Mae #Oceana yn mynnu cynllun gweithredu ar gyfer amddiffyn y 'coedwigoedd glas' yn #COP25Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae coedwigoedd glas tanddwr a ffurfiwyd gan algâu morol mawr yn gorchuddio llai na 10% o arwynebedd coedwigoedd daearol, ond eto gallant storio cymaint o CO2 fel eu cymheiriaid ar y tir. Er gwaethaf eu bod wedi'u dosbarthu'n eang o amgylch yr holl gefnforoedd, nid yw algâu morol mawr yn cael eu hystyried yn elfen allweddol i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae Oceana yn galw am gynnwys coedwigoedd algaidd mewn cynlluniau a strategaethau hinsawdd swyddogol, ac am greu Cynllun Gweithredu Rhyngwladol i ddiogelu'r ecosystemau morol gwerthfawr hyn. Mae Oceana yn cyflwyno arddangosfa ffotograffau yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP25) i arddangos rôl allweddol y 'coedwigoedd glas' hyn wrth storio CO2 ac i rybuddio ein bod, oherwydd diffyg amddiffyniad, yn colli rhwng 1% a 7% o'u hardal bob blwyddyn.

Mae 'coedwigoedd glas' fel y'u gelwir, sy'n cynnwys algâu morol mawr, yn gyffredin ledled y blaned ac mae miloedd o rywogaethau yn dibynnu arnynt i oroesi. Mewn gwirionedd, y lefel uwch o fioamrywiaeth mewn 'coedwigoedd glas', y mwyaf o CO2 bydd hynny'n cael ei storio, a pho fwyaf gwydn fydd y cefnforoedd yn wyneb bygythiadau ansefydlog.

“Coedwigoedd glas yw un o brif ysgyfaint ein cefnforoedd - dylem eu hamddiffyn fel y maent yn ei haeddu. Mae adroddiadau gwyddonol yn tueddu i ganolbwyntio ar goedwigoedd daearol, ond gall algâu morol gyfrif am gymaint ag un rhan o bump o'r CO2 storio gan gefnforoedd. Mae’n hanfodol bod y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yn eu hystyried, a bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn cynnwys eu diogelwch o fewn polisïau rhyngwladol yn erbyn yr argyfwng hinsawdd, ”meddai Ricardo Aguilar, Uwch Gyfarwyddwr Ymchwil ac Alldeithiau Oceana yn Ewrop.

Yn nodweddiadol, mae rôl y cefnforoedd fel cynghreiriaid wrth ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn cael ei danbrisio, ond hyd at 1000 tunnell o CO2 gellir ei storio o fewn un hectar o lystyfiant morol. Hyd yn oed pan fydd ecosystemau cefnfor yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau newid yn yr hinsawdd, mae coedwigoedd glas yn aml yn cael eu diswyddo, er eu bod yn gallu storio cymaint o CO2 wrth i mangrofau, corsydd a dolydd morwellt gyfuno.

Mae mwy na rhywogaethau 17 000 yn cynnwys coedwigoedd algaidd morol mawr, y mae'r canlynol ymhlith y rhai mwyaf cyffredin:

  • Algâu brown: Mae'r rhywogaethau hyn yn dod mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau. Gall algâu brown fyw ar ddyfnderoedd sy'n fwy na metrau 150, tra gall eraill arnofio yn rhydd yn y cefnfor agored. Kelps yw'r algâu mwyaf ar y blaned, gan gyrraedd uchder sy'n uwch na metrau 30. Ar yr un pryd, gallant storio mwy na gramau 1200 o garbon fesul metr sgwâr yn flynyddol.
  • Algâu gwyrdd: Yn aml gellir eu canfod yn gymysg â phlanhigion morol eraill, a gyda'i gilydd maent yn darparu bwyd a lloches i gannoedd o rywogaethau o anifeiliaid morol. Mae rhai algâu gwyrdd yn un celwydd, mae eraill yn ffurfio gwregysau trwchus mewn ecosystemau arfordirol, ac mae rhai yn galchaidd (h.y., maent yn cynnwys calsiwm carbonad). Mae mwy na 8000 o wahanol rywogaethau o algâu gwyrdd.
  • Algâu coch: Mae'r rhywogaethau hyn yn chwarae rhan bwysig mewn ecosystemau morol, ac yn ffurfio dolydd a choedwigoedd môr cynhyrchiol a ffrwythlon iawn. Mae algâu coch calchaidd yn cynrychioli sinciau carbon pwysig, ac ar ben hynny gall fod â hyd oes hir iawn, gyda rhai ffurfiannau yn cyrraedd 8,000 mlwydd oed.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU, Oceana

Sylwadau ar gau.