#EAPM - Cyngres yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth arloesol wedi'i phersonoli

| Rhagfyr 6, 2019

Yn ail a diwrnod olaf y Drydedd Gyngres Flynyddol a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) gwelwyd consensws aml-randdeiliad ar sawl agwedd ar hwyluso arloesedd mewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd modern, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Teitl y digwyddiad oedd dan adain Llywyddiaeth y Ffindir yn yr UE 'Ymlaen ynghyd ag Arloesi: Pwysigrwydd Llunio Polisi yn Oes Meddygaeth wedi'i Bersonoli', a digwyddodd yn y Fondation Universitaire ym Mrwsel (3-4 Rhagfyr).

Dilynodd cyfarfod arbenigwyr meddygaeth personol amlddisgyblaethol ddwy gyngres flynyddol lwyddiannus yn Belfast a Madrid, ynghyd â saith Cynhadledd Llywyddiaeth flynyddol.

Beth ddigwyddodd ar Ddiwrnod Dau

Fel erioed, y Gyngres dangoswyd gwahanol amcanion y gall y sector cyhoeddus a'r sector preifat eu cefnogi, gyda'r bwriad o ganiatáu i'r UE gyflwyno amcan cyffredin. Mae'n Cymerodd gosod mewn fformat â ffocws i ganiatáu mynd i'r afael â materion concrit a chael deialog gyda llunwyr polisi.

Diwrnod Dau cynnwys llawn a chynhyrchiol gyda sesiynau ar bwnc llosg cyfredol y Rheoliad Amddifad, fframweithiau tystiolaeth, ynghyd â vcanlyniadau ar sail alue a biofarcwyr.

Trafodwyd biofarcwyr yn ddiweddar mewn digwyddiad lloeren EAPM a gynhaliwyd yng Nghyngres ESMO ym Madrid a chyn-digwyddiad bord gron ar bwnc biofarcwyr a gwnaed diagnosis moleciwlaidd cyn y brif Gyngres ym Mrwsel.

Ymhlith y rhai a siaradodd yn y digwyddiad roedd Ortwin Schulte, head yr Uned Polisi Iechyd, Cynrychiolaeth Barhaol yr Almaen.

Mae gan yr Almaen ei llywyddiaeth UE yn dod i fyny yn ail hanner 2020, a dywedodd Ortwin wrth y mynychwyr fod ei wlad yn gweithio ar a "llywyddiaeth triawd" gyda'r ddau sy'n ei ddilyn yn 2021, dyna Portiwgal a Slofenia.

Dywedodd wrth y mynychwyr am ei bryder efallai na fydd cyllideb y rhaglen iechyd arfaethedig yn ymdrin â “yr holl dasgau newydd sydd gennym, gan gynnwys cydweithredu ffurfiol gan HTA” yn ogystal â gwaith dilynol ar Rwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd.

Yn y cyfamser, mae angen Ewrop consistency ar draws meysydd afiechyd, a bod mae angen nodi effeithlonrwydd posibl i asiantaethau, dwedodd ef.

“Y nod yn y pen draw,” meddai, “yw mynediad cyflymach cleifion a dinasyddion i ddiagnosteg gyda gwerth profedig a thriniaeth ddilynol lle bo angen. ”

Yn ddiweddarach, Stephen Robbins, scyfarwyddwr cientific yn Sefydliad Geneteg CIHR, ym Montreal, Canada, eglurodd fod tDeellir yn gyffredin bod meddygaeth ersonalised darparu'r driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr amser iawn. Dwedodd ef: "Byddwn hefyd yn ychwanegu at y diffiniad hwnition yn y lleoliad cywir, gan y darparwr cywir ac ar y gost iawn. Tmae ei gynnwys yn cynnwys y dimensiwn cydraddoldeb i'r diffiniad o feddyginiaeth wedi'i phersonoli, sy'n gwneud cryn dipyn o synnwyr o ystyried daearyddiaeth Canada, ond hefyd Ewrop."

Dywedodd Stephen wrth y mynychwyr mai'r CIHR yw'r corff ymchwil mwyaf yng Nghanada sy'n ymroddedig i wella iechyd Canada. Mae mewn partneriaeth â mwy na sefydliadau 250 - gan gynnwys elusennau, ysbytai, prifysgolion, llywodraethau lleol, ac academyddion.

Lansiodd y CIHR ei fenter meddygaeth wedi'i phersonoli yn 2012 i wella canlyniadau iechyd trwy ddulliau haenu cleifion trwy integreiddio meddygaeth ar sail tystiolaeth a diagnosteg manwl mewn treialon clinigol.

“Roedd y rhaglen hon yn cyd-fynd yn raddol â rhaglen arall ar e-Iechyd - y gwasanaeth Arloesi e-Iechyd - i ddod yn fenter meddygaeth wedi'i phersonoli yn 2016. Wrth inni symud ymlaen, daeth y tîm yn fwy a mwy cymhleth ac aml-sector, ”ychwanegodd.

Yn y sesiwn ar y Rheoliad Amddifad, Yn y cyfamser, siaradodd Aelod o Senedd Ewrop Tilly Metz am yr angen am fwy o weithredu gan yr UE ar glefydau prin.

"Amcangyfrifir bod mae tua 30 miliwn o bobl sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd yn dioddef o glefyd prin. Ers mabwysiadu'r gyfarwyddeb cyffuriau amddifad, rhwng 6000-Nodwyd afiechydon prin 7000 yn Ewrop, ac mae hwn yn dda indicter y cymhelliant i arloesi yn y maes hwn.

"Fodd bynnag, ni roddwn't clywed am afiechydon prin iawn sy'n effeithio un-yn-1 / 50,Ewropeaid 000. rhaid iddynt fod yn rhan o'r ddadl er gwaethaf y niferoedd bach o patients yr effeithir arnynt. "

Ychwanegodd Tilly: “Ni ddylid cymysgu’r ddadl ar feddyginiaeth wedi’i phersonoli a’r ddadl ar glefydau prin. Fel arall, rydym mewn perygl o rwystro datblygiad therapi ar gyfer clefydau prin. Dylid eu trin mewn dau fframwaith gwahanol. Mae cael gwared ar y cymhellion arbennig ar glefyd prin o'r fframwaith penodol hwn yn peryglu cleifion â chlefydau prin.

“Mae angen codi ymwybyddiaeth ar glefydau prin ar frys, yn enwedig i blant, fel y gall cleifion gael mynediad at ddiagnostig mewn canolfannau arbenigol yn gyflymach,” meddai’r ASE.

Simone Boselli, tperthynas ublics cyfarwyddwr yn EURORDIS, dywedodd wrth y mynychwyr fod Ewrop “angen annog mwy o ymchwil i glefydau prin, gwerthuso arferion sgrinio poblogaeth cyfredol, a chefnogi cofrestrfeydd clefydau prin ”.

EURORDIS, meddai, wedi disgrifio claf clefyd prin fel "amddifad systemau iechyd, yn aml heb ddiagnosis, heb driniaeth, heb ymchwil: felly, heb reswm i obeithio".

Ychwanegodd Simone: “Rydyn ni’n credu bod angen ymdrechion mawr i feithrin ac ysgogi ymchwil er mwyn cynyddu'r wybodaeth bresennol, nad yw'n agos at ddigon i ateb yr heriau."

Der gwaethaf y gwaith caled diamheuol a wnaed gan yr UE dros bron i 20 o flynyddoedd, mae cryn dipyn i'w wneud eto, ”Meddai.

Yn ystod y sesiwn ar HTA, dywedodd ASE Tiemo Wôlker wrth y mynychwyr: “Mae gwerth ychwanegol Ewropeaidd y cynnig HTA (Comisiwn) yn amlwg. Byddai'n osgoi dyblygu ac yn galluogi dyraniad gwell o adnoddau. A bydd yn lleihau'r risg o fynediad tameidiog i therapi ar draws aelod-wladwriaethau. ”

Ychwanegodd: “Rhaid i ni gofio hefyd nad yw’r cynnig yn talu am ad-daliad a phrisio ac y bydd hynny’n parhau i fod yn gymhwysedd Aelod-wladwriaethau. Mae angen cydweithrediad yr UE i sicrhau cyfnewid gwybodaeth yn gyson rhwng awdurdodau HTA yn yr UE. ”

Tynnodd amser sylw at y ffaith: “Mae’r Almaen a Ffrainc yn rhwystro’r cynnig am bryderon sybsidiaredd, ond dylem weithredu nawr gan fod yr EUnetHTA yn dod i ben.”

Floria GiorigioDywedodd DG SANTE yn y Comisiwn Ewropeaidd, mai amcan cynnig HTA yw lleihau dyblygrwydd, hyrwyddo cydgyfeiriant, cryfhau ansawdd HTA ledled Ewrop, sicrhau bod allbynnau ar y cyd yn cael eu derbyn mewn aelod-wladwriaethau, a sicrhau cynaliadwyedd tymor hir.

Meddai: “Mae'r cynnig yn sefydlu fframwaith cydweithredu o HTA. Mae hyn hefyd yn ymwneud â sicrhau tystiolaeth briodol ar gyfer HTA ledled yr UE. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn ymarferol, rydyn ni'n gwybod ei fod yn ddefnyddiol, ond mae angen strwythur arnom i sicrhau bod hyn yn effeithlon. ”

Aeth Floria ymlaen i ddweud bod y Senedd wedi ychwanegu mwy o hyblygrwydd i'r cynnig ac wedi cefnogi dull cyffredinol y Comisiwn. Yn y cyfamser, mae llywyddiaethau'r Ffindir a'r UE Croateg sydd ar ddod yn barod i wneud cynnydd.

Yn arwyddocaol, dywedodd Floria: “Rwy’n sylwi nad yw llawer o randdeiliaid yn gafael yn y gwerth ychwanegol ac mae’r wybodaeth y gall cleifion ddod â’u harbenigedd o’r clefyd yn elfen hanfodol.

“Mae eu rhan yn y broses hefyd yn allweddol i’w grymuso. Ond nid yw cynnwys y claf yn rhywbeth a roddir i bawb. ”

O ran biomarcwyr, dywedodd Laetitia Gambotti o INCa, yn Ffrainc: “Mae llawer o fio-feicwyr rhagfynegol ar gael ar gyfer therapi targed ar gyfer gwahanol fathau o ganser. Ddeng mlynedd yn ôl, ein nod oedd darparu profion diagnostig moleciwlaidd o'r ansawdd gorau ledled y wlad i bob claf.

“Sefydlwyd rhwydwaith yn cynnwys canolfannau rhanbarthol 28, llofnodwyd partneriaethau â labordai, canolfannau ymchwil ysbytai… ac, yn 2013, lansiwyd rhaglen beilot arall ar weithredu dilyniant y genhedlaeth nesaf wedi’i thargedu sy’n cynnwys canolfannau geneteg foleciwlaidd 11.”

Ychwanegodd: “Rydym hefyd wedi agor pum canolfan sgrinio ar gyfer BRCA gyda chleifion 1100 yn cael eu sgrinio mewn dwy flynedd.

“Dylai cleifion gael yr un mynediad at y driniaeth orau sydd ar gael. Mae’r rhaglenni a’r fframwaith sefydliadol hwn yn galluogi triniaeth gyfartal, ni waeth lleoliad cleifion, ”meddai Laetitia, gan ychwanegu bod angen“ codi ymwybyddiaeth am fiomarcwyr a diagnosteg ”ynghyd â threfnu ymgyrch atal a sgrinio.

“Mae angen i ni hysbysu dinasyddion cyn eu bod yn gleifion”, meddai.

Ar bwnc ad-daliad, yn y cyfamser, ChriDywedodd stine Chomienne, athro yn yr Université de Paris, wrth y gynulleidfa fod meddygon bob amser wedi ymarfer meddygaeth wedi'i phersonoli. “Rydyn ni'n integreiddio nodweddion y clefyd yn ogystal â nodweddion y claf,” meddai.

Esboniodd Christine fod meddyg teulu yn ystyried oedran, rhyw, ffordd o fyw a hanes claf wrth ei drin ef neu hi.

“Ond nid wyf erioed wedi gofyn am gyfoeth fy nghlef i wneud penderfyniad triniaeth hyd yn hyn, gan ein bod bob amser yn cymryd ad-daliad yn ganiataol,” meddai.

“Ond nid yw hyn yn wir, gan fod ad-daliad yn dibynnu ar sawl paramedr: y system gofal iechyd, yswiriant iechyd preifat, ac ati…”

Aeth Christine ymlaen i egluro bod ad-daliad am driniaeth a / neu ddiagnostig yn benderfyniad a gymerwyd ar lefel aelod-wladwriaeth. Ar ôl Cymeradwyaeth yr EMA a'r awdurdod cenedlaethol, fel arfer mae corff cenedlaethol yn rhoi argymhellion ynghylch prisio ac ad-dalu, ac mae'r weinidogaeth iechyd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Mae'r penderfyniad hwn yn seiliedig ar sawl maen prawf a aseswyd yn seiliedig ar ddata, llenyddiaeth, treialon clinigol, meta-ddadansoddiad ac, wrth i feddyginiaeth wedi'i phersonoli ddatblygu: “mae'r broses benderfynu ac ad-dalu hon yn dod yn fwy a mwy cymhleth”.

“Mae angen i ni… osgoi gwrthod oherwydd diffyg tystiolaeth. Mae angen i ni wneud cleifion ac ymarferwyr yn ymwybodol a’u cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau da ar ad-daliad a phrisio er mwyn sicrhau mynediad at feddyginiaeth wedi’i phersonoli, ”meddai Christine.

Yn sesiwn olaf y Gyngres, dywedodd ASE Petra De Sutter: “O ran meddygaeth wedi’i phersonoli, mae gan bwyllgor IMCO (y mae hi’n ei gadeirio yn y Senedd) ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio rhannu data, a chasglu a throsglwyddo data, wrth amddiffyn hawliau darparwr y data, sy'n golygu'r claf, y defnyddiwr neu'r dinesydd.

“Bydd hwn yn fater pwysig iawn sy’n peri pryder i’r sector iechyd gan fod y Comisiwn newydd wedi rhoi’r farchnad sengl ddigidol yn flaenoriaeth ar gyfer y mandad sydd i ddod.”

“Mae ymddiriedaeth yn fater allweddol ar gyfer rhannu data,” meddai’r ASE, “ac mae hynny’n ymwneud â dyfodol meddygaeth wedi’i bersonoli yn Ewrop.”

“Rwy’n hyderus y bydd y Senedd yn cefnogi gwaith y Comisiwn Ewropeaidd ar hyn. Mae gwir angen i ni weithredu nawr, oherwydd ymhen pum mlynedd, bydd hi'n rhy hwyr. Os na fydd Ewrop yn gweithredu nawr, bydd chwaraewyr eraill yn llenwi’r ystafell, ”meddai Petra.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.