Datganiad gweinidogion tramor E3 ar y #JCPoA

| Ionawr 15, 2020

“Rydyn ni, Gweinidogion Tramor Ffrainc, yr Almaen a’r Deyrnas Unedig, yn rhannu buddiannau diogelwch cyffredin sylfaenol, ynghyd â’n partneriaid Ewropeaidd. Mae un ohonynt yn cynnal y drefn amlhau niwclear, ac yn sicrhau nad yw Iran byth yn datblygu arf niwclear. Mae'r Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPoA) yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth, gan fod ein Harweinwyr newydd ailddatgan yn ddiamwys. Mae'r JCPoA yn gyflawniad allweddol o ddiplomyddiaeth amlochrog a'r bensaernïaeth amlhau amlhau byd-eang. Gwnaethom drafod y JCPoA gyda’r argyhoeddiad y byddai’n cyfrannu’n bendant at fagu hyder yn natur heddychlon gyfan rhaglen niwclear Iran, yn ogystal ag at heddwch a diogelwch rhyngwladol, ysgrifennu

“Gyda’n gilydd, rydym wedi nodi’n ddiamwys ein gofid a’n pryder ynghylch penderfyniad yr Unol Daleithiau i dynnu’n ôl o’r JCPoA ac i ail-osod sancsiynau ar Iran. Ers mis Mai 2018, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu'r cytundeb. Mae'r E3 wedi cadarnhau'n llawn ein hymrwymiadau JCPoA, gan gynnwys codi sancsiynau fel y rhagwelwyd o dan delerau'r cytundeb. Yn ogystal â chodi'r holl sancsiynau, sy'n ofynnol gan ein hymrwymiadau o dan y cytundeb, rydym wedi gweithio'n ddiflino i gefnogi masnach gyfreithlon ag Iran, gan gynnwys trwy'r cerbyd pwrpas arbennig INSTEX.

“Yn dilyn cyhoeddiad Iran ym mis Mai 2019 y byddai’n rhoi’r gorau i gyflawni rhai o’i hymrwymiadau o dan y JCPoA, rydym wedi ceisio perswadio Iran i newid cwrs. Mae'r E3 wedi gweithio'n galed i fynd i'r afael â phryderon Iran a dod ag ef yn ôl i gydymffurfio â'i hymrwymiadau o dan y cytundeb niwclear. Rydym hefyd wedi ymgymryd ag ymdrechion diplomyddol, megis menter Ffrainc, i ddad-dynhau tensiynau ac i ddod ag Iran a'r UD i'r bwrdd trafod i gael datrysiad cynhwysfawr wedi'i negodi. Mae'r E3 yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i'r ymdrech ddiplomyddol hon ac yn bwriadu ei hailddechrau cyn gynted ag y bydd yr amodau'n caniatáu.

“Fodd bynnag, yn y cyfamser mae Iran wedi parhau i dorri cyfyngiadau allweddol a nodwyd yn y JCPoA. Mae gweithredoedd Iran yn anghyson â darpariaethau'r cytundeb niwclear ac mae iddynt oblygiadau lluosogi cynyddol ddifrifol ac na ellir eu gwrthdroi.

“Nid ydym yn derbyn y ddadl bod gan Iran hawl i leihau cydymffurfiad â’r JCPoA. Yn wahanol i'w datganiadau, nid yw Iran erioed wedi sbarduno Mecanwaith Datrys Anghydfodau JCPoA ac nid oes ganddi unrhyw sail gyfreithiol i roi'r gorau i weithredu darpariaethau'r cytundeb.

“Fe wnaethom nodi ein pryderon yn gyhoeddus, ynghyd ag Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd, ar 11 Tachwedd. Yn y Cyd-Gomisiwn ar 6 Rhagfyr, gwnaethom yn glir i Iran, oni bai ei fod yn gwrthdroi cwrs, ni fyddai gennym unrhyw ddewis ond gweithredu o fewn fframwaith y JCPoA, gan gynnwys trwy'r Mecanwaith Datrys Anghydfod.

“Yn lle gwrthdroi cwrs, mae Iran wedi dewis lleihau cydymffurfiad â’r JCPoA ymhellach a chyhoeddi ar 5 Ionawr fod“ Gweriniaeth Islamaidd Iran, yn y pumed cam wrth leihau ei hymrwymiadau, yn taflu cydran allweddol olaf ei chyfyngiadau yn y JCPOA, sef y 'terfyn ar nifer y centrifugau', ac “nad yw rhaglen niwclear Gweriniaeth Islamaidd Iran bellach yn wynebu unrhyw gyfyngiadau gweithredol”, gan gynnwys ar faterion sy'n ymwneud â chyfoethogi a chyfoethogi.

“Felly, nid oes gennym unrhyw ddewis, o ystyried gweithredoedd Iran, ond i gofrestru heddiw ein pryderon nad yw Iran yn cyflawni ei hymrwymiadau o dan y JCPoA ac i gyfeirio'r mater hwn at y Cyd-Gomisiwn o dan y Mecanwaith Datrys Anghydfod, fel y nodir ym mharagraff. 36 o'r JCPoA.

“Rydym yn gwneud hyn yn ddidwyll gyda’r amcan trosfwaol o warchod y JCPoA ac yn y gobaith diffuant o ddod o hyd i ffordd ymlaen i ddatrys y cyfyngder trwy ddeialog ddiplomyddol adeiladol, wrth warchod y cytundeb a pharhau o fewn ei fframwaith. Wrth wneud hynny, nid yw ein tair gwlad yn ymuno ag ymgyrch i roi'r pwysau mwyaf posibl yn erbyn Iran. Ein gobaith yw sicrhau bod Iran yn cydymffurfio'n llawn â'i hymrwymiadau o dan y JCPoA.

“Unwaith eto, mae Ffrainc, yr Almaen a’r Deyrnas Unedig yn mynegi ein hymrwymiad i’r JCPoA a’n penderfyniad i weithio gyda’r holl gyfranogwyr i’w warchod. Rydym yn dal yn argyhoeddedig bod y cytundeb rhyngwladol amlochrog nodedig hwn a'i fuddion amlhau yn gwella ein buddiannau diogelwch a rennir ac yn cryfhau'r drefn ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau.

“Rydym yn ddiolchgar i Ffederasiwn Rwsia a Gweriniaeth Pobl Tsieina, yr ydym yn parhau i ymgynghori â hwy, am ymuno â ni yn ein hymdrech gyffredin i warchod y JCPoA. Rydym hefyd yn diolch i Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd am ei swyddfeydd da parhaus yn hyn o beth. O ystyried digwyddiadau diweddar, mae'n bwysicach fyth nad ydym yn ychwanegu argyfwng amlhau niwclear at y cynnydd presennol sy'n bygwth y rhanbarth cyfan. ”

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blaid Geidwadol, EU, france, Yr Almaen, Iran, UK

Sylwadau ar gau.