UE yn agosach at alluogi #Consumers i amddiffyn eu hawliau ar y cyd

| Tachwedd 28, 2019

Cyn bo hir, bydd defnyddwyr yn gallu amddiffyn eu hawliau ar y cyd ac yn fwy effeithlon ledled yr UE. Heddiw daeth y Cyngor i gytundeb ar gyfarwyddeb ddrafft ar gamau gweithredu cynrychioliadol ar gyfer amddiffyn buddiannau cyfunol defnyddwyr.

Timo Harakka, gweinidog cyflogaeth y Ffindir"Dim ond os oes gan ddefnyddwyr yr UE fynediad at offer effeithlon a fforddiadwy i orfodi eu hawliau ym mhob aelod-wladwriaeth y gall y Farchnad Sengl wireddu ei llawn botensial. Mae'r testun y cytunwyd arno heddiw yn darparu offer o'r fath i ddefnyddwyr tra hefyd yn amddiffyn masnachwyr rhag ymgyfreitha ymosodol. ”

Timo Harakka, gweinidog cyflogaeth y Ffindir

Nod y gyfarwyddeb ddrafft yw rhoi system ar waith ar gamau gweithredu cynrychioliadol ar gyfer amddiffyn buddiannau cyfunol defnyddwyr rhag torri cyfraith yr Undeb ym mhob aelod-wladwriaeth. Bydd y system yn ymdrin â chamau ar gyfer gwaharddebau a gwneud iawn. Cynigiwyd y gyfarwyddeb gan y Comisiwn ym mis Ebrill 2018 fel rhan o becyn 'Bargen Newydd i ddefnyddwyr' y Comisiwn, sy'n ceisio sicrhau rheolau teg a thryloyw i ddefnyddwyr yr UE.

Mae'r gyfarwyddeb yn grymuso endidau cymwys, fel sefydliadau defnyddwyr, i geisio, yn ogystal â gwaharddebau, hefyd unioni mesurau, gan gynnwys iawndal neu amnewid, ar ran grŵp o ddefnyddwyr sydd wedi cael eu niweidio gan fasnachwr yn groes i un o gyfreithiol yr UE. gweithredoedd a nodir mewn atodiad i'r gyfarwyddeb. Mae'r gweithredoedd cyfreithiol hyn yn adlewyrchu datblygiadau diweddar ym maes amddiffyn defnyddwyr. Gan fod defnyddwyr y dyddiau hyn yn gweithredu mewn marchnad ehangach sy'n cael ei digideiddio fwyfwy, mae cyflawni lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr yn ei gwneud yn ofynnol i feysydd fel gwasanaethau ariannol, teithio a thwristiaeth, ynni, telathrebu a diogelu data gael eu cynnwys yn y gyfarwyddeb, yn ogystal â chyfraith gyffredinol defnyddwyr.

Cyn belled ag y mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer endidau cymwys yn y cwestiwn, mae'r Cyngor yn gwahaniaethu rhwng endidau cymwys sydd â hawl i ddwyn gweithredoedd cynrychioliadol domestig a'r rhai sydd â hawl i ddwyn camau cynrychioliadol trawsffiniol. Bydd yn rhaid i'r cyntaf gyflawni'r meini prawf a nodir yng nghyfraith yr aelod-wladwriaeth ddynodi, ond bydd yn rhaid i'r olaf gyflawni'r meini prawf cytûn a nodir yn y gyfarwyddeb ei hun.

At ddibenion gweithredoedd cynrychioliadol ar gyfer gwneud iawn, bydd aelod-wladwriaethau'n rhydd i ddewis rhwng system optio i mewn a system optio allan. Mewn system optio i mewn, bydd gofyn i ddefnyddwyr fynegi eu dymuniad i gael eu cynrychioli gan yr endid cymwys at ddibenion gweithred gynrychioliadol benodol. Mewn system optio allan, bydd yn ofynnol i ddefnyddwyr nad ydynt am gael eu cynrychioli gan yr endid cymwys at ddibenion gweithred gynrychioliadol benodol wneud datganiad i'r perwyl hwnnw.

Bydd modd defnyddio penderfyniad barnwrol neu weinyddol terfynol sy'n sefydlu tramgwydd sy'n niweidio buddion cyfunol defnyddwyr fel tystiolaeth o fodolaeth y tramgwydd hwnnw at ddibenion unrhyw gamau unioni eraill yn erbyn yr un masnachwr am yr un tramgwydd.

Bydd gan aelod-wladwriaethau fisoedd 30 ar ôl i'r gyfarwyddeb ddod i rym i'w throsglwyddo i gyfraith genedlaethol, yn ogystal â misoedd 12 ychwanegol i ddechrau defnyddio'r darpariaethau hyn.

Bydd y gyfarwyddeb yn berthnasol i gamau gweithredu cynrychioliadol a ddygir ar ôl dyddiad y cais.

Y camau nesaf

Ar sail y testun y cytunwyd arno, bydd y Cyngor yn cychwyn trafodaethau gyda Senedd Ewrop gyda'r bwriad o archwilio'r posibilrwydd o gytundeb ar gyfer mabwysiadu'r gyfarwyddeb yn gyflym ar yr ail ddarlleniad (“cytundeb ail ddarlleniad cynnar”).

Ewch i'r dudalen cyfarfod

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.