Cysylltu â ni

Frontpage

#MediaForum2019 ym Mhrâg: Newyddiaduraeth am ddim, hawliau dynol a thechnolegau newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 20-22 Tachwedd, cynhaliodd Prague yr Ail Ryngwladol “Fforwm y Cyfryngau 2019: Rhyddid Newyddiaduraeth yng Nghyd-destun Hawliau Dynol, Technolegau Newydd a Diogelwch Gwybodaeth Rhyngwladol ”. Bydd arbenigwyr cyfryngau rhyngwladol, newyddiadurwyr, diplomyddion, cyfreithwyr a dadansoddwyr gwleidyddol yn mynd i’r afael â’r materion mwyaf dybryd ym myd y cyfryngau ac yn ceisio sicrhau atebion sylfaenol. Disgwylir i fwy nag arbenigwyr 80 o bob cwr o'r byd gymryd rhan yn y fforwm cyfryngau sy'n cychwyn heddiw.

hysbyseb

 

Mae'r broblem o ddiffyg rhyddid i lefaru ac amarch tuag at hawliau dynol yn tyfu'n ddramatig yn oes newydd y technolegau sy'n dod i'r amlwg, gan newid yn gyson ffyrdd o gyfathrebu a system ansefydlog o gysylltiadau gwleidyddol rhyngwladol. Dylai cymuned cyfryngau byd-eang a diogelwch gwybodaeth rhyngwladol, arbenigwyr y gyfraith a diplomyddion ymuno â'u heddluoedd i weithio allan fecanweithiau ymdopi cyffredinol o gefnogi newyddiaduraeth annibynnol a chyfnewid gwybodaeth yn ddiogel. Dyma brif nod trefnwyr yr Ail Fforwm Cyfryngau - cylchgrawn Materion Rhyngwladol (Rwsia), platfform annibynnol rhyngwladol «diplomyddiaeth fodern», cylchgrawn Cysylltiadau Rhyngwladol (Bwlgaria).

 

hysbyseb

Yn oes technolegau datblygedig a systemau economaidd datblygedig iawn mae'r gymuned fyd-eang yn bodoli yn amodau bregusrwydd llwyr. Mae'r tueddiadau a oedd yn ymddangos yn ysbrydoledig o'r blaen wedi esgor ar ganlyniadau annisgwyl: mae globaleiddio wedi gwaethygu gwrthdaro lleol, mae goddefgarwch wedi gosod mater gwerthoedd ac ystyron yn noeth, mae amlddiwylliannedd wedi dod â phwnc hunaniaeth a thraddodiad. Yn olaf, mae'r cwestiwn am "bŵer y gyfraith" a "deddf pŵer" wedi dod i'r amlwg.

 

Mae'r byd wedi mynd i oes o luosogrwydd ideolegol. Cydnabuwyd hyn gan Francis Fukuyama, awdur Diwedd Hanes. “Yr hyn a ddywedais yn ôl bryd hynny (ym 1992) yw mai un o’r problemau gyda democratiaeth fodern yw ei bod yn darparu heddwch a ffyniant ond mae pobl eisiau mwy na hynny ... nid yw democratiaethau rhyddfrydol hyd yn oed yn ceisio diffinio beth yw bywyd da, unigolion sy'n gadael dieithrio, heb bwrpas, a dyna pam mae ymuno â'r grwpiau hunaniaeth hyn yn rhoi rhywfaint o ymdeimlad o gymuned iddynt. Yn ystod y cyfnod estynedig hwn, lle cydiodd set benodol o syniadau am fuddion marchnadoedd heb eu rheoleiddio, mae wedi cael effaith drychinebus mewn sawl ffordd. "

A yw'r cyfryngau'n barod i adlewyrchu'r realiti newydd sy'n herio llawer o'r hyn a elwir yn “brif ffrwd” yn briodol? Dyma destun y sesiwn "Newyddiaduraeth Gyfoes yn y Lluosogrwydd ideolegol Newydd."

 

100 flynyddoedd yn ôl, siaradodd Max Weber, yn ei anerchiad enwog i’r myfyrwyr, am yr anghysondeb cynyddol rhwng cenhadaeth gwyddonydd a’r gofynion newydd y mae’n rhaid iddo eu bodloni. Dechreuwyd chwilio am y gwir gan effeithiolrwydd cymhwysol y wybodaeth a gafwyd. Onid yw rhywbeth tebyg yn digwydd i'r cyfryngau modern nawr wrth i ni weld eu masnacheiddio a'u gogwydd heb eu rheoli? A sut i adfer hyder y cyhoedd yn y cyfryngau? Mae Walter Hussman, cyhoeddwr rhanbarthol yn UDA, yn credu mai “yr ateb yw i ohebwyr, golygyddion a swyddogion gweithredol newyddion edrych i mewn, ac nid yn unig i ailgyflwyno ein hunain i fod yn deg, yn wrthrychol ac yn ddiduedd yn ein hadroddiadau, ond i argyhoeddi'r cyhoedd ein bod ni yn ei wneud ”. Mae angen i ni hefyd wahanu a labelu newyddion a barn yn glir.

 

Sut mae'r canlyniad hwn yn cael ei gyflawni a beth mae'r newyddiadurwr yn ei wneud i'w gyflawni? Yn olaf, a yw'r ffiniau rhwng cyfryngau traddodiadol a newydd yn cyd-fynd â chysyniadau cyfrifoldeb ac anghyfrifoldeb newyddiaduraeth? Bydd hwn a materion eraill, sy'n gysylltiedig â dyletswydd newyddiadurwr, yn destun y drafodaeth yn y sesiynau "Y Byd Cyfoes ac Atebolrwydd Newyddiaduraeth" a "Newyddiaduraeth y Cyfnod Ôl-wybodaeth, neu" Oes Aur y Camwybodaeth ".

 

Mae'r Rhyngrwyd a'r technolegau gwybodaeth newydd wedi darparu cefnfor o gyfleoedd i ddynoliaeth, sy'n llawn perygl a llawer o drafferth. Ar hyn o bryd, mae materion seiberddiogelwch yn effeithio ar bron bob defnyddiwr y Net: boed yn unigolyn, yn gorfforaeth fawr neu'n wlad. Mae ofn rhyfel niwclear yn cael ei ddisodli gan fygythiad yr un mor ddinistriol. Mae gan ryfeloedd seiber duedd i dyfu - o bwynt a lleol i raddfa fawr a hyd yn oed yn fyd-eang, gyda chanlyniadau anrhagweladwy. Sut mae materion seiberddiogelwch yn cael eu cyflwyno yn y cyfryngau modern? Bydd arbenigwyr yn trafod y materion hyn a materion eraill yn y sesiwn "Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu yn y Cyfryngau."

 

Cynhaliwyd y Fforwm Cyfryngau cyntaf yn Bratislava, Slofacia yn 2018. Ystyriwyd ar unwaith fod ganddo'r potensial i dyfu i fod yn blatfform newydd addawol i fynd i'r afael ag agweddau ar gydweithrediad seiber rhyngwladol, a'i rôl yn heddiw yn adlewyrchu tirwedd esblygol o safonau cyfryngau, gan gynnwys diogelwch newyddiadurwyr mewn gwrthdaro milwrol, y berthynas rhwng y cyfryngau a llywodraethau. , yn ogystal â heriau i luosogrwydd gwleidyddol ac amrywiaeth ddiwylliannol.

 

Partneriaid cyfryngau Ail Fforwm y Cyfryngau: Vision & Global Trends, Sefydliad Rhyngwladol Dadansoddiadau Byd-eang (Yr Eidal), Diplomat Magazine (Yr Iseldiroedd), Cymdeithas Genedlaethol Diogelwch Gwybodaeth Ryngwladol (Rwsia), The European Perspectives Journal (Slofenia).

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd