Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

| Tachwedd 28, 2019

A newydd adrodd gan y Comisiwn Ffederal er Atal Defnydd Tybaco wedi slamio mesurau rheoli tybaco y Swistir, gan feio lobïo diwydiant trwm am gael gwared â pholisïau iechyd cyhoeddus y Swistir. Mae'n broblem sydd wedi gadael y wlad ar ei hôl hi o ran rheoliadau, yn enwedig o ran sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco anwedd neu gynhesu eraill, ac annog llywydd y comisiwn Lucrezia Meier-Schatz i alw am 'ddull llawer mwy cyfyngol' o bolisi yn y dyfodol.

Efallai nad yw'n syndod bod y Swistir y tu ôl i'r amseroedd o ran rheoli tybaco - titans diwydiant Philip Morris International (PMI), Tybaco Americanaidd Prydain (BAT) a Japan Tobacco International (JTI) i gyd pencadlys byd-eang neu ranbarthol yn y wlad. Mae'r cwmnïau hyn yn cyflogi miloedd o bobl ac - yn ôl adroddiad 2017 gan KPMG - yn cyfrannu $ 6.4bn yn flynyddol i economi'r Swistir. Gyda chymaint yn y fantol, does ryfedd, felly, bod llywodraeth y Swistir yn amharod i gynhyrfu’r afal.

Trailing y pecyn

I wneud pethau'n waeth, er mai hi yw sedd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), nid yw'r Swistir eto wedi cadarnhau Confensiwn Fframwaith WHO ar Reoli Tybaco (FCTC), a lofnodwyd gan lywodraeth y Swistir yn 2004 - rhoddir sedd i arsylwyr i arsylwyr cynadleddau heb orfod cadw at y darpariaethau. Bymtheng mlynedd yn ddiweddarach, mae'r Swistir yn parhau i fod yn un o ddim ond tair gwlad ar ddeg sydd wedi methu â gweithredu'r fframwaith, ac yn eu plith cenhedloedd sy'n cynhyrchu tybaco fel yr Unol Daleithiau a'r Ariannin.

Dadl Senedd y Swistir yw mai dim ond ar ôl iddi addasu ei deddfwriaeth genedlaethol ei hun y gall gadarnhau confensiynau rhyngwladol - rhywbeth sy'n gofyn am ddrafftio biliau newydd a gyflwynir wedyn i'r senedd i'w hadolygu. Y broblem yw, mae nifer o filiau eisoes wedi'u drafftio - dim ond iddynt fethu â chwrdd â'r amodau ar gyfer cadarnhau gan seneddwyr sy'n sensitif i gyfraniad y diwydiant tybaco i'w cydffederasiwn. economi.

Gan wneud pethau'n waeth o lawer, mae deddfwyr y Swistir wedi cael eu dal yn lobïo ar ran PMI. A. 'Temps Present' datgelodd y llynedd fod nifer o seneddwyr yn lobïo ar ran cwmnïau tybaco—gan gynnwys PMI- ceisio blocio neu wanhau darpariaethau cytuniad. Mae ymyrraeth llywodraeth y Swistir yn fwy chwithig o lawer fel ym mis Hydref 2018 Genefa cynnal dwy gynhadledd cytundeb tybaco byd-eang lle bu cynrychiolwyr o genhedloedd 180 yn trafod mesurau i leihau ysmygu ac i ddileu'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco.

Gwyrdroi'r gadwyn gyflenwi

Er y gall y Swistir fod yn enghraifft arbennig o egnïol, nid yw gweddill Ewrop ar y droed flaen wrth anrhydeddu ei hymrwymiadau FCTC chwaith. Mae fflachbwynt penodol wedi dod yn weithrediad systemau swyddogol - cynlluniau olrhain ac olrhain fel y'u gelwir - a ddyluniwyd i fonitro pob cam o gynhyrchu a dosbarthu cynhyrchion tybaco. Mae gan wledydd fandad i weithredu a rheoli systemau olrhain ac olrhain o'r fath o dan Brotocol FCTC i Ddileu Masnach mewn Cynhyrchion Tybaco (Protocol).

Y gweithgor cyntaf ar weithredu darpariaethau olrhain ac olrhain FCTC o'r diwedd cymryd lle rhwng 26 a 28 Tachwedd yn Panama - fwy na blwyddyn ar ôl cyhoeddi'r gweithgor - ond ofnir na fydd yr UE yn gallu cyhoeddi llawer o gynnydd. Dechreuodd y bloc Ewropeaidd gyflwyno system o'r fath ym mis Mai, ond mae ar dân am beidio â bod yn annibynnol o'r diwydiant tybaco, sydd wedi ceisio gwyrdroi'r system at ei dibenion ei hun. Mae Sefydliad Iechyd y Byd, ochr yn ochr â chyrff anllywodraethol iechyd cyhoeddus, wedi cysylltu'r cynllun hwn â diddordeb y cawr tybaco mewn cynnal y fasnach gyfochrog mewn cynhyrchion tybaco, sy'n eu gwneud yn wyliadwrus o systemau rheoli a allai helpu i gollfarnu'r gwir dramgwyddwyr.

Mae canllawiau'r Protocol yn glir: rhaid i systemau monitro tybaco aros yn gwbl annibynnol ar ymyrraeth gan y diwydiant tybaco - o gynhyrchu dynodwyr unigryw i storio data olrhain, tra bod yn rhaid i bartïon y Wladwriaeth reoli'r systemau. Fodd bynnag, mae dewis yr UE o ddarparwyr i weithredu ei system olrhain ac olrhain wedi codi mwy nag ychydig o gwestiynau.

Yn un peth, penodwyd y cawr o Japan, Dentsu Aegis, i reoli storio data system yr UE, heb fynd trwy broses dendro gyhoeddus arferol y Comisiwn. Mae penodiad anghonfensiynol Dentsu yn arbennig o ofidus o ystyried bod gan Dentsu gysylltiadau â'r diwydiant tybaco. Mewn gwirionedd, mae gan y cwmni hanes hir o weithio i Japan Tobacco International a chaffaelodd Blue Infinity yn 2017, cwmni y mae ei system olrhain ac olrhain yn seiliedig ar Codentify ceffyl Trojan y diwydiant tybaco.

Datblygwyd Codentify yn wreiddiol gan PMI cyn ei basio i gwmni trydydd parti, Inexto - sydd hefyd yn cael ei redeg gan gyn-swyddogion gweithredol y diwydiant tybaco. Mae academyddion, llunwyr polisi a chyrff iechyd cyhoeddus fel ei gilydd wedi lleisio ofnau ynghylch a fydd Codentify hyd yn oed yn gallu cyflawni'r mesurau amddiffynnol sy'n ofynnol. Mae'r system yn defnyddio offer sydd ar gael yn fasnachol heb amddiffyniad rhag cod 'clonio' ​​neu 'ailgylchu'. Mae codau sydd wedi'u hargraffu heb nodweddion diogelwch fel stampiau treth hefyd yn agored i ymyrryd.

Gosod enghraifft

Mae cyfranogiad Dentsu yn ddim ond un o nifer o elfennau problemus sy'n cwestiynu cydymffurfiad system yr UE â chanllawiau FCTC. Mae cwmnïau eraill sy'n gyfrifol am weithredu'r cynllun, fel Atos a'i is-gwmni Worldline, hefyd wedi hen ennill ei blwyf cysylltiadau gyda'r diwydiant tybaco. Pan oedd rhai aelod-wladwriaethau methu i glincio contractau gyda chyhoeddwyr ID mewn pryd ar gyfer cyflwyno'r system yn swyddogol fis Mai diwethaf, caniataodd y Comisiwn Ewropeaidd i aelod-wladwriaethau a oedd wedi methu â phenodi eu gweithredwr benodi darparwr o unrhyw aelod-wladwriaeth arall dros dro - eithriad sydd ddim ond yn tynnu sylw. y gwendid sydd wrth wraidd system y bloc.

Mae'n gatalog o ddigwyddiadau sydd ar y cyd yn dangos sut y gellir gwanhau hyd yn oed y polisïau mwyaf ymroddedig i'r pwynt o fethiant os na chânt eu gweithredu'n ddigon cadarn. System olrhain ac olrhain hyfyw sy'n gallu brwydro yn erbyn y farchnad ddu ar gyfer tybaco wedi bod yn greal sanctaidd cyrff anllywodraethol iechyd cyhoeddus ers degawdau. Ac eto, er gwaethaf consensws byd-eang, mae gweithredu'r protocol wedi cael ei glymu gan broblemau ac wedi'i danseilio gan y lobi tybaco. Os nad yw'r Swistir a'r UE yn cydymffurfio â'r FCTC, pa wers y mae gweddill y byd i fod i'w chymryd?

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, sigaréts electronig, Iechyd, Y Swistir, Tybaco

Sylwadau ar gau.