# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

| Rhagfyr 6, 2019

Er bod hedfan a llongau rhyngwladol i gyd yn cyfrif am lai na 3.5% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE, nhw oedd y ffynonellau sy'n tyfu gyflymaf o allyriadau sy'n cyfrannu at newid hinsawdd.

Mae hyn yn bennaf oherwydd y twf mwyaf erioed mewn traffig sy'n cael ei yrru gan niferoedd teithwyr cynyddol a maint masnach. Dim ond yn ddiweddar y daeth y sectorau hyn yn rhan o ymdrechion i leihau allyriadau tŷ gwydr, ar lefel yr UE ac ar lefel fyd-eang.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd cyn y Uwchgynhadledd hinsawdd COP25, galwodd Senedd Ewrop am fwy o uchelgais wrth dorri allyriadau o hedfan a llongau, er enghraifft trwy gryfhau mesurau ar sail y farchnad gyda'r nod o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfyddwch fwy o ffeithiau a ffigurau am newid yn yr hinsawdd.

Infograffig ar allyriadau trafnidiaeth, gan gynnwys hedfan a llongau, fel cyfran o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE
Infograffig ar allyriadau trafnidiaeth, gan gynnwys hedfan a llongau, fel cyfran o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE

Y ffynonellau allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n tyfu gyflymaf

Mae allyriadau hedfan rhyngwladol a llongau wedi cynyddu bron i 130% a 32% yn y drefn honno dros y ddau ddegawd diwethaf. Hwn oedd y twf cyflymaf yn y sector trafnidiaeth gyfan - yr unig sector y mae allyriadau wedi codi ynddo ers 1990.

Er gwaethaf gwelliannau yn y defnydd o danwydd, disgwylir i allyriadau o awyrennau yn 2050 fod saith i 10 gwaith yn uwch na lefelau 1990, tra rhagwelir y bydd allyriadau o longau yn cynyddu 50% i 250%.

Infograffig ar esblygiad allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl sector, gan gynnwys hedfan a llongau
Infograffig ar esblygiad allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl sector, gan gynnwys hedfan a llongau

Traffig awyr a môr ar gynnydd

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan a llongau wedi cael eu gyrru i raddau helaeth gan dwf traffig. Mae nifer y teithwyr awyr yn yr UE wedi treblu ers 1993 a chyfaint masnach forwrol ryngwladol hefyd wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddau ddegawd diwethaf.

Gallai pryderon amgylcheddol cynyddol dyfu mwy o bobl i roi sylw i ôl troed carbon eu dull cludo. Hyd yn hyn mae ychydig dros un o bob deg yn dweud eu bod yn gwneud hynny, yn ôl a arolwg Eurobarometer. Darganfyddwch faint o CO2 mae eich hediad yn ei allyrru.

Infograffig ar esblygiad nifer y teithwyr awyr yn yr UE
Infograffig ar esblygiad nifer y teithwyr awyr yn yr UE

Beth sydd wedi'i wneud i fynd i'r afael ag allyriadau hedfan a llongau?

Mae'r UE wedi cymryd camau i lleihau allyriadau hedfan trwy ei System Masnachu Allyriadau'r. Yn ogystal, mae'r Senedd eisiau cynnwys y sector morwrol yn y system hon. O dan reolau'r UE a byd-eang, mae'n ofynnol i berchnogion llongau mawr ddarparu gwybodaeth am allyriadau CO2 o'u llongau yn ogystal â'r consomption tanwydd.

Mae'r UE hefyd yn gweithio gyda'r Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol i weithredu mesur byd-eang sy'n seiliedig ar y farchnad, o'r enw Corsia, lle gallai cwmnïau hedfan wrthbwyso eu hallyriadau trwy fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd, er enghraifft trwy blannu coed.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.