Mae #UKInflation yn taro mwy na thair blynedd yn isel, gan godi pwysau ar #BoE

| Ionawr 17, 2020
Suddodd chwyddiant Prydain yn annisgwyl i isafswm o fwy na thair blynedd ym mis Rhagfyr wrth i westai dorri prisiau, gan gynyddu disgwyliadau y bydd Banc Lloegr yn torri cyfraddau llog cyn gynted â'r mis hwn, ysgrifennu andy Bruce ac Paul Sandle.

Cododd prisiau defnyddwyr 1.3% mewn termau blynyddol o gymharu â 1.5% ym mis Tachwedd, y cynnydd lleiaf ers mis Tachwedd 2016, meddai’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ddydd Mercher (15 Ionawr).

Llithrodd y bunt o dan $ 1.30 a saethodd prisiau bondiau llywodraeth Prydain yn uwch ar y darlleniad, a oedd yn is na phob rhagolwg mewn arolwg Reuters o economegwyr a oedd wedi tynnu sylw at gynnydd arall o 1.5%.

Ers troad y flwyddyn, mae swyddogion BoE wedi lleisio pryderon am gryfder economi Prydain, gan godi disgwyliadau mewn marchnadoedd ariannol y gallent bleidleisio i dorri cyfraddau llog cyn gynted â'r mis hwn.

Yn gynharach ddydd Mercher, dywedodd gosodwr cyfraddau BoE, Michael Saunders, y dylid torri cyfraddau llog ar unwaith, gan nodi marchnad lafur wan ac economi swrth, er mwyn osgoi Prydain rhag mynd yn sownd mewn trap chwyddiant isel fel yn ardal yr ewro.

Er bod data dydd Mercher yn dangos chwyddiant ar gyfer y pedwerydd chwarter yn ei gyfanrwydd yn cyfateb i ragolwg 1.4% y BoE a wnaeth ym mis Tachwedd, roedd y gostyngiad annisgwyl mewn pwysau prisiau fis diwethaf yn cryfhau disgwyliadau ysgogiad.

Mae marchnadoedd arian bellach yn prisio mewn siawns oddeutu 56% o dorri cyfradd ym mis Ionawr, o'i gymharu â 49% cyn data dydd Mercher.

“Mae’r ffigurau hyn yn ategu awgrym llywodraethwr Banc Lloegr, Mark Carney, fod lle amlwg i dorri cyfraddau llog i ysgogi’r economi os oes angen,” meddai Robert Alster, pennaeth gwasanaethau buddsoddi yn Close Brothers Asset Management.

Dywedodd y SYG fod traean o'r gwestai a arolygwyd ym mis Rhagfyr wedi nodi bod prisiau'n gostwng, o'i gymharu â dim ond un o bob 10 a nododd gynnydd.

Syrthiodd prisiau dillad menywod hefyd, meddai’r SYG.

Gostyngodd mesur o chwyddiant craidd, sy'n eithrio ynni, tanwydd, alcohol a thybaco, i'w isaf ers mis Tachwedd 2016 ar 1.4%, i lawr o 1.7% ym mis Tachwedd.

Arhosodd pwysau chwyddiant ar y gweill - wedi'i fesur trwy brisiau ffatri - yn dawel. Cododd prisiau cynhyrchion a weithgynhyrchwyd 0.9% ar y flwyddyn, fel y disgwyliwyd yn arolwg Reuters.

Dangosodd data ar wahân o'r SYG fod prisiau tai wedi codi 2.2% yn flynyddol ym mis Tachwedd, y cynnydd mwyaf mewn blwyddyn, gan ychwanegu at arwyddion petrus o sefydlogi yn y farchnad dai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Economi, EU, chwyddiant, UK

Sylwadau ar gau.