Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

| Rhagfyr 13, 2019

Cynhaliodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ddadl ar bolisi cydweithredu datblygu yn ei sesiwn lawn ym mis Rhagfyr, gan bwysleisio ei bod yn hanfodol uwchraddio cysylltiadau rhwng yr UE a chymdeithas sifil Affrica er mwyn symud o gymorth i ddatblygiad i bartneriaeth.

Rhaid i'r cysylltiadau rhwng cymdeithas sifil Ewropeaidd ac Affrica fod wrth wraidd Cytundeb Partneriaeth yr UE-ACP, lle dylid cydnabod ymgysylltiad parhaus - a chynyddol hyd yn oed - gan yr EESC a'i gyrff fel elfen ganolog. Dim ond fel hyn y gall cymdeithas sifil yr UE helpu cymdeithas sifil Affrica i ddod yn bartner dibynadwy a dibynadwy i fuddsoddwyr.

Yn y ddadl a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 12 Rhagfyr 2019, gwnaeth yr EESC yn glir, ar ôl chwarae rhan fawr wrth feithrin perthnasoedd cymdeithas sifil o dan y fframwaith partneriaeth cyfredol - Cytundeb Cotonou - bod angen uwchraddio cysylltiadau â gwledydd Affrica fel ei fod yn yn bosibl symud o gymorth i ddatblygiad i'r cam nesaf: adeiladu partneriaethau rhyngwladol.

Tanlinellodd llywydd EESC, Luca Jahier, fod polisi datblygu a chydweithrediad yn mynd trwy newidiadau strwythurol, gan symud o berthynas rhoddwr-derbynnydd tuag at gydweithrediad a deialog rhwng cymheiriaid yn seiliedig ar fuddiannau cyflenwol ac y gellid gweld y duedd hon eisoes yn y cysylltiadau ACP-UE sydd ar ddod. , yn ogystal ag yn y cysylltiadau newydd a ddatblygwyd rhwng yr UE ac Affrica. “Agenda 2030 yw’r enghraifft orau o’r dull newydd hwn mewn cydweithredu rhyngwladol, oherwydd, waeth beth fo’r cefndir daearyddol a diwylliannol, rydym i gyd yn wynebu’r un heriau ac mae angen i ni weithredu gyda’n gilydd, gan adael neb ar ôl,” meddai.

Yna nododd fod hyn hefyd yn golygu gwneud ymrwymiad cryfach i weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â materion cyffredin. “Mae wedi dod yn hanfodol cydnabod yn wleidyddol gyfraniad cymdeithas sifil i’r partneriaethau newydd a ffurfiwyd gan yr UE yn y byd, gyda Chytundeb Partneriaeth ACP-UE ar y blaen,” nododd. “Rwy’n gobeithio y bydd y trafodaethau cyfredol yn darparu rôl gryfach i gymdeithas sifil drefnus ac i’r EESC. Dyfodol Affrica yw dyfodol Ewrop. Mae angen Dadeni Affricanaidd newydd arnom. ”

Amlygwyd y gwaith pwysig a wneir gan sefydliadau cymdeithas sifil gan Jutta Urpilainen, comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer partneriaethau rhyngwladol, a ddywedodd: “Rhaid i’r model datblygu Ewropeaidd esblygu gyda realiti byd-eang. Mae angen i bob un ohonom gymryd rhan yn y Fargen Werdd ac ymrwymo iddi. Mae datblygu cynaliadwy a dileu tlodi yn y byd yn flaenoriaeth yn fy mandad. Fe ddylen ni barhau i adael neb ar ôl ond hefyd i roi rôl i bawb, yn enwedig i sefydliadau cymdeithas sifil, sydd bob amser ar reng flaen y gwahanol faterion. ”

Soniodd Isabelle AJ Durant, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu (UNCTAD), y gallai cytundebau amlochrog helpu gwledydd a oedd ag anawsterau mewn masnach ryngwladol ac mai nhw oedd yr unig ffordd i sicrhau sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill actorion dan sylw. Mae'r UE ac Affrica yn wynebu'r un cyfleoedd a heriau, megis digideiddio a newid yn yr hinsawdd.

Cyfeiriodd Mikolaj Dowgielewicz, cynrychiolydd parhaol Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) i'r sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, at yr angen i ysgogi gwahanol sefydliadau ariannol i ddod â buddsoddiad preifat i mewn ac at gyfraniadau'r EIB at adeiladu seilwaith yn Affrica.

Cynhaliwyd y ddadl ar y cyd â chymeradwyo, gan sesiwn lawn EESC, fenter ei hun barn ar gymorth allanol, buddsoddiad a masnach fel offerynnau i leihau ymfudo economaidd, gyda ffocws arbennig ar Affrica, wedi'i ddrafftio gan Arno Metzler a Thomas Wagnsonner.

Cyhoeddodd Metzler: “Mae’r heriau ar gyfer troi yn Affrica mor fawr nes bod angen pob partner o’r gymdeithas sifil a phopeth ar gael i fynd i’r afael â nhw mewn ffordd lwyddiannus ac addawol.”

Ychwanegodd Wagnsonner: “Mae cymorth allanol, buddsoddiad a masnach fel offerynnau datblygu yn golygu mwy na dileu tlodi eithafol. Mae'n golygu bywyd gweddus yn seiliedig ar swyddi o safon. Hynny yw, dim llai na chreu dosbarth canol gyda safbwyntiau clir ar gyfer bywyd gwell. Mae cynnwys cymdeithas sifil drefnus yn sicrhau’r frwydr yn erbyn tlodi, nid yn erbyn y tlawd ”.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith a'r gweithgareddau a wneir gan y REX adran, edrychwch ar ein gwefan.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC), byd

Sylwadau ar gau.