#EAPM - Canolbwynt Brwsel ar gyfer y Comisiwn a'r Gyngres

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mrwsel heddiw (dydd Llun, 2 Rhagfyr) gan fod y Comisiwn Ewropeaidd o'r diwedd wedi cael ei shifft gweithio gyntaf yn y Berlaymont, fis ar ôl i dîm Ursula von der Leyen fod i gymryd yr awenau gan weithrediaeth flaenorol Jean-Claude Juncker, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Mae hefyd yn ddiwrnod mawr, mewn gwirionedd wythnos, i'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli, sy'n cynnal ei drydedd gyngres flynyddol yn Sefydliad y Brifysgol ym mhrifddinas Gwlad Belg. Mwy o hynny…

Nawr bod tîm vdL yn ei le, mae'n ymddangos yn amser da i sôn am hynny UE mDywed ember all consult y Berlaymont ar sut i wella eu dinasyddion' cyflwr iechyd

Cyflwr Iechyd adroddiad, a gyhoeddir bob dwy flynedd, yr wythnos diwethaf cynnig argymhellion ar wella fforddiadwyedd meddyginiaethau wrth grybwyll y 'draen ymennydd' gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Y tu hwnt i hynny, dyma ein prif siopau tecawê.

Ar ben hyn, canfu'r adroddiad fod mmwyn emae Ewropeaid craff yn marw o achosion y gellir eu hatal, gyda tmarwolaethau y gellir eu hadennill ar eu huchaf yn Lithwania, Latfia a Hwngari. Yr adroddiad yn cynnwys marwolaethau a achosir gan afiechydon y gellid eu hatal trwy frechu yn ogystal â chlefydau a achosir gan ffyrdd o fyw afiach.

Josep Figueras, cyfarwyddwr yr Arsyllfa Ewropeaidd ar Systemau a Pholisïau IechydMeddai: “Gellid osgoi hyd at 1.1 miliwn o farwolaethau cynamserol yn Ewrop trwy atal a gofal iechyd yn well. "

Biomarcwyr ym Mrwsel

Tra rmae egistration bellach ar gau ar gyfer y drydedd Gyngres flynyddol a fydd yn cael ei chynnal gan EAPM, gallwch ddarllen popeth amdano ar ôl y digwyddiad mewn adroddiad arbennig y byddwn yn ei lunio.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal o 3-4 Rhagfyr, gan ddechrau yn 15h ddydd Mawrth, 3 Rhagfyr.

Fodd bynnag, maepennaeth agoriad y Gyngres, EAPM heddiw wedi cynnal a cyn cyfarfod ar archwilio sut y gellir gwella mynediad cleifion i brofion biomarcwr.

Mae'r digwyddiad cynnwys materion mor bwysig â rôl biomarcwyr wrth ddiagnosio canser, profi am fiomarcwyr (gan gynnwys cyfraddau profi, cyflymder y canlyniadau a dibynadwyedd / cywirdeb) ac argaeledd therapïau cysylltiedig.

Hefyd ar gyfer trafodaeth Roedd cyfyngiadau cyfredol arferion profi biomarcwyr, y defnydd posibl o gronfeydd data canolog, a chyngor a roddir, neu y dylid ei roi, i gleifion sy'n gysylltiedig â phrofion biomarcwr.

Y pynciau hyn Roedd wedi'i osod yn erbyn cefndir o ddatblygiadau disgwyliedig ym maes profi dros y pum mlynedd nesaf.

Beth yw profion biomarcwr?

Mae profion biomarcwr - nodi nodweddion biolegol penodol - yn chwarae rhan allweddol mewn meddygaeth wedi'i bersonoli ar bob cam o'r llwybr triniaeth - gan arwain llawer o bobl ar sut y gallent reoli eu risg o ddatblygu clefyd (yn gysylltiedig â'u genynnau etifeddol), gan ddarparu gwybodaeth am yr angen am driniaeth. cleifion' prognosis a chanllaw dibynadwy sy'n llywio'r driniaeth orau bosibl ar gyfer y claf unigol.

Y cyfarfod's ffocws was ar gytuno ar fframwaith ar gyfer gweithredu polisi ar fio-feicwyr yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae hwn wedi'i gynllunio i arwain aelod-wladwriaethau a hwyluso gwneud penderfyniadau cyson, er mwyn integreiddio profion biomarcwyr yn well i'r UE's systemau gofal iechyd dargyfeiriol.

This canlyniad wedi'i gynllunio ar gyfer is allweddol, nid eich lled wrth ddarparu meysydd eang a fydd yn destun trafodaeth bellach trwy'r gyngres EAPM.

Dywedodd Paul Naish, cyfarwyddwr, Eiriolaeth Oncoleg a Materion y Llywodraeth yn AstraZeneca heddiw ym Mrwsel: “Mae canfod biomarcwyr yn brydlon yn caniatáu i gleifion osgoi triniaethau a enillodd't gweithio iddynt, a lle bo hynny'n briodol, elwa o'r triniaethau wedi'u targedu a gyflwynwyd o ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth.

"Yr her fawr yw sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at y profion cywir ar yr adeg iawn, ac ni roddir digon o sylw i hyn yn nadl yr UE, ”Meddai, gan ychwanegu:“Mae Ewrop y tu ôl i'r Unol Daleithiau wrth brofi ac, oherwydd gall datblygiadau't cyrraedd claf nad yw'O gael ei brofi, mae angen i'r UE lenwi'r bwlch hwn. "

Hefyd yn y digwyddiad, teiriolwr atient Barbara Meddai Moss: “O ran gwerth diagnosteg foleciwlaidd, i gleifion, mae hyn mewn therapïau mwy diogel a mwy effeithiol, ynghyd â mwy o hyder a sicrwydd yn eu penderfyniadau triniaeth.

“Yn y cyfamser, byddai meddygon yn fwy gwybodus i wneud y penderfyniad triniaeth unigol gorau posibl i’w cleifion, a byddai talwyr yn gweld gofal iechyd mwy cost-effeithiol a dyraniad cyllideb gwell.”

EAPM's Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan wrth y mynychwyr: “Cwestiwn allweddol yw beth all Aelod-wladwriaethau a’r UE ei wneud i wella mynediad at brofion? Un arall yw pa fframwaith polisi y dylem ei adeiladu i hwyluso mynediad cleifion i fio-feicwyr a thechnolegau diagnostig moleciwlaidd? ”

“Yr hyn sy’n sicr yw bod cleifion a meddygon eisiau gwybodaeth i lywio penderfyniadau triniaeth ar gyfer therapïau mwy diogel a mwy effeithiol. Ac mae profi’n helpu i gynyddu hyder a sicrwydd, ”ychwanegodd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.