#EIB - Mae'r hinsawdd economaidd yn yr UE yn gwaethygu ac mae buddsoddiad gan gwmnïau'r UE yn debygol o arafu yn 2020

| Tachwedd 26, 2019

Mae cwmnïau Ewropeaidd yn dod yn fwy a mwy pesimistaidd am y rhagolygon economaidd yn ôl yr EIB newydd Adroddiad Buddsoddi 2019 / 2020. Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod buddsoddiad mewn lliniaru newid yn yr hinsawdd yn is na buddsoddiadau economïau mawr fel yr UD a China. Mae buddsoddiad isadeiledd yn sownd ar 1.6% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE, yr isaf yn ystod blynyddoedd 15 ac mae Ewrop yn methu â medi buddion trawsnewid digidol. Mae'r adroddiad, sy'n adlewyrchu canlyniadau Arolwg Buddsoddi EIB blynyddol (EIBIS) busnesau 12,500 Ewropeaidd, yn argymell bod yr UE yn manteisio ar gyfraddau llog isel yn hanesyddol, yn cynyddu buddsoddiad cyhoeddus, yn cataleiddio buddsoddiad preifat ac yn hyrwyddo cyfryngu ariannol effeithlon i fynd i'r afael â'r arafu.

Wrth sôn am ganfyddiadau’r adroddiad, dywedodd Is-lywydd EIB Andrew McDowell: “Ni all Ewrop fforddio aros am ddirywiad cylchol arall. Ar ôl degawd coll o fuddsoddiad gwan, mae angen i ni fynd i’r afael â’r arafu nawr os ydym am ymateb i’r heriau hanesyddol yr ydym yn eu hwynebu. Mae'r EIB, fel cangen ariannol a banc hinsawdd yr UE, wedi chwarae rhan hanfodol wrth gychwyn buddsoddiad yn Ewrop ar ôl yr argyfwng ariannol ac rydym bellach yn barod i gefnogi buddsoddiad ymhellach ar gyfer economi Ewropeaidd fwy cynaliadwy a chystadleuol. Rhaid i ni gyflymu buddsoddiad er mwyn manteisio i’r eithaf ar fuddion y chwyldro digidol, gwireddu ein nodau hinsawdd ac ailadeiladu cydlyniant cymdeithasol Ewrop, ”meddai Debora Revoltella, cyfarwyddwr Adran Economaidd yr EIB, wrth gyflwyno’r adroddiad. “Mae yna restr hir o fuddsoddiadau sy’n gofyn am ymyrraeth gyhoeddus neu sector preifat sy’n canfod yr amodau cywir i oresgyn ansicrwydd: digideiddio, arloesi a deinameg busnes cwmnïau ynghyd â darparu seilwaith a gwasanaethau cyhoeddus yn graff, arloesi gwyrdd ac effeithlonrwydd ynni, ac e-lywodraeth, e-ddysgu ac e-hyfforddiant. ”

Darllenwch y crynodeb gweithredol

Darllenwch y dadansoddiadau ar lefel gwlad.

Cyflwynwyd yr adroddiad yn yr EIB's Cynhadledd Economaidd Flynyddol, a drefnir ar y cyd â'r OECD, Prifysgol Columbia a SUERF, yn Lwcsembwrg. Daeth y gynhadledd â siaradwyr lefel uchel ynghyd fel Syr Nicholas Stern a Mariana Mazzucato a phrif economegwyr Banc Canolog Ewrop, Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd, OECD, Banc Ewropeaidd Ailadeiladu a Datblygu a Sefydliad Masnach y Byd.

Gweithgaredd buddsoddi sy'n debygol o arafu yn 2020

Mae gweithgaredd buddsoddi yn yr Undeb Ewropeaidd bellach wedi gwella o'r dirwasgiad diwethaf, gyda buddsoddiad hyd at bron i 21.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn bwyntiau canran 0.5 yn uwch na'r cyfartaledd tymor hir. Fodd bynnag, mae data Arolwg Buddsoddi EIB 2019 yn dangos bod cwmnïau’r UE wedi dod yn fwy pesimistaidd am yr amgylchedd gwleidyddol a rheoliadol ac yn awr yn disgwyl i’r hinsawdd macro-economaidd waethygu. Mae nifer y cwmnïau UE sy'n bwriadu lleihau buddsoddiad wedi cynyddu am y tro cyntaf mewn pedair blynedd. Mae cwmnïau UE hefyd yn fwy pesimistaidd na'u cyfoedion yn yr UD, gan awgrymu amgylchedd buddsoddi eithaf bregus wrth symud ymlaen.

Gyrwyr buddsoddi, cwmnïau sy'n disgwyl gwelliant / gwaethygu

(% balans net,% y cwmnïau sy'n disgwyl gwelliant minws% yn disgwyl dirywiad)

Ffynhonnell: Arolwg Buddsoddi EIB 2019

Buddsoddiad hinsawdd yr UE ddim ar y trywydd iawn

Mae Adroddiad Buddsoddi EIB yn dangos, er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud, nad yw buddsoddiad yn yr hinsawdd yn yr UE ar y trywydd iawn eto. Er mwyn sicrhau economi sero-garbon net gan 2050, rhaid i'r UE godi cyfanswm y buddsoddiad yn ei system ynni a'i seilwaith cysylltiedig o 2% i 3% o'r CMC ar gyfartaledd.

Buddsoddodd yr Undeb Ewropeaidd € 158 biliwn mewn lliniaru newid yn yr hinsawdd yn 2018. Yn 1.2% o CMC, mae hyn bellach ychydig yn llai na'r Unol Daleithiau (1.3%) ac ychydig dros draean o berfformiad Tsieina (3.3% o CMC).

Tra bod yr Unol Daleithiau yn arwain mewn gwariant Ymchwil a Datblygu sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, mae Tsieina wedi cynyddu ei gwariant bedair gwaith yn ddiweddar, gan oddiweddyd yr UE. Mae perfformiad gwan Ewrop mewn Ymchwil a Datblygu sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn fygythiad i'w gystadleurwydd, o ystyried y pwysigrwydd y bydd technolegau dal yn anaeddfed yn ei gael wrth drosglwyddo.

Mabwysiadu technolegau digidol yn araf

Araf yw mabwysiadu technolegau digidol yn Ewrop, gyda rhaniad digidol cynyddol ymhlith cwmnïau. Mae cwmnïau digidol yn tueddu i fuddsoddi mwy, arloesi mwy a thyfu'n gyflymach, gan fwynhau mantais y cyntaf i symud. Fodd bynnag, dim ond 58% o gwmnïau yn Ewrop sy'n ddigidol o'i gymharu â 69% yn yr UD, gyda bwlch arbennig o gryf yn y sector gwasanaeth (40% o'i gymharu â 61%). Mae 30% o gwmnïau hŷn (mwy na 10 oed) llai a chanolig eu maint yn Ewrop yn ddigidol yn barhaus.

Gwybodaeth cefndir

Mae Banc Buddsoddi Ewrop

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yw'r tymor hir sefydliad benthyca o'r Undeb Ewropeaidd sy'n eiddo ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddi cadarn er mwyn cyfrannu tuag at nodau polisi'r UE.

Adroddiad Buddsoddi blynyddol yr EIB

Mae adroddiad blynyddol EIB ar Gyllid Buddsoddi a Buddsoddi yn gynnyrch Adran Economeg yr EIB, gan ddarparu trosolwg cynhwysfawr o ddatblygiadau a gyrwyr buddsoddiad a'i gyllid yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n cyfuno dadansoddiad a dealltwriaeth o dueddiadau allweddol y farchnad - mewn buddsoddiad, seilwaith, arloesi a lliniaru newid yn yr hinsawdd - gyda ffocws thematig mwy manwl, sydd eleni wedi'i neilltuo i ddeinameg a thrawsnewid busnes, gan gynnwys dadansoddiad o'r cychwyn busnes. a phroses ehangu, cynhyrchiant busnes a polareiddio, yn ogystal â bylchau sgiliau. Mae'r adroddiad yn tynnu'n helaeth ar ganlyniadau Arolwg Buddsoddi EIB (EIBIS) blynyddol. Mae'n ategu dadansoddiad mewnol EIB gyda chyfraniadau gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes. Adroddiad Buddsoddiad EIB 2019 / 2020

Adran Economeg yr EIB

Mae Adran Economeg EIB yn darparu dadansoddiadau ac astudiaethau economaidd i gefnogi'r Banc yn ei weithrediadau ac yn y diffiniad o'i safle, ei strategaeth a'i bolisi. Pennaeth yr Adran, tîm o economegwyr 40, yw Debora Revoltella, Cyfarwyddwr Economeg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.