Mae pigyn #ParticleEmissions newydd disel i 1,000 gwaith yn fwy na'r lefelau arferol mewn profion

| Ionawr 13, 2020
Mae llygredd ceir disel newydd yn cyrraedd uchafbwynt ar fwy na 1,000 gwaith eu lefelau arferol, profion dau gerbyd sy'n gwerthu orau sioe. Gall y pigau peryglus mewn gronynnau bwysleisio'r galon ar unwaith ac maent o ganlyniad i'r ceir yn glanhau eu hidlwyr, a all ddigwydd mewn ardaloedd trefol, yn para am hyd at 15km, ac yn cael eu hanwybyddu i bob pwrpas gan brofion allyriadau swyddogol. Mae mwy na 45 miliwn o geir yn cario'r hidlwyr hyn yn Ewrop, gan achosi cyfanswm o 1.3 biliwn o lanhau hidlwyr y flwyddyn.

Dywedodd Trafnidiaeth a'r Amgylchedd (T&E), a gomisiynodd y profion labordy annibynnol, fod yn rhaid i wneuthurwyr deddfau dderbyn bod disel yn dal i fod yn llygrol iawn ac y dylent wneud cyfyngiadau allyriadau a phrofion yn fwy llym.

Roedd Nissan Qashqai ac Opel Astra, yr ail a'r pedwerydd gwerthwr llyfrau gorau yn eu segmentau yn y drefn honno, 32% i 115% dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer gronynnau wrth lanhau eu hidlwyr yn y profion annibynnol. Ond mae bwlch yn golygu nad yw'r terfyn cyfreithiol yn berthnasol pan fydd glanhau hidlwyr yn digwydd mewn profion swyddogol, sy'n golygu bod 60-99% o allyriadau gronynnau rheoledig o'r cerbydau sydd wedi'u profi yn cael eu hanwybyddu.

Dywedodd Anna Krajinska, peiriannydd allyriadau yn T&E: “Mae’r profion hyn yn dangos nad yw diseli newydd yn lân o hyd. Mewn gwirionedd maent yn ysbio lefelau hynod beryglus o ronynnau yn ein trefi a'n priffyrdd bob dydd. Mae carmakers yn cael reid hawdd ond mae ysgyfaint pobl yn talu amdano. Dylai gweithgynhyrchwyr lanhau eu ceir os ydyn nhw am eu gwerthu. ”

Cynyddodd cyfanswm yr allyriadau gronynnol niweidiol o Nissan Qashqai ac Opel Astra 11-184% ymhellach pan fesurwyd y gronynnau ultrafine lleiaf heb eu rheoleiddio yn y labordy. Nid yw'r gronynnau ultrafine hyn yn cael eu mesur mewn profion swyddogol ond credir mai nhw yw'r rhai mwyaf niweidiol i iechyd pobl - wrth iddynt dreiddio'n ddwfn i'r corff - ac maent wedi'u cysylltu â chanser yr ymennydd.

Gall glanhau hidlo, er mwyn atal yr hidlydd gronynnol disel rhag clogio, ddigwydd ym mhob cyflwr gyrru, gan gynnwys mewn ardaloedd trefol. Yn y profion, parhaodd nifer y gronynnau i fod yn uwch wrth yrru trefol am 30 munud ar ôl i'r glanhau ddod i ben. Roedd y ddau fodel a brofwyd yn parchu'r terfynau cyfreithiol ar gyfer NOx.

Ychwanegodd Krajinska: “Dim ond hanner y stori yw gronynnau rheoledig. Credir bod y gronynnau ultrafine lleiaf yn fygythiad mwy ond eto mae profion swyddogol yn eu hanwybyddu. Rhaid i safon llygredd yr Ewro nesaf gau'r bylchau a gosod terfynau ar gyfer pob llygrydd. Mae'r endgame yn safon sy'n mynnu dim allyriadau o geir ar ein ffyrdd. "

Dywedodd T&E y dylai’r Comisiwn Ewropeaidd newydd hefyd ddefnyddio ei bwerau newydd i fynnu bod awdurdodau cymeradwyo math yn gwirio ceir ar y ffordd, ar ôl iddynt gael eu gwerthu - fel y mae Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yr Unol Daleithiau yn ei wneud.

Gyda thri o bob pedwar o drigolion dinasoedd Ewropeaidd yn agored i lefelau anniogel o ronynnau, mae llygredd gronynnol yn yn cael ei weld fwyfwy fel 'gelyn llygredd rhif un'. Dyma'r math o lygredd aer sy'n gysylltiedig agosaf â chanser, a chanfuwyd bod amlygiad cronig yn effeithio ar y galon a'r ysgyfaint. [1]

Mae'r datganiad hwn i'r wasg ar gael yn Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Pwyleg ac Sbaeneg

[1] Sefydliad Iechyd y Byd, Taflen ffeithiau llygredd aer amgylchynol (awyr agored), (2018).

Darllen mwy
Adroddiad: Disel newydd, problemau newydd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Llygredd, allyriadau cerbydau, Sefydliad Iechyd y Byd

Sylwadau ar gau.