Mae #Wales yn edrych ymlaen at berthynas yn y dyfodol gyda'i phartner masnachu cryfaf wrth i Lysgennad yr Almaen i'r DU ymweld â safleoedd allweddol

| Chwefror 13, 2020

Bydd Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i barhau â’i pherthynas gref â’r Almaen - gyda chysylltiadau masnach gwerth mwy na £ 3bn - wrth i gam nesaf y trafodaethau gyda’r UE barhau.

Dyna oedd y neges gan Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg, yn ystod ymweliad â Chymru gan Dr Peter Wittig, Llysgennad yr Almaen â'r DU.

Cyfarfu Dr Wittig â'r Gweinidog a'r Prif Weinidog Mark ym Mae Caerdydd, aeth ar daith o amgylch Prifysgol Caerdydd a mynychodd sgyrsiau masnach gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru - ac yna derbyniad ar gyfer diaspora'r Almaen yng Nghymru yng Nghastell Caerdydd.

Y diwrnod canlynol, ymwelodd y Llysgennad â busnesau Almaeneg yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Innogy yn Mostyn, a ffatri Airbus ym Mrychdyn.

Dr Peter Wittig, Llysgennad yr Almaen i'r DU, gydag Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg

Dr Peter Wittig, Llysgennad yr Almaen i'r DU, gydag Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg

Yr Almaen yw un o bartneriaid masnachu cryfaf Cymru. Yn 2018 gwelwyd ychydig dros 18 y cant o'r holl nwyddau o Gymru a allforiwyd y tu allan i'r DU yn mynd i'r Almaen, gyda chyfanswm gwerth o fwy na £ 3biliwn.

Mae'r Almaen hefyd yn cyfrannu'n gryf at y diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Ar ôl Iwerddon, mae'r Almaen yn cyflenwi'r ail nifer fwyaf o ymwelwyr â Chymru - cyfanswm blynyddol o 87,000 o ymwelwyr, yn ôl ffigurau diweddar.

Mae hyn yn cyfrif am wyth y cant o'r holl ymweliadau rhyngwladol, a thua saith y cant o gyfanswm gwariant twristiaeth.

Dywedodd Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg: “Roeddwn yn falch iawn o gwrdd â Dr Wittig, a’n bod wedi gallu trafod y berthynas barhaus a’r Almaen rhwng Cymru a dyfodol.

“Y tu allan i’r DU, yr Almaen yw ein partner masnach cryfaf, ac o’r herwydd mae sgyrsiau fel y rhain yn holl bwysig wrth i ni barhau i edrych ar ffyrdd o wella’r cysylltiadau hynny rhyngom ar y cyd.”

Ychwanegodd y Gweinidog: “Wrth i’r DU adael yr UE, ein safbwynt ni yw bod Cymru’n parhau i fod yn agored i fusnes gyda’i phartneriaid Ewropeaidd.

“Rydyn ni eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i gynnal y cysylltiadau economaidd, diwylliannol a masnach cryf rydyn ni eisoes wedi’u hadeiladu gyda nifer o genhedloedd partner yn yr UE.

“Fel y nodom yn ddiweddar yn ein Strategaeth Ryngwladol, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau nad ydym yn colli unrhyw un o’r cysylltiadau hanfodol hynny a grëwyd gyda phartneriaid Ewropeaidd, fel yr Almaen.”

Ychwanegodd y Gweinidog: “Mae gennym sylfaen anhygoel o gryf o fusnesau Almaeneg yn gweithio yng Nghymru ac yn cyflogi gweithwyr o Gymru, ac roeddwn yn falch iawn o weld bod Dr Wittig wedi cael cyfle i weld y gwaith yn cael ei wneud gan Innogy yn ei ganolfan yn Sir y Fflint yn yr Port of Mostyn, trwy ei waith ar brosiect fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr. ”

Gyda chynhwysedd gosodedig o 576 megawat, mae Gwynt y Môr ymhlith y ffermydd gwynt alltraeth masnachol mwyaf ledled y byd.

Mae cyfanswm o 160 o dyrbinau gwynt yn cynhyrchu digon o drydan i gyflenwi ynni adnewyddadwy i oddeutu 400,000 o aelwydydd bob blwyddyn

Dywedodd Dr Wittig: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Lywodraeth Cymru am y gwahoddiad caredig hwn.

“Mae Cymru a’r Almaen eisoes yn brolio cysylltiadau dwfn mewn sawl maes - busnes, diwylliant, masnach a phobl - cysylltiadau y gallwn ymddiried ynddynt a chysylltiadau y gallwn adeiladu arnynt.

“Dylai hyn ein hannog i oresgyn ansicrwydd y tair blynedd diwethaf - gallwn fod yn feiddgar yn ein huchelgeisiau a meithrin perthynas barhaol yn y dyfodol.

“Yr Almaen yw’r gyrchfan allforio fwyaf arwyddocaol i Gymru - gydag un rhan o bump o holl allforion Cymru yn mynd i’r Almaen, tra bod allforion yr Almaen i Gymru yn 3.2 biliwn GBP yn 2018.

“Gallaf weld mwy o gyfleoedd mewn sawl sector - gan gynnwys mewn ynni adnewyddadwy, cysylltiadau academaidd agosach fyth, ymchwil ar ddiwydiannau’r dyfodol a phrosiectau seilwaith ar y cyd.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Almaen, UK

Sylwadau ar gau.