#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

| Tachwedd 26, 2019

Bydd yr Awdurdod Llafur Ewropeaidd sydd newydd ei sefydlu a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar gryfhau cyd-ymddiriedaeth a hwyluso datblygu a gweithredu rheolau cyflogaeth ledled yr UE yn y ffordd fwyaf effeithlon a diogel.

Mae rheidrwydd sefydlu’r Awdurdod yn deillio o drawsnewid y farchnad lafur fyd-eang oherwydd arloesedd technolegol, peryglon demograffig, newid yn yr hinsawdd a globaleiddio, ynghyd â heriau cynyddol y tu mewn i’r UE a’r ateb angenrheidiol i broblem symudedd gweithwyr Ewropeaidd o fewn yr UE sydd aelodau undebau llafur.

Yn ôl yr Eurobaromedr, cefnogir y cysyniad symud rhydd i weithwyr ledled yr UE gan hyd at 80% o bobl Ewrop, gyda’r mater cyflogaeth yn allweddol bwysig i fwy na dinasyddion yr UE 17 mln sy’n gweithio yn Ewrop y tu allan i’w gwledydd tarddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Yr awdurdod fydd yr olew ym mheiriannau’r farchnad fewnol, man lle mae cydweithwyr o wahanol awdurdodau cenedlaethol yn dod i arfer â chydweithio a datrys problemau gyda’i gilydd. Bydd hyn yn gwneud i olwynion symudedd llafur droi’n fwy llyfn, er budd miliynau o ddinasyddion a busnesau Ewropeaidd. ”

Roedd y Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn gorff arall a groesawodd sefydliad yr awdurdod, gan osod blaenoriaeth o greu, hyrwyddo a chadarnhau safonau llafur rhyngwladol yn ei Ddatganiad Canmlwyddiant. Deialog gymdeithasol agored rhwng y rheolyddion, gan gynnwys yr Awdurdod, cyflogwyr a gweithwyr a gynrychiolir gan undebau llafur yw'r allwedd i gyflawni'r dasg hon, gyda phwyslais arbennig ar sicrhau rhyddid ymgynnull a sefydlu cytundebau ar y cyd. Yn hyn o beth, yr undebau llafur fydd yn gyrru'r tu ôl i ddatblygiad effeithiol y cyfathrebiad teiran hwn, gan ei gwneud hi'n bosibl mynd i'r afael â'r diffyg gwybodaeth am hawliau gweithwyr yn yr UE.

Gyda chymorth gan gyrff rheoleiddio cenedlaethol, bydd yr Awdurdod yn rhoi gwell mynediad i weithwyr (gan gynnwys trwy undebau llafur) a chyflogwyr i wybodaeth am eu hawliau a'u rhwymedigaethau, meddai Jean-Claude Juncker. “Bydd hyn yn cefnogi’r miliynau o Ewropeaid yn uniongyrchol yn ogystal â’r miliynau o fusnesau sy’n gweithredu trawsffiniol yn yr UE”, nododd.

Dros y blynyddoedd 20 diwethaf, mae twf undebau llafur yn Ewrop wedi bod yn arafu, gyda’r argyfwng economaidd diweddar yn cael effaith negyddol ychwanegol ar gytundebau ar y cyd mewn amrywiol ddiwydiannau, gan arwain at anghydraddoldeb cynyddol, diogelwch economaidd ac arfer eang o gontractau cyflogaeth dros dro ar draws yr UE gyfan. .

Mewn ymateb i hyn yn ogystal ag yng ngoleuni dechrau gwaith yn yr Awdurdod, mae IndustriALL, y cydffederasiwn undebau llafur rhyngwladol mwyaf, wedi lansio ei ymgyrch Together at Work newydd gyda'r nod o ehangu aelodaeth undeb llafur a dangos effaith gadarnhaol cyd-fargeinio. wrth amddiffyn hawliau gweithwyr.

Yn ôl data OECD, mae datblygu cytundebau ar y cyd a chanoli a chydlynu deialog deiran ar yr holl faterion sy'n ymwneud â rheoli llafur corfforaethol yn caniatáu cynyddu'r gyfradd gyflogaeth ac, yn unol â hynny, lleihau diweithdra.

Mae sefydlu cytundebau ar y cyd yn cefnogi gweithwyr ledled Ewrop i gael gwell amodau gwaith. Er enghraifft, mae aelodau undebau llafur dur yn yr Almaen a'r Weriniaeth Tsiec wedi llwyddo i bontio'r bwlch rhwng y rhywiau o ran cyflogau, cynyddu cyflogau cyfartalog a lleihau hyd yr wythnos waith. Cafwyd canlyniadau tebyg mewn diwydiannau eraill yn Ffrainc, y Ffindir a Gwlad Belg.

Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy gronni’r arferion undeb llafur gorau mewn cwmnïau rhyngwladol mawr sy’n aelodau o IndustriALL. Gellir gweld enghraifft ar gyfer y sector olew yn LUKOIL. Cymdeithas Ryngwladol Sefydliadau Undebau Llafur (IATUO) y cwmni, sydd wedi nodi ei 25 yn ddiweddarth pen-blwydd, bellach yn dwyn ynghyd dros weithwyr 130,000 safleoedd cynhyrchu yn Rwsia a thu hwnt.

Mae IATUO yn cydweithredu â IndustriALL o fewn y Cytundeb Fframwaith Byd-eang, gyda LUKOIL yw'r unig gwmni yn Nwyrain Ewrop i gymryd cyfrifoldeb am drefnu a gweithredu polisïau CSR yn gyson.

Mae'r egwyddorion cytundeb partneriaeth gymdeithasol rhwng IATUO a LUKOIL yn cael eu gweithredu o fewn strwythur y cwmni yn Rwsia ac yn rhyngwladol, wedi'u hategu gan gytundebau ar y cyd ym mhob gwlad sy'n bresennol.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor IATUO LUKOIL, Georgy Kiradiev: “Mae undeb llafur yn rhoi cyfle i dynnu sylw’r cyflogwr at faterion y gweithiwr a gwarchod buddiannau’r olaf os oes angen. Yn aml mae'n ddigon i undeb llafur ddadlau buddiannau cyfreithlon y gweithiwr yn fedrus, a bydd y mater yn cael ei ddatrys mewn ffordd gyflym ac effeithlon. Mae bob amser yn bosibl dod i gonsensws - mae angen i un wybod sut i drafod. ”

Wrth ddatblygu ei gysyniad Gyda'n Gilydd yn y Gwaith, cymerodd IndustriALL i ystyriaeth brofiad IATUO wrth adeiladu gwaith gyda sefydliadau undebau llafur tramor o fewn strwythur y cwmni. Yn y pen draw, dylai'r rhaglen ei gwneud hi'n haws i fusnesau Ewropeaidd addasu i ofynion y farchnad a, gyda chefnogaeth Awdurdod Llafur Ewrop, sicrhau bod deialog teiran yn cael ei weithredu i gyflawni datblygu cynaliadwy byd-eang.

Mae cefnogi'r cyflymder a osodwyd yn flaenorol i feithrin deialog gymdeithasol yn yr UE yn edrych yn galonogol, a bydd y canlyniadau cyntaf a gyflawnwyd gan Awdurdod Llafur Ewrop yn datgelu ymrwymiad y rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd yn y dyfodol agos.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, Rwsia

Sylwadau ar gau.