Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

| Rhagfyr 11, 2019

Gelwir Sweden yn wlad sydd â disgwyliad oes uchel a'r system les wych. Mae'n esiampl ddisglair i wleidyddion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill yn ysgrifennu André Sjöblom, arbenigwr cyfanwerthwyr dosbarthu dos Sweden - Svensk Dos.

Yn 2019, cynyddodd disgwyliad oes y person Sweden ar gyfartaledd i 82.72 mlynedd, cynnydd 0.18% o 2018. Mae byw'n hirach yn cynyddu'r risg o salwch a chlefydau, gan ofyn am feddyginiaeth.

Gall meddyginiaethau helpu pobl i gynnal bywyd iach, ond yn aml nid yw cleifion yn cadw at yr hyn y mae'r meddyg neu'r fferyllydd yn ei argymell. Y rheswm y tu ôl i hyn yw, wrth i bobl heneiddio, ei bod yn amlach bod angen rhagnodi amrywiaeth o feddyginiaethau i'w cymryd ar unwaith. Mae adroddiad Bwrdd Iechyd a Lles Cenedlaethol Sweden 2018 yn dangos cynnydd o bron i 10% ar nifer y cyffuriau y mae person dros 75 oed yn cael eu rhagnodi ers 2005. Mae hyn oherwydd y datblygiadau mewn meddyginiaethau lle mae cleifion yn cael eu diagnosio'n well, mae mwy o driniaethau i afiechydon amrywiol yn bodoli ac mae gan bobl fwy o hyder mewn meddygon. Mae'r arolwg hefyd yn dangos bod 85% o'r categori hwn o gleifion yn defnyddio o leiaf un cyffur bob dydd, tra bod un o bob dau glaf yn cymryd o leiaf bedwar cyffur bob dydd, 1 sy'n gwneud ymlyniad y feddyginiaeth hyd yn oed yn fwy heriol.

O'r cleifion oedrannus aml-feddyginiaethol hyn dros 75 oed, rhaid derbyn oddeutu cleifion 35,000 i ysbytai bob blwyddyn o ganlyniad i ddefnydd anghywir o gyffuriau ac mae gormod yn marw yn ddiangen. Amcangyfrifir y costau i lywodraeth Sweden, ar ffurf gofal iechyd ac absenoldeb salwch oherwydd defnydd anghywir o feddyginiaethau, oddeutu SEK 10-20 biliwn bob blwyddyn, sydd tua'r un faint ag sydd ei angen ar bob gwlad Ewropeaidd bob dydd i gydymffurfio â'r Mae Paris yn delio ac yn torri allyriadau i sero net gan 2050.

Nid cleifion oedrannus yw'r unig rai yn yr ysbyty oherwydd nad ydynt yn cadw at wallau meddyginiaeth neu dos. Bob blwyddyn, mae 30,000 o bobl yn Sweden yn dioddef o strôc. Pwysedd gwaed uchel, lefelau colesterol uchel a diabetes yw rhai o'r ffactorau risg ar gyfer strôc. Yn aml nid yw llawer o'r rhai sy'n cymryd meddyginiaeth ar gyfer y maladies hyn yn bwyta eu meddyginiaethau yn iawn, gan gynyddu'r risg o gael strôc. Amcangyfrifir bod y costau i glaf sy'n dioddef strôc oddeutu SEK 750,000 ac mae'r llywodraeth yn talu tua 30 gwaith yr un bob blwyddyn. Ar gyfer pob claf sy'n osgoi'r strôc oherwydd cydymffurfiad â'i feddyginiaeth, gall y wladwriaeth gyflogi 20 nyrs gyda chyflog cyfartalog bob blwyddyn. Mae ysbyty clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) hefyd yn rheolaidd yn Sweden ac yn costio symiau enfawr i'r llywodraeth mewn gwariant ar ofal iechyd. Heddiw, mae rhwng 500,000 a 700,000 o bobl yn dioddef o COPD yn Sweden4. Nid yw bron i 1 o bob 2 glaf sy'n cymryd cyffuriau COPD ac asthma yn cadw at eu triniaeth. Gallai brwydro yn erbyn y duedd hon arbed mwy na SEK 9 biliwn mewn costau gofal iechyd uniongyrchol5 bob blwyddyn, y gellir ei ail-fuddsoddi mewn technoleg iechyd.

Gellir arbed yn hawdd y costau y mae'r llywodraeth yn eu buddsoddi bob blwyddyn yng ngofal gofal cleifion nad ydynt yn cadw at eu meddyginiaeth trwy weithredu dosio dos ar lefel genedlaethol. Gall cleifion a darparwyr gofal iechyd elwa o ddefnyddio teclyn o'r fath, yn enwedig oherwydd bod canfyddiadau diweddar gan Sefydliad Iechyd ac Economeg Feddygol Sweden yn dangos bod dosbarthu dosau yn arbed tua 11 munud y dos i bob wythnos i nyrsys. Mae hyn yn golygu gwell gofal i gleifion oherwydd gall y nyrsys neilltuo mwy o amser i'w triniaeth. ~

Y rheswm pam mae llawer o bobl yn anghofio cymryd eu meddyginiaethau neu eu cymryd yn anghywir yw oherwydd bod yn rhaid iddynt gymryd sawl cyffur ar wahanol adegau lawer y dydd. Mae system dosio neu ddosbarthu dos yn gwneud ymlyniad meddyginiaeth yn haws. Wrth ddosbarthu dos, mae'r holl ddosau dyddiol o feddyginiaethau yn cael eu pacio mewn codenni ar gyfer pob claf yn y rhan fwyaf o'r achosion gyda chymorth peiriant dosbarthu dos awtomataidd, sydd yn y pen draw yn gwirio bod y cleifion yn glynu'n gywir wrth ei gynllun gofal iechyd. Mae diogelwch cleifion yn gwella gyda phob dos yn cael ei gymryd ar amser ac fel y rhagnodir. Mewn gwledydd fel yr Iseldiroedd neu'r DU, profwyd bod dosbarthu dosau yn ffordd effeithiol o symleiddio rheoli meddygaeth ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac i symleiddio a lleihau costau gofal iechyd cyffredinol. Ar yr amod bod dosbarthu dosau yn cael ei argymell gan bob meddyg yn Sweden, gellir arbed ac ail-fuddsoddi biliynau o gonau mewn technolegau ac offer iechyd sy'n helpu i ddarganfod tiwmorau malaen sy'n anweledig i'r llygad noeth, na ellir eu trin â chodenni dyddiol.

Rydym yn galw ar awdurdodau cenedlaethol ac Ewropeaidd i gymryd mwy o fesurau pendant i leihau’r feddyginiaeth anghywir ac i greu mwy o ddiogelwch i gleifion. Gallai'r systemau dosbarthu dos gymryd rôl fwy yn y gadwyn gofal iechyd - ond mae angen mwy o adnoddau ar gyfer gwybodaeth a chyngor ynghyd â chydweithrediad agosach rhwng yr holl chwaraewyr yn y gadwyn gofal iechyd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Iechyd, Sweden

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith