Cronfa Ewropeaidd i gefnogi #CircularBioeconomy

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cyhoeddi eu bod wedi cwblhau'r broses gaffael gyhoeddus ar gyfer dewis cynghorydd buddsoddi i sefydlu a rheoli Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop (ECBF). Yr ymgynghorydd buddsoddi a ddewiswyd yw ECBF Management GmbH a bydd Hauck & Aufhäuser Fund Services SA yn gweithredu fel Rheolwr y Gronfa Buddsoddi Amgen.

Bydd y gronfa newydd yn darparu mynediad at gyllid - ar ffurf ecwiti, dyled neu led-ecwiti - i gwmnïau a phrosiectau bioeconomi cylchol arloesol o wahanol feintiau. Bydd Rheoli ECBF yn codi arian gan fuddsoddwyr cyhoeddus a phreifat gyda chyfaint cronfa darged o EUR 250 miliwn ac yn anelu at gau gyntaf yn Q1 2020. Bydd cynnig i'r EIB fuddsoddi hyd at EUR 100 miliwn yn y gronfa yn cael ei gyflwyno i Fwrdd Cyfarwyddwyr yr EIB i'w gymeradwyo. Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ategu gan warant gan InnovFin - cyllid Arloeswyr yr UE, menter gan Grŵp EIB a'r Comisiwn Ewropeaidd i hwyluso mynediad at gyllid ar gyfer arloesi ac ymchwil trwy ystod eang o offer cyllido a gwasanaethau cynghori.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas: “Mae gan bioeconomi cynaliadwy y potensial i chwarae rhan fawr i Fargen Werdd Ewrop. Bydd yn ein helpu i gyrraedd ein targedau amgylcheddol, hinsawdd a bioamrywiaeth yn unol â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Bydd Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop yn llenwi'r bylchau cyllido, gan ddenu buddsoddiadau preifat sy'n dod ag arloesiadau bio-seiliedig yn agosach at y farchnad. ”

Dywedodd Andrew McDowell, is-lywydd EIB sy’n gyfrifol am amaethyddiaeth a bioeconomi: “Mae defnyddio adnoddau biolegol adnewyddadwy i gynhyrchu ein nwyddau ac ynni yn hanfodol er mwyn trosglwyddo i economi gylchol a lleihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil. Gyda lansiad Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop, rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig i sicrhau bod prosiectau arloesol yn y sector yn cael y cyllid sydd ei angen arnynt. ”

Dywedodd Michael Brandkamp, ​​pennaeth ECBF: “Mae’n anrhydedd ac yn fraint fawr yn ogystal â rhwymedigaeth entrepreneuraidd inni gael ein dewis gan yr EIB i weithredu’r fenter gronfa bwysig iawn hon. Yn y diwydiant trawsnewid rydym yn gweld cyfleoedd buddsoddi gwych yn Ewrop yn cyfrannu at economi gylchol gynaliadwy. Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad buddsoddi, mae gan dîm ECBF y cymwysterau cywir i gyflawni'r gweithredu'n broffesiynol. Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth werthfawr y Comisiwn Ewropeaidd, yr EIB, InnovFin, Hauck & Aufhäuser, a llawer o sefydliadau a phartneriaid rhwydweithio eraill. ”

Argymhellwyd creu cronfa o'r fath gan astudiaeth Gynghori 2017 Innovfin Amodau mynediad at gyllid ar gyfer Buddsoddiadau mewn Diwydiannau Bio-Seiliedig a'r Economi Las a nododd fwlch cyllido pwysig yn y sector bioeconomi.

Gwybodaeth cefndir

Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yw sefydliad benthyca tymor hir yr Undeb Ewropeaidd sy'n eiddo i'w aelod-wladwriaethau. Mae'n sicrhau bod cyllid tymor hir ar gael ar gyfer buddsoddiadau cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf (2014-2018), mae'r EIB wedi darparu € 32.8 biliwn o gyd-ariannu i'r sector amaeth / bioeconomi.

InnovFin - Cyllid Arloeswyr yr UE lansiwyd, gan Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB ac EIF) mewn cydweithrediad â'r Comisiwn Ewropeaidd o dan Raglen Fframwaith Ymchwil ac Arloesi'r UE Horizon 2020. Ei nod yw hwyluso mynediad at gyllid ar gyfer arloesi ac ymchwil trwy ystod eang o offer cyllido a gwasanaethau cynghori, a sicrhau cystadleurwydd byd-eang Ewrop.

Mewn economi sy'n trawsnewid, mae Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop (ECBF) yn buddsoddi ac yn partneru gydag entrepreneuriaid uchelgeisiol a gweledigaethol i gyflymu cwmnïau cam hwyr. Mae ECBF yn dibynnu ar arbenigedd a rhwydweithiau pwerus i gataleiddio arloesiadau cynaliadwy a thwf busnes tanwydd. Ein nod yw llenwi bwlch cyllido yn yr economi Ewropeaidd (bio-), gan ddod ag arbenigedd rhagorol Ewrop mewn technolegau cylchol i'r farchnad. Bydd ECBF yn cael ei sefydlu yn Lwcsembwrg, wedi'i gynghori gan dîm cyfalaf menter profiadol o fewn ECBF Management GmbH a'i reoli gan Hauck & Aufhäuser Funds Services SA (AIFM). Gan ei fod yn gronfa cyfalaf menter cam twf safon y farchnad, mae gan ECBF y gallu ychwanegol i ganolbwyntio ar ariannu prosiectau yn ogystal â strwythurau buddsoddi cyfalaf menter nodweddiadol. Mwy o wybodaeth am yr ECBF.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, economi Cylchlythyr, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop, Gwastraff

Sylwadau ar gau.