#Brexit - ASEau sy'n poeni am hawliau dinasyddion

| Ionawr 16, 2020
Golygfa o Arwydd Lôn Generig y DU / UE wrth i Deithwyr Awyr Symud ymlaen i Reoli Pasbort mewn Maes Awyr ym MhrydainMae ASEau yn pryderu am hawliau dinasyddion yr UE a'r DU, gan gynnwys rhyddid i symud © Shutterstock.com/1000 Geiriau

Mae'r Senedd yn tynnu sylw bod angen sicrwydd ar amddiffyn hawliau dinasyddion i sicrhau ei chydsyniad i'r Cytundeb Tynnu'n Ôl.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mercher (15 Ionawr), mae ASEau yn ystyried hawliau dinasyddion yng nghyd-destun Brexit ac yn tynnu sylw y bydd eu cydsyniad i’r Cytundeb Tynnu’n Ôl yn ystyried “profiadau a gafwyd a sicrwydd a roddwyd” ynghylch eu diogelwch. Mae'r Senedd yn mynegi pryderon yn arbennig am y dull seiliedig ar geisiadau a ddefnyddir yng Nghynllun Aneddiadau UE y DU, absenoldeb prawf corfforol ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus, a'i hygyrchedd, ymhlith materion eraill.

Mae ASEau yn cwestiynu sefydlu ac annibyniaeth “awdurdod annibynnol” y DU a ragwelir yn y Cytundeb Tynnu’n Ôl, gan nodi y byddent yn croesawu sefydlu cyd-fecanwaith craffu Senedd Ewrop - Senedd y DU.

Mae'r testun mabwysiedig yn galw am lansio ymgyrchoedd gwybodaeth i baratoi dinasyddion ac yn annog llywodraethau yn aelod-wladwriaethau'r UE27 i fabwysiadu mesurau cyson a hael i ddarparu sicrwydd cyfreithiol i ddinasyddion y DU sy'n byw yn eu tiriogaeth.

Mabwysiadwyd y penderfyniad gyda 610 o bleidleisiau o blaid, 29 yn erbyn a 68 yn ymatal yn dilyn dadl ddydd Mawrth a oedd yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ddyfodol rhyddid i symud a chyfyngu ar effaith Brexit ar fywydau dinasyddion.

Fideo o datganiadau gan Nikolina Brnjac, yn cynrychioli Llywyddiaeth Croateg y Cyngor a chan Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn

Fideo o Dadl ASEau

Fideo o datganiadau cau gan Michel Barnier, Prif Drafodwr yr UE ar gyfer y DU sy'n Gadael yr UE, a Nikolina Brnjac

Cefndir

Er mwyn dod i rym, mae angen i Senedd Ewrop gymeradwyo'r Cytundeb Tynnu'n ôl rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Deyrnas Unedig trwy fwyafrif syml o'r pleidleisiau a fwriwyd (Erthygl 50 (2) o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd). Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl ar ôl i'r broses gadarnhau yn y DU gael ei chwblhau.

Rhan Dau o'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn amddiffyn dinasyddion yr UE yn y DU a'r DU mewn gwledydd eraill yr UE, yn ogystal â'u teuluoedd. Yn ôl ei ddarpariaethau, bydd yr holl hawliau nawdd cymdeithasol o dan gyfraith yr UE yn cael eu cynnal a bydd hawliau dinasyddion yn cael eu gwarantu trwy gydol eu hoes. Rhaid i'r holl weithdrefnau gweinyddol perthnasol fod yn dryloyw, yn llyfn ac yn symlach. Bydd gweithrediad a chymhwysiad y telerau hyn yn cael ei oruchwylio gan awdurdod annibynnol sydd â phwerau sy'n cyfateb i bwerau'r Comisiwn Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.