% i 15%, peidiodd ugeiniau o gwmnïau â gweithredu yn y DU.

Gallai codiadau pellach mewn cyfraddau treth o bosibl gael effaith drychinebus ar hyfywedd gamblo ar-lein yn y DU. Yn ychwanegol at hyn byddai poblogrwydd dirywiol gamblo, gan y byddai mwy a mwy o bobl yn gohirio gamblo gan y trethi unigol a osodir ar enillion. Fel y mae, mae llawer o weithredwyr sefydledig yn cynnig eu gwasanaethau hapchwarae o dan gyfreithiau Gibraltar, sy'n golygu nad oes raid i chwaraewyr pocer ar-lein boeni am dalu treth ar eu henillion a gall y darparwyr gynnig yr ods gorau posibl i chwaraewyr. Fans o poker ar-lein, a bydd gamblo yn gyffredinol, yn gobeithio na fydd hyn yn newid yn ddramatig yn y dyfodol agos.

Hylifedd Poker

Yn union ar ôl canlyniad Brexit yn 2016, cwympodd y Bunt fel carreg yn y marchnadoedd arian rhyngwladol. Er gwaethaf ymdrechion dro ar ôl tro gan y llywodraeth Geidwadol a Banc Lloegr i gryfhau'r Bunt, nid yw wedi gwella'n llawn o ddigwyddiadau seismig 23rd Mehefin 2016.

Mae anwadalrwydd arian cyfred Prydain yn ddibynnol iawn ar bob symudiad o Brexit, gan wneud y wlad yn faes buddsoddi llai apelgar i weithredwyr tramor. Fodd bynnag, gallai fod yn newyddion da i chwaraewyr pocer tramor sydd bellach yn cael mwy o Bunnoedd ar gyfer eu Ewros nag erioed o'r blaen.

Gallai twrnameintiau pocer ar raddfa fawr yn y DU weld cynnydd sylweddol yn nifer y chwaraewyr tramor, wrth i weithwyr proffesiynol tramor geisio manteisio ar y bunt sy'n gostwng am eu helw eu hunain. Bydd chwaraewyr domestig, wrth gwrs, yn dioddef o hyn wrth i dwrnameintiau ddod yn dirlawn ac yn anoddach eu hennill.

Efallai y bydd hyn ar y rhestr fer, fodd bynnag, gan y gallai cyfyngiadau teithio llymach a gweithredu posibl Visa ar ôl Brexit wneud y DU yn gyrchfan llai ffafriol i drefnwyr twrnamaint pocer.

Mae'n ymddangos y bydd twrnameintiau pocer Prydain yn newid yn anadferadwy yn y dyfodol agos, fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r newid hwnnw'n edrych yn ddibynnol iawn ar ganlyniad y trafodaethau Brexit cyfredol. Rhaid i Poker a gweddill diwydiant gamblo Prydain nawr aros ar fentrau chwilio i weld sut mae Brexit yn wirioneddol effeithio arno gan wybod, beth bynnag fydd y canlyniad, na fydd yn gadarnhaol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes

Sylwadau ar gau.