#EAPM - Angen cyflymu datblygiadau 'anhygoel' mewn meddygaeth wedi'i bersonoli, meddai'r Gyngres

| Rhagfyr 4, 2019

Ar ddiwrnod agoriadol y Drydedd Gyngres Flynyddol a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) gwelwyd llu o randdeiliaid yn gweithio'n galed i ddod ag arloesedd i ofal iechyd modern, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Roedd cyfarfod dydd Mawrth (3 Rhagfyr) yn cyd-daro â chyfarfod ddoe o atodiadau iechyd yr UE ar HTA. Roedd llywyddiaeth y Ffindir ar y Cyngor yn chwilio am gyfaddawd yn y cyfarfod - yr olaf o dan ei lywyddiaeth ar y Cyngor. Roedd yr holl actorion allweddol ar y pwnc hwnnw hefyd yn yr ystafell yng Nghyngres EAPM.

Teitl digwyddiad y Gynghrair, a gynhelir o dan adain Llywyddiaeth y Ffindir ar yr UE 'Ymlaen ynghyd ag Arloesi: Pwysigrwydd llunio polisi yn oes Meddygaeth wedi'i phersonoli ', ac yn cael ei gynnal yn y Fondation Universitaire ym Mrwsel (3-4 Rhagfyr).

Mae cyfarfod arbenigwyr meddygaeth personol amlddisgyblaethol yn dilyn dwy gyngres flynyddol lwyddiannus yn Belfast a Madrid, ynghyd â saith Cynhadledd Llywyddiaeth flynyddol.

Potensial meddygaeth wedi'i bersonoli

Rydym yn byw mewn oes addawol arferol yn darparu gofal iechyd wedi'i bersonoli wedi'i yrru gan ddatblygiadau cyflym a sylweddol yn y ddealltwriaeth o sail foleciwlaidd afiechyd, ynghyd â datblygiad cyfochrog therapiwteg newydd, a moddau diagnostig sydd wedi'u cynllunio i dargedu a thrin mecanweithiau a feddyliwyd yn benodol. i yrru'r broses afiechyd / canser.

Mae'n egwyddor ganolog syml - paru meddyginiaeth a'i fecanwaith gweithredu â chleifion a nodwyd gyda marciwr (ion) dethol sy'n rhagfynegi'r ymateb, a dylid sicrhau budd clinigol mwy gwydn.

Fodd bynnag, daw'r systemau gofal iechyd sefydledig cyfredol o amser cyn-gywirdeb, ac mae strategaethau datblygu meddygaeth mwy traddodiadol yn llai cydnaws â heddiw's anghenion.

Mae angen gwahanol brosesau a metrigau; ffyrdd newydd o weithio gyda'n gilydd, a'r angen i sicrhau nad yw'r camliniad presennol yn amharu ar y siawns o symud ymlaen tuag at well darpariaeth gofal iechyd yn y dyfodol.

Yn y pen draw, mae'r claf yn elwa, ond mae angen i'r system fod yn gynaliadwy ac yn gyflawnadwy. A rhaid annog a meithrin arloesedd.

Beth ddigwyddodd ar Ddiwrnod Un

Fel erioed, y Gyngres yn arddangos gwahanol amcanion y gall y sector cyhoeddus a'r sector preifat eu cefnogi, gyda'r bwriad o ganiatáu i'r UE gyflwyno amcan cyffredin. Mae'n cymryd gosod mewn fformat â ffocws i ganiatáu mynd i'r afael â materion concrit a chael deialog gyda llunwyr polisi.

Byrdwn allweddol D.ay Un o'r digwyddiad edrych ar hwyluso amgylchedd ar gyfer darparu gwell gofal iechyd i'r UE ac aelod-wladwriaethau.

Roedd yn cynnwys sesiynau ar Ddata Fawr a gofal iechyd, iechyd y cyhoedd, ymchwil drosiadol a dod ag arloesedd i systemau gofal iechyd.

Ar ôl cyn-gyfarfodydd ar bwnc biofarcwyr a diagnosis moleciwlaidd, yn ystod prynhawn cyntaf y prif ddigwyddiad gwelwyd sesiynau ar facilitating an eamgylchedd ar gyfer darparu gwell gofal iechyd i'r UE a'r aelod-wladwriaeths, Data Mawr a hgofal iechyd, tublic hcyfoeth (gan gynnwys afiechydon prin), ynghyd â translational rymchwilio ac arloesi i ofal iechyd systemau.

Gordon McVie, cyd-cdyn gwallt y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, a gweithrediaeth EAPM dyfarwyddwr Denis Horgan gosod yr olygfa ar gyfer mynychwyr.

Atgoffodd McVie y cynrychiolwyr fod ganddo wedi bod yn flwyddyn brysur, wedi'i dominyddu gan yr etholiadau Seneddol, gan sefydlu blwyddyn newydd Ewropeaidd Comisiwn o dan Ursula von der Leyen, adolygiad o'r Rheoliad Amddifad, gan ymlwybro dros agweddau gorfodol ar HTA a, wrth gwrs, Brexit.

Dwedodd ef: "Pryd bynnag y bydd gwir ôl-effeithiau ymadawiad y DU o'r UE yn dechrau dod yn glir ac yn wirioneddol gicio i mewn, mae rhywfaint o ad-drefnu'r pecyn ym maes iechyd helaeth yr UE gyfan yn gwbl angenrheidiol.

"Nid cymaint yw'r pethau amlwg a gweladwy, fel adleoli Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop o Lundain i Amsterdam, ond y pethau llai diriaethol ar unwaith fel cydweithredu ymchwil, gofal iechyd trawsffiniol, safonau ledled Ewrop, symud hanfodol. meddyginiaethau, a mwy."

Byddai popeth yn cael ei drafod yn y Gyngres, ychwanegodd.

Dywedodd Horgan wrth y Gyngres: “Gan ystyried popeth y mae Gordon wedi’i grybwyll, tmae'n wirioneddol anhygoel datblygiadau mewn meddygaeth wedi'i bersonoli yn yn digwydd ar lawr gwlad. Ddim mor gyflym ag yr hoffai'r mwyafrif ohonom, wrth gwrs. Ond mae'n ddi-os yn digwydd.

"Mae'r hyn a oedd unwaith yn ymddangos yn gyfleoedd ar gyfer y dyfodol gyda ni yma, ar hyn o bryd, heddiw. Mae'r cyfleoedd hyn yn barod i gael eu gafael a'u mowldio i realiti, ”Ychwanegodd pennaeth y Gynghrair.

Dywedodd ASE Toine Manders wrth y mynychwyr: “Bydd gwneud gwell defnydd o Ddata Mawr mewn ystyr feddygol yn cyflawni sawl peth, gan gynnwys lleihau anghydraddoldebau cyfredol o ran mynediad at dechnolegau arloesol fel geneteg.

“Byddai hefyd yn arwain at y ddatblygument o cydweithredu dyfnach ac ehangachs ar draws ymchwilwyr Ewropeaidd a darparu cronfa ddata o werth parhaol enfawr i i gyd yn yr UE, ”ychwanegodd yr ASE.

Clywodd y sesiwn Data Mawr gan, ymhlith eraill, Marco Marsella, pennaeth uned yn DG Connect, yn y Comisiwn Ewropeaidd. Dywedodd Marco, ym mis Chwefror 2019, fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Argymhellion ar fformat cyfnewid Cofnod Iechyd Electronig Ewropeaidd i wella rhyngweithrededd a mynediad at ddata dros y ffin. “Mae hwn yn ddechrau da iawn i gefnogi mynediad trawsffiniol i ddata a fydd o fudd i ddinesydd Ewropeaidd sydd wedi symud mewn gwlad Ewropeaidd arall.”

A dywedodd Mario Romao, o Intel, wrth siarad am ddeallusrwydd artiffisial (AI): “Heddiw, mae gofal iechyd yn cyfrif am 30% o gynhyrchu data’r byd. Bydd gwerth economaidd AI yn ffynnu gyda rheoliad da. Bydd y chwyldro digidol yn digwydd hyd yn oed os na wnawn unrhyw beth, ond mae angen trawsnewid polisi i fedi ei fuddion. Y dull gweithredu fyddai sefydlu gofod data iechyd. Dylai'r her fod i ddigideiddio gofal iechyd: 100% digidol mewn pum mlynedd. ”

Ac Bruno Wohlschlegel, Pennaeth Ewrop, Merck, yn y cyfamser dywedodd: “Bydd cynnydd diriaethol ar feddyginiaeth wedi'i bersonoli yn dod â buddion enfawr i gleifion, ond hefyd i glinigwyr a'r system gofal iechyd.

“Fodd bynnag, mae yna lawer o heriau i fynd i’r afael â nhw mewn tirwedd sy’n esblygu’n gyflym. Mae angen i bob rhanddeiliad gofal iechyd gydweithredu â chod moeseg cadarn i ddarparu atebion ystyrlon i faterion fel diffinio a chasglu data iechyd, mynediad at ddata, ac integreiddio data i wneud penderfyniadau gofal iechyd, ”ychwanegodd y dyn Merck.

Yn ddiweddarach, siarad am y d prinisease perspective, Stephen McMahon, Llywydd Cymdeithas Cleifion Iwerddon, dywedodd wrth y mynychwyr: “Yn yr UE, gall cymaint â 30 miliwn o bobl gael eu heffeithio gan un neu fwy o afiechydon prin sy'n bodoli, sy'n rhedeg i'w miloedd nawr. Bron i 6,000, mewn gwirionedd, yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd.

“A gadewch i ni fod yn glir, tei yw Hefyd problem iechyd cyhoeddus fyd-eang, yn anad dim mewn gwledydd sy'n datblygu."

Tynnodd Stephen sylw at hynny mae'r afiechydon hyn yn nodedig yn yr ystyr bod yna, yn amlwg, nifer gyfyngedig o gleifion gyda nhw ac yn aml diffyg ymchwil tymor hir ac felly gwybodaeth amdanynt.

"Mae'r afiechydon hyn sy'n peryglu bywyd neu'n wanychol cronig yn effeithio ar gyn lleied o bobl fel bod angen ymdrechion cyfun i leihau nifer y clefydau, ”Meddai, gan ychwanegu:“Mae angen gwneud gwaith hefyd i atal babanod newydd-anedig a phlant ifanc rhag marw ohonynt, a chadw ansawdd bywyd dioddefwyr a'u potensial economaidd-gymdeithasol."

Siaradodd Stephen hefyd am ganser ceg y groth ddoe. Cyfeiriodd at adolygiad newydd ei gyhoeddi o raglen sgrinio serfigol genedlaethol Iwerddon, a ganfu y gallai oddeutu traean o'r achosion canser a astudiwyd fod wedi derbyn canlyniadau anghywir.

Mewn llawer o achosion, canfu’r adolygiad fod y canlyniad gwreiddiol wedi cael “effaith andwyol ar ganlyniad y fenyw”. Disgrifiodd Stephen y rhain fel “colli cyfleoedd naill ai i atal canser, neu i’w ddiagnosio yn gynharach”.

Yn y cyfamser, mynychwyr y sesiwn ar ymchwil drosiadol a bringcynnwys arloesi yn y system systemau gofal iechyd Indridi Benediktsson, swyddfa bolisi, DG Resarch yn y Comisiwn Ewropeaidd, dywedwch: "Mae yna gamddealltwriaeth ynghylch beth yw meddygaeth wedi'i bersonoli ac nad yw. Nid yw hwn yn feddyginiaeth ddrud i'r cyfoethog. Mae angen inni fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hwn.

"Rydyn ni eisiau helpu pobl i gael gwell mynediad at feddyginiaeth, ond rydyn ni hefyd eisiau atal mwy o afiechyd. Mae angen i ni newid ein meddylfryd. Mae'n ymwneud nid yn unig â gwario mwy o arian ar feddyginiaeth, mae hefyd yn ymwneud â gwella ansawdd bywyd ac atal treuliau ar y cyffur anghywir neu ar yr amser anghywir."

Ychwanegodd Android: “Rydyn ni’n gwybod bod pump i saith y cant derbyn i'r ysbytys yn ganlyniad i ymateb cyffuriau gwaels. Byddai meddyginiaeth wedi'i phersonoli yn atal hyn."

Yn digwydd heddiw ...

Dylai Diwrnod Dau fod yn llawn ac yn gynhyrchiol gyda sesiynau ar bwnc llosg cyfredol y rheoliad Amddifad, fframweithiau tystiolaeth, ynghyd â chanlyniadau ar sail gwerth a biofarcwyr.

Trafodwyd biofarcwyr yn ddiweddar mewn digwyddiad lloeren EAPM a gynhaliwyd yng Nghyngres ESMO ym Madrid ac mae dau fwrdd crwn cyn y Gyngres ar bwnc biofarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd ymlaen y agenda heddiw.

Yn y cyfamser, cmae angen cysondeb ar draws meysydd afiechyd, ac mae angen nodi effeithlonrwydd posibl i asiantaethau - gyda'r nod yn y pen draw o fynediad cyflymach i gleifion a dinasyddion at gydymaith a
diagnosteg moleciwlaidd gyda gwerth profedig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.