Bydd Ewrop yn edrych ar ddiwygiadau pellach wrth oruchwylio a chyfnewid gwybodaeth ar #MoneyLaundering

| Rhagfyr 5, 2019

Heddiw (5 Rhagfyr) mae'r Cyngor wedi mabwysiadu casgliadau ar flaenoriaethau strategol ar wrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth (AML).

Mae’r casgliadau yn ymateb uniongyrchol i agenda strategol yr UE ar gyfer 2019-2024 lle mae’r Cyngor Ewropeaidd yn galw am “gryfhau ein brwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawsffiniol, gwella cydweithredu a rhannu gwybodaeth a datblygu ein hofferynnau cyffredin ymhellach”.

Mae'r casgliadau'n tynnu sylw at welliannau diweddar sylweddol i fframwaith rheoleiddio AML. Gweithredu adolygiad 5th o gyfarwyddeb AML, a fabwysiadwyd ym mis Mai 2018, y gyfarwyddeb gofynion cyfalaf newydd ar gyfer banciau (CRD5), a fabwysiadwyd ym mis Mai 2019, yn ogystal â'r adolygiad o weithrediad yr Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, a fabwysiadwyd ar 2 Rhagfyr. , bydd pob un yn cryfhau'r rheolau ar fynd i'r afael â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.

Yn y cyd-destun hwn, mae'r Cyngor yn annog i drosi pob deddfwriaeth AML yn gyflym i gyfraith genedlaethol ac i gryfhau eu gweithrediad effeithiol

Mae'r casgliadau hefyd yn adeiladu ar gyfathrebu'r Comisiwn a phedwar adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 sy'n darparu trosolwg o'r heriau cyfredol ac yn nodi ystod o ddiffygion mewn perthynas â banciau, awdurdodau AML, goruchwylwyr darbodus a chydweithrediad o fewn yr UE ac yn dod i'r casgliad bod yna darnio yn rheolau a goruchwyliaeth AML.

Felly mae'r Cyngor yn gwahodd y Comisiwn i archwilio camau pellach posibl i wella'r rheolau AML presennol, yn benodol trwy ystyried:

  • Ffyrdd o sicrhau cydweithrediad mwy cadarn ac effeithiol rhwng yr awdurdodau perthnasol a chyrff sy'n ymwneud â gwrth-wyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, gan gynnwys trwy fynd i'r afael â rhwystrau ar gyfnewid gwybodaeth rhyngddynt;
  • a ellid mynd i'r afael yn well â rhai agweddau trwy reoliad, ac;
  • posibiliadau, manteision ac anfanteision rhoi rhai cyfrifoldebau a phwerau goruchwylio i gorff yr UE.

Casgliadau'r Cyngor ar flaenoriaethau strategol ar wrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth

Ewch i wefan

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewropeaidd, gwyngalchu arian, Gwyngalchu arian

Sylwadau ar gau.