Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv.

Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel roi’r gorau i watwar diwydiant niwclear Wcráin, rhoi’r gorau i werthu sector ynni Wcráin i Ffederasiwn Rwsia ac adnewyddu swydd Arlywydd Energoatom sef ymgorfforiad y dewis o blaid yr Wcrain ar gyfer dyfodol ynni niwclear.

Mae trin clandestine Orzhel yn ddrama bŵer amlwg i gyflenwi sector trydan yr Wcrain i Rwsia ar blât, a dinistrio annibyniaeth ynni'r wlad.

Mae'r arddangoswyr yn cyhuddo'r Gweinidog Orzhel o weithredoedd pro-Rwsiaidd yn fwriadol, o rwystro datblygiad talaith Wcráin yn y dyfodol, a rhoi gweithrediad diogel a dibynadwy Gweithfeydd Pŵer Niwclear Wcrain (NPP) mewn perygl.

Mae arddangoswyr yn honni bod Oleksiy Orzhel wedi cyhoeddi newyddion ffug ar wefan y Weinyddiaeth

Mae arddangoswyr yn honni bod Oleksiy Orzhel wedi cyhoeddi newyddion ffug ar wefan y Weinyddiaeth

Mae'r protestwyr yn gandryll bod y Gweinidog Ynni a'r Amgylchedd sydd newydd ei benodi, Oleksiy Orzhel, trwy ei weithredoedd, yn dangos dirmyg a dirmyg llwyr tuag at sector niwclear strategol yr Wcrain, sy'n cynhyrchu 55% o drydan i ddefnyddwyr Wcrain. Cychwynnwyd penderfyniad ddoe i ddiswyddo Yuri Nedashkovsky, yn slei bach gan y Gweinidog tuag at ddiwedd cyfarfod Cabinet Gweinidogion yr Wcráin ddoe heb unrhyw ymgynghori ymlaen llaw â Nedashkovsky nac arbenigwyr niwclear eraill, gan dorri a dirmyg trefn yn llwyr.

Dadl y protestwyr yw bod y cyhuddiadau yn erbyn Energoatom, a gyhoeddwyd ar wefan swyddogol y Weinyddiaeth Ynni heddiw, yn newyddion ffug. Maen nhw'n dweud bod honiadau'r Weinyddiaeth yn ystrywgar, yn anwir ac yn nodi nad oes unrhyw resymau dilys dros ddiswyddo Nedashkovsky. Yn benodol, maent yn tynnu sylw at y cyfeiriad at “reoli aneffeithlon” ar y tariff isaf ar gyfer trydan yn y byd - roedd UAH 0.567 fesul uned mewn gwirionedd wedi cyflawni 11.5 biliwn hryvnias o refeniw y llynedd, gweithredu prosiectau buddsoddi gwerth 12.8 biliwn hryvnias, a chynhyrchu 55% o Trydan Wcráin. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y tariff wedi'i osod yn artiffisial gan y Rheoleiddiwr heb gyfeiriad cywir at wir brisiau'r farchnad.

Mae protestwyr yn gwrthbrofi cyhuddiadau’r Weinyddiaeth yn erbyn Energoatom

Mae protestwyr yn gwrthbrofi cyhuddiadau’r Weinyddiaeth yn erbyn Energoatom

Ar ben hynny, maent yn tynnu sylw at y ffaith bod Energoatom wedi talu 9% o'r holl elw o werthu trydan i Gyllideb y Wladwriaeth am fisoedd 2019 cyntaf 30. Cyfanswm y gwerthiannau oedd 42 biliwn 780 miliwn UAH, a thalodd y Cwmni 12, 889 biliwn UAH i gyllideb yr Wcráin. Mae'r ffigurau hyn yn cynrychioli'r un swm a dalodd y cwmni i Gyllideb y Wladwriaeth ar gyfer 2017 cyfan a chynnydd o 15% o'i gymharu â'r ffigurau ar gyfer 2018.

A yw'r Gweinidog Orzhel yn wirioneddol barod i fod yn bersonol gyfrifol ac yn cael ei ddwyn i gyfrif am ddiswyddo pennaeth y fenter sy'n eiddo i'r wladwriaeth, a fu bron â dyblu ei ganlyniadau ariannol o'i gymharu â'r trydan 90% a gynlluniwyd ar gyfer rhwymedigaethau arbennig ar gyfradd tariff UAH 0.567 y pen uned? Am fisoedd 9 cyntaf 2019, cynlluniwyd canlyniad ariannol net Energoatom yn wreiddiol i gyrraedd UAH 2.6 biliwn, ond mewn gwirionedd cyflawnodd UAH 4.3 biliwn.

Gyda'r tariff artiffisial a'r gweithfeydd pŵer niwclear cyfredol sy'n cael eu hatal rhag gweithredu gan y Weinyddiaeth, fel y gallant awdurdodi mewnforio trydan yn ddiangen o Ffederasiwn Rwsia, ac er gwaethaf dangosyddion meintiol cynyddol o aflonyddwch yng ngweithrediad y NPPau, mae Energoatom wedi llwyddo pasiodd yr holl adolygiadau diogelwch cymheiriaid o'r cyrff gwarchod rhyngwladol WANO a'r IAEA.

Mae'r Weinyddiaeth Ynni wedi cyhoeddi amheuon o embezzlement o gronfeydd y wladwriaeth sy'n ymwneud â digwyddiadau mwy na 10 flynyddoedd yn ôl, ond dim ond heddiw y gellir ystyried hyn fel cadarnhad gan y Weinyddiaeth o safle blaenllaw Energoatom yng ngraddau effeithlonrwydd a thryloywder y Cwmni dros y degawd diwethaf.

O ran honiadau'r Weinyddiaeth o gynnydd afresymol mewn cost, dywed yr arddangoswyr fod y data gwirioneddol, i'r gwrthwyneb, yn nodi gostyngiad 10-15% ar gyfartaledd, gan gynnwys arbed ar wasanaethu benthyciadau banc a chostau gweinyddol.

Ar yr un pryd, nid yw honiadau’r Weinyddiaeth Ynni bod Energoatom “yn methu â chyflawni cynlluniau ariannol yn barhaol, i wneud atgyweiriadau i fodloni rhwymedigaethau benthyciad gan EBRD ac Euratom” yn gwneud unrhyw synnwyr gan mai’r Weinyddiaeth sydd ers misoedd wedi eistedd ar holl ariannol y Cwmni a chynlluniau strategol, gan ei gwneud yn amhosibl i Energoatom weithredu unrhyw raglen fuddsoddi - o'r rhaglen ddiogelwch integredig a ariennir gan yr EBRD ac Euratom, hyd at gwblhau PSP Tashlyk, sydd ei angen yn feirniadol i gydbwyso system ynni unedig yr Wcráin.

Arddangosiadau y tu allan i Weinyddiaeth Ynni Wcráin

Arddangosiadau y tu allan i Weinyddiaeth Ynni Wcráin

Mae’r protestwyr yn slamio’r “rhesymau” bondigrybwyll dros ddiswyddo Nedashkovsky gan ddweud iddynt gael eu ffurfio nid o ganlyniad i ddadansoddiad gan y Weinyddiaeth o weithgaredd busnes y cwmni, ond eu cymryd o gyhuddiadau di-sail o sefydliadau ac unigolion nad ydynt yn broffesiynol.

Maen nhw'n dweud bod y cwmni wedi cyflwyno eu gwrthwynebiadau a'u gwrthddadleuon i'r Weinyddiaeth dro ar ôl tro, nad yw'r Weinyddiaeth erioed wedi eu hystyried am resymau anhysbys.

Apeliodd arddangoswyr heddiw i’r Arlywydd Zelensky feddwl eto

Apeliodd arddangoswyr heddiw i’r Arlywydd Zelensky feddwl eto

Apeliodd y protestwyr - holl weithwyr NPP ac unedau gwahanol eraill Energoatom i Arlywydd yr Wcráin Volodymyr Zelensky yn gofyn iddo adfer Yuri Nedashkovsky yn ei swydd fel Arlywydd Energoatom. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw arbenigwyr cymwys eraill ar ei lefel yn yr Wcrain a'r byd, a all ddarparu lefel ddigonol o ddiogelwch niwclear ac ymbelydredd ar gyfer gweithredu gweithfeydd Pŵer Niwclear Wcráin.

Mae'n dal i gael ei weld a fydd Zelensky yn galw am werthusiad cywir o ffeithiau'r achos. Siawns na fydd unrhyw Arlywydd sydd wir yn gwasanaethu Wcráin yn wynebu dinistr closet Orzhel o sector ynni annibynnol yr Wcrain, a throsglwyddo ei reolaeth i Moscow?

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, Rwsia, Wcráin

Sylwadau ar gau.