#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd i sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei.

Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020

Wrth i ni ddechrau'r Flwyddyn Newydd, ac yn wir y degawd newydd, ac wrth i Croatia gymryd awenau Llywyddiaeth yr UE, mae'n gyfle perffaith i fyfyrio ar y gorffennol ac edrych i'r dyfodol a thynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020. 20 mlynedd yn ôl, Cymerodd Huawei ei gamau cyntaf i mewn i Ewrop trwy agor Canolfan Ymchwil a Datblygu yn Sweden. Y tu hwnt i 2020, gyda'n gwerthoedd a rennir Gall Ewrop a Huawei weithio gyda'n gilydd i greu dyfodol digidol gwell i bawb.

Mewn byd rhyng-gysylltiedig sy'n dibynnu ar gadwyn gyflenwi fyd-eang, gellir seilio ymddiriedaeth ar yr hyder bod rheoli risg yn wrthrychol ac yn dryloyw. Fel y dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen yn ddiweddar: “ni fydd technolegau newydd byth yn golygu gwerthoedd newydd.”

Mae'r gadwyn gyflenwi fyd-eang yn dibynnu ar gydweithredu a meithrin cyd-ymddiriedaeth. Yn Huawei, mae'r ymddiriedaeth a'r diogelwch hwnnw'n dechrau gyda'n gwerthoedd a'n credoau. Dylid trin cwmnïau yn deg ac yn gyfartal. Mae marchnad gystadleuol o fudd i bawb ac yn ysgogi gwelliant parhaus mewn cynhyrchion a gwasanaethau trwy arloesi, gwell diogelwch a gwytnwch. Ni ddylai fod unrhyw rwystrau artiffisial i gydweithrediad y diwydiant wrth ddatblygu safonau unedig ar gyfer seiberddiogelwch cryfach ar gyfer byd cysylltiedig, deallus y dyfodol.

Ar 9 Hydref 2019, cyhoeddodd Grŵp Cydweithrediad Rhwydwaith a Diogelwch Gwybodaeth yr UE (NIS) ei asesiad risg cydgysylltiedig o’r UE o seiberddiogelwch rhwydweithiau 5G, sy’n tynnu sylw at bryderon technegol ac annhechnegol a rennir. Mae ein papur sefyllfa ym mis Rhagfyr 2019 yn rhoi manylion mesurau ac arferion gorau presennol ac sydd ar ddod i wella diogelwch rhwydweithiau 5G yr UE. Wrth i 2020 ddechrau, rydym yn edrych ymlaen at gytundeb gan y Grŵp Cydweithredu ar flwch offer o fesurau lliniaru i fynd i'r afael â'r risgiau seiberddiogelwch a nodwyd.

Adeiladu sylfaen gadarn gyda'i gilydd ym maes seiberddiogelwch a diogelu preifatrwydd

Ni waeth a yw'n risg dechnegol neu'n risg annhechnegol, rhaid inni lunio barnau a phenderfyniadau ar sail ffeithiau. Yn wir, Arlywydd America - Abraham Lincoln - a ddywedodd yn enwog: “Gadewch i’r bobl wybod y ffeithiau, bydd y wlad yn ddiogel.”

Ond rhaid gwirio ffeithiau. Dim ond fel hyn y gallwn sicrhau bod y canlyniadau'n deg ac yn wrthrychol, ac y gall pob sefydliad ddewis cynhyrchion diogel, dibynadwy ac o ansawdd uchel. Yn uwchgynhadledd IEEE 5G ym Manila ar 17eg Medi 2019, dywedodd Rui Luis Aguiar, cadeirydd y bwrdd llywio ar gyfer Networld2020, “y dylid barnu cyflenwyr ar sail ffeithiau, nid bwriadau.”

Lansiwyd nifer fawr o seibrattaciau dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan ymosodwyr a oedd yn chwilio am wendidau mewn pensaernïaeth a gweithrediadau rhwydwaith, ac nid o ganlyniad i wlad tarddiad neu leoliadau adeiladu cyflenwyr. Nid oes unrhyw un heblaw Bill Gates wedi awgrymu y dylid defnyddio gwrthrychedd i nodi risgiau diogelwch. Dywedodd y “dylai pob nwyddau a gwasanaeth fod yn destun prawf gwrthrychol.”

Profi diogelwch yn wrthrychol trwy ardystiad ar gyfer 5G

Bydd 5G yn cefnogi gwasanaethau hanfodol fwyfwy ac yn cynnwys mwy o gydweithredu traws-sector yn y sector telathrebu rhwng gweithredwyr a chyflenwyr, felly mae meithrin ymddiriedaeth mewn seiberofod yn ofyniad allweddol arall.

Mae ardystiad seiberddiogelwch 5G yn ffordd dda o sefydlu safon asesu diogelwch unedig, darparu arweiniad i bob chwaraewr yn yr ecosystem 5G ac adeiladu consensws ar ddiogelwch 5G. Felly, rydym yn argymell parhau â'r gwaith ar Ddiogelwch ac Ardystio 5G a ddechreuwyd gyda GSMA a 3GPP, er mwyn datblygu dull cyffredin sy'n cael ei gydnabod ledled Ewrop.

Ymddiriedaeth a thryloywder

Fodd bynnag, mae ymddiriedaeth yn mynd y tu hwnt i fesurau technegol neu weithredol ac yn gofyn am ddeialog rhwng cenhedloedd i sefydlu normau diplomyddol ar gyfer ymddygiad derbyniol a noddir gan y wladwriaeth a seibiant. Mae seiberddiogelwch yn dod yn fwyfwy cysylltiedig â materion geopolitical, trafodaethau masnach, a deialog diplomyddol rhwng cenhedloedd. Nid yw amheuaeth â chymhelliant gwleidyddol yn mynd i'r afael â'r heriau o wella seiberddiogelwch.

Mae Huawei yn barod i wneud beth bynnag sy'n angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth a chwrdd â'r safonau a'r rheoliadau diogelwch gofynnol. Dylai safonau seiberddiogelwch fod yn niwtral o ran technoleg ac yr un mor berthnasol i bob menter a rhwydwaith. Ar ôl i safonau seiberddiogelwch clir ac unedig fod ar gael, rhaid dilysu annibynnol a chynhwysfawr yn seiliedig ar y safonau seiberddiogelwch unedig.

Ccydweithredu parhaus ar draws diwydiant a rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat

Bydd dyfeisiau a systemau yn dod yn fwy deallus ac yn fwy cysylltiedig yn gynyddol - ym mhrosesau'r llywodraeth a chymwysiadau diwydiannol traws-sector, megis trafnidiaeth, cyllid, iechyd, ynni, amaethyddiaeth, mwyngloddio a gweithgynhyrchu. Dylem weithio gyda'n gilydd i adeiladu'r technolegau net hyn mewn ffordd sy'n sicrhau ymddiriedaeth, diogelwch, diogelwch ac amddiffyn hawliau dynol sylfaenol.

Rydym yn argymell bod rheoleiddwyr y llywodraeth yn gweithio'n agos gyda'r holl ddiwydiannau a phartneriaid perthnasol i gyflawni set gyson o reoliadau i fynd i'r afael â diogelwch 5G sy'n caniatáu i weithredwyr gymryd cyfrifoldeb am y gweithredu cyffredinol. Rydym yn cadw at egwyddor didwylledd a thryloywder ac yn barod i archwilio atebion strategol a sylfaenol gyda rhanddeiliaid. Mae hefyd yn bwysig sicrhau cefnogaeth cyflenwyr telathrebu a darparwyr gwasanaethau mewn sectorau diwydiant perthnasol. Rhaid i sefydliad annibynnol o'r UE alluogi mwy o atebolrwydd am ddigwyddiadau seiber.

Ymddiriedaeth gydfuddiannol am fyd deallus, cysylltiedig

Mae gan Huawei swyddfeydd, canolfannau seiberddiogelwch a chanolfannau gwerthuso ym mron pob gwlad yn yr UE nawr. Rhoddodd Huawei hwb i economi Ewrop o € 12.8 biliwn drwodd yn 2018, gan gefnogi 169,700 o swyddi yn uniongyrchol a thrwy'r gadwyn gyflenwi, yn ôl astudiaeth gan Oxford Economics.

Er mwyn parhau i adeiladu ymddiriedaeth ar y cyd ar gyfer byd Deallus, Cysylltiedig, galluogi arweinyddiaeth dechnoleg Ewropeaidd, a sbarduno twf economaidd yn yr UE, mae Huawei yn barod i ganiatáu i bersonél awdurdodedig o lywodraethau cenedlaethol archwilio ei gynhyrchion er mwyn sicrhau diogelwch a chywirdeb ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Felly ar gyfer tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 gyda gwerthoedd a rennir, Yt yn parhau i weithio gyda'i gilydd i greu dyfodol digidol gwell i bawb.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Erthygl Sylw, Barn, Technoleg, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.