Datblygiad mawr mewn perthynas #Rybolovlev

| Rhagfyr 13, 2019

Mae Llys Apêl Monaco wedi wfftio’r achos troseddol yn erbyn Yves Bouvier (Yn y llun) a gychwynnwyd gan oligarch Rwsia Dmitry Rybolovlev, perchennog clwb pêl-droed AS Monaco. Daethpwyd i'r casgliad bod yr ymchwiliad yn erbyn Bouvier wedi'i gynnal gyda rhanoldeb a thuedd systematig a oedd yn llygru'r weithdrefn gyfan.

Mae’r weithdrefn droseddol a lansiwyd gan oligarch Rwsia Dmitry Rybolovlev, yn erbyn Yves Bouvier wedi cael ei thaflu allan gan Lys Apêl Monaco. Canfu fod “pob ymchwiliad wedi’i gynnal mewn ffordd ragfarnllyd ac annheg heb i’r diffynnydd fod mewn sefyllfa i unioni’r anghysonderau difrifol hyn yn ôl-weithredol a oedd yn peryglu cydbwysedd hawliau’r partïon yn barhaol”.

Dywedodd y Llys hefyd fod “tystiolaeth yr achos i gyd wedi ei chasglu o dan amodau a oedd yn tanseilio hawliau’r diffynnydd yn sylweddol”.

Yn yr un modd, daeth i’r casgliad bod “holl weithredoedd yr ymchwiliad yn ogystal â chyflwyniad rhagarweiniol Chwefror 24, 2015 yn cael ei lygru gan yr achwyniad hwn (torri hawliau’r amddiffyniad) yn ogystal â’r cyhuddiadau dilynol yn erbyn Yves Bouvier neu Tania Boltadjieva ( Rappo) ar Chwefror 28, 2015 a phob gweithred gyfarwyddyd ddilynol sy'n ganlyniad uniongyrchol iddo, gan fod yr afreoleidd-dra hyn a lywiodd y chwilio a sefydlu'r gwir yn effeithio mewn modd parhaus a systematig ar y weithdrefn gyfan. ”

Mae'r penderfyniad hwn yn drobwynt mawr yng nghariad Rybolovlev ac mae'n nodi diwedd achos cyfreithiol ym Monaco yn erbyn Yves Bouvier.

Dywedodd Yves Bouvier: “Mae’r fuddugoliaeth hon yn profi’r hyn yr ydym wedi bod yn ei ddweud o’r cychwyn cyntaf, sef bod y weithdrefn wedi’i llygru a’i gogwyddo’n llwyr o blaid oligarch Rwseg.”

Mae Llys Apêl Monaco wedi cymeradwyo esboniadau amddiffyniad Yves Bouvier. Ar ôl dweud bod yr ymchwiliad yn ganlyniad “gwaith amheus” na ddatgelwyd yn ystod yr ymchwiliad swyddogol. Cyfaddefodd y Llys fod trap wedi’i osod i Yves Bouvier ei arestio a bod y partïon sifil yn cael eu defnyddio, gyda chydsyniad yr ymchwilwyr a’r Weinyddiaeth Gyhoeddus, i ffugio tystiolaeth annheg.

Yn olaf, derbyniodd y Llys brif ddadl amddiffyniad Yves Bouvier: roedd y systematig yn llygru'r weithdrefn gyfan.

Mae'r penderfyniad hwn yn cymhlethu'r anawsterau i Dmitry Rybolovlev, perchennog clwb pêl-droed AS Monaco, sy'n cael ei dargedu ar hyn o bryd gydag ymchwiliadau troseddol ym Monaco, Ffrainc a'r Swistir.

Yn y dywysogaeth, mae Dmitry Rybolovlev, ei gyfreithiwr Tetiana Bersheda, ynghyd â sawl swyddog a chyn-weinidog Monegasque yn cael eu targedu gydag ymchwiliad troseddol am lygredd - y sgandal llygredd mwyaf yn y Dywysogaeth ers yr Ail Ryfel Byd, a elwir yn “Monacogate” neu “Cariad Rybolovlev”.

Roedd testunau a ddarganfuwyd yn ffôn cyfreithiwr Dmitry Rybolovlev yn dangos perthynas agos iawn rhwng ymchwilwyr a swyddogion Monegasque ac oligarch Rwseg. Cyhuddir Dmitry Rybolovlev o fod â:

  • Cynigiodd hediad taith gron Monaco-Gstaad mewn hofrennydd preifat ar gyfer Cyfarwyddwr y Farnwriaeth, Phillipe Narmino a'i wraig, a llety yn chalet yr oligarch, dri diwrnod yn unig cyn arestio Yves Bouvier ym mis Chwefror 2015
  • Talwyd mwy nag ewro 100,000i fab i Gyfarwyddwr y Farnwriaeth Phillipe Narmino.
  • Wedi cyflwyno nifer o roddion i swyddogion Monaco, gan gynnwys y Prif Weinidog Michel Roger, y Gweinidog Mewnol Paul Masseron, y Gweinidog Cyllid Marco Piccinini a'r Gweinidog Materion Cymdeithasol Stéphane Valeri. Ym mis Chwefror 2015, ychydig ar ôl agor yr ymchwiliad yn erbyn Yves Bouvier, cynigiodd Ms Bersheda samovar i brif heddlu'r heddlu Regis Asso.
  • Llogi swyddogion ac aelodau o'r teulu yng Nghlwb Pêl-droed AS Monaco. Er enghraifft, ar ôl gadael ei swydd fel Gweinidog y Tu mewn sy'n gyfrifol am ymchwilio i dimau yn erbyn Yves Bouvier ac eraill, cafodd Mr Masseron ei gyflogi ar unwaith gan Dmitry Rybolovlev yng nghlwb AS Monaco.

Mae'r dyfarniad hwn yn profi'r dewrder a ddangosir gan system gyfiawnder Monagascan ar gyfer amddiffyn rheolaeth y gyfraith mewn amgylchedd heriol. Ym mis Medi 2019, bu’n rhaid i’r Tywysog Albert ddisodli’r cyfarwyddwr gwasanaethau cyfreithiol, Laurent Anselmi, ar ôl iddo roi diwedd sydyn ar dymor y barnwr Ffrengig Edouard Levrault, a oedd gynt yn gyfrifol am ymchwiliad Rybolovlev o adran gyfiawnder Monegasque.

Mae buddugoliaeth Yves Bouvier hefyd yn fuddugoliaeth i dîm o gyfreithwyr ym Monaco, Ffrainc a'r Swistir sy'n cynnwys Luc Brossollet, Charles Lecuyer, David Bitton, Frank Michel ac Alexandre Camoletti.

Gan ddefnyddio eu hawl i ymateb, Ms Sandrine GIROUD a Mr Marc HENZELIN, Dywedodd atwrneiod Dmitry RYBOLOVLEV a theulu RYBOLOVLEV:

“Rydym yn ymwybodol o’r penderfyniad gan Lys Apêl Monaco mewn perthynas ag achos parhaus yn erbyn Yves Bouvier a Tania Rappo dros dwyll a gwyngalchu arian.

Mae'r penderfyniad hwn, a fydd yn cael ei herio a'i apelio yn y Llys Adolygu, yn parhau i fod yn gwbl weithdrefnol ac nid oes ganddo unrhyw ddylanwad ar yr achos parhaus yng Ngenefa, lle mae Yves Bouvier yn wynebu cyhuddiadau o dwyll yn erbyn ein cleientiaid mewn perthynas â 38 o drafodion sy'n ymwneud â phrynu gweithiau celf. dros gyfnod o 12 mlynedd ac yn arwain at golledion o CHF 1 biliwn. Bydd yn rhaid i Yves Bouvier gael ei ddal yn atebol am ei weithredoedd.

Ym mis Hydref, fe wnaethom ffeilio cwyn ychwanegol 400 tudalen sy'n esbonio gam wrth gam sut y cyflawnwyd y twyll yn erbyn ein cleientiaid. Mae'r gŵyn hon yn cynnwys dogfennau nad oes ganddynt unrhyw berthynas â'r achos ym Monaco. Mae'r rhain yn ddwsinau o negeseuon e-bost rhwng ein cleientiaid ac Yves Bouvier yn ogystal â negeseuon e-bost a gafwyd trwy achos parhaus yn Efrog Newydd. Mae'r dogfennau hyn yn nwylo awdurdodau barnwrol Genefa a all eu defnyddio wrth iddynt ddewis ar gyfer eu hymchwiliad.

Rydym yn parhau i fod yn hyderus ynghylch canlyniad yr achos yng Ngenefa, lle mae twyll proffesiynol yn cael ei erlyn. Ni all gweithredoedd y diffynnydd i ohirio’r achos guddio’r honiadau sydd wrth wraidd yr achos, sy’n ddifrifol iawn. ”

Datganiad gan Mr. Hervé Temime a Mr. Thomas Giaccardi, Atwrneiod Dmitry Rybolovlev a theulu Rybolovlev.

“Rydym yn nodi penderfyniad heddiw gan Lys Apêl Monaco.

Galwyd ar y Llys Apêl i ddyfarnu ar un pwynt yn unig: dilysrwydd gweithdrefnol yr ymchwiliadau, arestiadau a ditiadau a ddigwyddodd mewn cysylltiad ag ymchwilio i dwyll a gwyngalchu arian yn dilyn y gŵyn a wnaed gan ein cleientiaid ym mis Ionawr 2015 yn erbyn Yves Bouvier a Tania Rappo.

Nid yw'r penderfyniad hwn yn derfynol. Rydym yn ei herio a byddwn yn apelio ar unwaith i'r Llys Adolygu.

Fel atgoffa, rhwng 2003 a 2015 cafodd Yves Bouvier fandad gan gwmnïau teulu Rybolovlev i gaffael nifer o weithiau celf. Fe'u harweiniodd i gredu ei fod yn trafod ar eu rhan i gael y pris gorau gan berchnogion y gwaith. Ond, mewn gwirionedd, roedd yn gweithredu drosto'i hun. Disgrifiodd iddynt drafodaethau dychmygol yn unig, ond roedd mewn gwirionedd eisoes wedi negodi - drosto'i hun - pris llawer is na'r un yr honnodd iddo ei gael. Wedi eu twyllo gan y cynllun twyllodrus hwn, talodd cwmnïau teulu Rybolovlev gannoedd o filiynau iddo mewn marciau diawdurdod am fwy na deng mlynedd.

O ystyried yr apêl i’r Llys Adolygu, nid yw penderfyniad heddiw yn rhoi diwedd ar erlyniad Yves Bouvier ym Monaco. Ar ben hynny, mae ymchwiliad troseddol yn parhau yn Genefa lle cyhuddwyd Yves Bouvier am iddo dwyllo ein cleientiaid yn ystod 38 o drafodion dros 12 mlynedd, achos y bydd yn rhaid iddo ei ateb.

Yn olaf, rydym yn atgoffa pawb bod penderfyniad heddiw yn ymwneud yn unig ag achos twyll a gwyngalchu arian a honnir yn erbyn Yves Bouvier, yr ymchwiliwyd iddo ers 2016 gan y barnwr ymchwiliol Morgan Raymond. Nid yw'n gysylltiedig ag ymchwiliad parhaus arall ym Monaco ynghylch cyhuddiadau o draffig dylanwad a llygredd a wnaed gan Yves Bouvier yn erbyn Dmitriy Rybolovlev. Tybir ei fod yn ddieuog, mae Dmitriy Rybolovlev yn parhau i fod yn hyderus y bydd yn cael ei alltudio yn yr achos ar wahân hwn, lle na ellid cyflwyno tystiolaeth yn ei erbyn ar ôl 2 flynedd o ymchwiliad trylwyr. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Rwsia

Sylwadau ar gau.