Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

| Rhagfyr 5, 2019
Cynrychiolwyr yn cyrraedd sesiwn y bore yma o cyfarfu ymgynghoriad pysgodfeydd COP25 UE-Norwy gan griw o ddawnswyr fflamenco gwladaidd i dynnu sylw at y cysylltiad rhwng trafodaethau newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Madrid a'r angen i'r UE a Norwy gyflawni eu huchelgeisiau ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd trwy ddod â gorbysgota pysgod a rennir i ben. poblogaethau, a fyddai'n cynyddu gallu'r cefnfor i liniaru newid yn yr hinsawdd.

“Byddai dod â gorbysgota i ben nid yn unig yn sicrhau poblogaethau pysgod hanfodol a’r cymunedau sy’n dibynnu’n uniongyrchol arnynt ar gyfer y dyfodol, ond bydd yn dileu un o’r pwysau mwyaf sy’n tanseilio iechyd y cefnfor, sy’n hanfodol yn y frwydr yn erbyn chwalfa yn yr hinsawdd. Mae gan Norwy a’r UE gyfle i gyflawni eu huchelgeisiau datganedig i ymateb i’r argyfwng hinsawdd, trwy gymryd camau pendant i roi diwedd ar orbysgota, ”meddai Rebecca Hubbard, Cyfarwyddwr ein Rhaglen Bysgod.

Mae swyddogion o aelod-wladwriaethau'r UE a Norwy yn cwrdd yn flynyddol yn Fiskeridirektoratet yn Norwy, (Cyfarwyddiaeth Pysgodfeydd), i benderfynu sut ar sut i bysgota'r hyn a elwir yn stociau a rennir. Mae ymgynghoriadau UE-Norwy yn arwain yn gyson at gytundebau i barhau i orbysgota - yn ôl pob tebyg oherwydd eu dull diffygiol o dybio’r cyngor gwyddonol ar gyfer y dalfeydd cynaliadwy mwyaf fel man cychwyn, ac yna trafod i fyny, gydag aelodau’r diwydiant pysgota yn cymryd rhan yn eu dirprwyaethau - tra bod cyrff anllywodraethol yn cael eu gwrthod mynediad [1]. Mae cyfarfodydd blynyddol Bergen yn cael eu hystyried yn fwy cyfrinachol na chyfarfodydd cyngor AGRIFISH yr UE, yr ymchwiliwyd iddynt yn ddiweddar gan Ombwdsmon yr UE ac y canfuwyd eu bod yn brin o dryloywder [2].

Er bod yr UE wedi ymrwymo i gael gwared â gorbysgota yn raddol o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) diwygiedig gan 2015 neu, fan bellaf, gan 2020, mae yn ystod ymgynghoriadau fel y cyfarfod hwn yn Bergen, ac yn ystod y cyfarfodydd AGRIFISH blynyddol lle mae llywodraethau fel arfer yn cytuno i barhau i orbysgota. Bydd y penderfyniadau a wneir yn Bergen ar gyfer stociau a rennir yn cael eu cadarnhau gan y cyngor AGRIFISH ym Mrwsel ar 16-17 Rhagfyr, yn ogystal â phob TAC arall yng Ngogledd Ddwyrain yr Iwerydd (Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir) ar gyfer dyfroedd yr UE. Eleni, mae'n ymddangos y bydd cwotâu ar gyfer poblogaethau pysgod Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn cael eu gorbysgota eto [3].

Mae gweinidogion pysgodfeydd wedi gosod cwotâu pysgota uwchlaw cyngor gwyddonol mewn chwech o bob achos 10 ers i'r CFP gael ei ddiwygio yn 2013 [4]. Anaml iawn y bydd Cyngor AGRIFISH yn gosod cwotâu pysgota ar lefelau mwy cynaliadwy nag y mae Comisiwn yr UE yn ei gynnig. Mae cynnig Comisiwn yr UE ar gyfer nifer o boblogaethau pysgod Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd ar gyfer 2020 eisoes yn uwch na'r cyngor gwyddonol ar gyfer Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy, a'r oedi gwleidyddol gan weinidogion pysgodfeydd nes bod 2019 wedi gwaethygu'r sefyllfa, sy'n golygu bod gweinidogion bellach yn wynebu cynigion ar gyfer toriadau llym. i rai pysgod fel penfras eiconig Môr y Gogledd [5].

“Yn ddiweddar bu Norwy yn gartref i gynhadledd Our Ocean; Mae COP25 yn digwydd ar hyn o bryd ym Madrid. Mae Norwy a'r UE wedi gwneud llawer o sŵn am eu hymrwymiad i amddiffyn y cefnfor a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac yn awr mae angen iddynt wneud iawn am eu haddewidion. Mae angen i reolwyr pysgodfeydd o Norwy a'r UE dynnu eu pennau allan o'r ghetto pysgota, cydnabod eu rhan yn y darlun ehangach o blaned mewn argyfwng, a dechrau cyflawni; gall gorffen gorbysgota gan 2020 a gweithredu yn yr hinsawdd ddechrau yma ac yn awr yn Bergen, ”meddai Hubbard.

Llun a Fideo
Mae ffotograffau a fideo ar gael yma - bydd mwy o fideo yn cael ei lanlwytho yn nes ymlaen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Norwy, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.