Gallwch weld ar fap bod y wlad wedi'i rhyngosod rhwng Môr Caspia, llyn mwyaf y byd, yn y gorllewin a Mynyddoedd Altai ar ei ochr ddwyreiniol. Gelwir Môr Caspia yn gartref i 90% o'r holl rywogaethau sturgeon, y mae eu hwyau yn cael eu prosesu yn gaviar, sy'n gynnyrch pen uchel. Maint tir Kazakhstan yw seithfed mwyaf y byd. Mae'r wlad wedi datblygu'n gyflym, gan fanteisio ar ei olew crai cyfoethog ac adnoddau naturiol eraill, ers iddi wahanu o'r Undeb Sofietaidd sydd wedi darfod ym 1991 i ddod yn genedl annibynnol.

Mae gan Kazakhstan berthynas agos â Japan. Lansiwyd gwasanaeth hedfan uniongyrchol rhwng y ddwy wlad yn 2019. Roedd arlywydd cyntaf Kazakhstan, Mr Nursultan Nazarbayev, a fu’n rheoli’r wlad am bron i 30 mlynedd ers dyddiau cau’r oes Sofietaidd, ymhlith aelodau dirprwyaeth y wlad a gymerodd ran yn Japan Seremoni gorseddiad yr Ymerawdwr Naruhito a gynhaliwyd yn Tokyo y flwyddyn honno. Ac fe gymerodd pensaer nodedig o Japan y ddyletswydd i ddylunio prifddinas Kazakhstan.

Japaneaidd yn ymwneud ag adeiladu dinas fodern Nur-Sultan

Daeth Nur-Sultan, a elwid hyd yn ddiweddar fel Astana, yn brifddinas newydd Kazakhstan mewn adleoliad ym 1997. Ailenwyd Astana yn Nur-Sultan ym mis Mawrth 2019 er anrhydedd i'r arlywydd sy'n gadael. Roedd yn gyffordd i'r Silk Road o'r hen amser. Mae ei phoblogaeth wedi balŵn ers yr adleoli cyfalaf. Yn 2017, cynhaliodd y ddinas esboniad rhyngwladol o dan y thema “Ynni’r Dyfodol.”

Y pensaer o Japan a enillodd gystadleuaeth ddylunio ym 1998 ac a gynlluniodd y ddinas ar gyfer y brifddinas oedd y diweddar Kisho Kurokawa. Mae'n adnabyddus am ddylunio nifer o adeiladau amlwg fel y “National Art Center, Tokyo.” Wrth gynllunio'r brifddinas newydd, yn ôl pob sôn, ceisiodd awdurdodau Kazakhstan, sy'n ymwybodol o warchod bioamrywiaeth, wella cydfodoli rhwng y ddynoliaeth a'r amgylchedd naturiol yn ogystal â chreaduriaid byw eraill. Mae adeilad maes awyr rhyngwladol y brifddinas hefyd yn seiliedig ar ddyluniad Mr. Kurokawa.

Mae'r strydoedd yn Nur-Sultan yn llawn amrywiaeth eang o strwythurau pensaernïol fel canolfannau siopa a mosgiau enfawr, yn ogystal â chyfleusterau diwylliannol fel tai opera ac amgueddfeydd. Yn arbennig o nodedig yn eu plith mae Tŵr Bayterek. Mae'r heneb a'r twr arsylwi yn ymddangos yn aml mewn arweinlyfrau a gwefannau sy'n cyflwyno Nur-Sultan. Wedi'i leoli yn nhref newydd y brifddinas yng nghanol canol y ddinas, mae'n dwr symbolaidd sy'n arddel golygfa banoramig 360 gradd o'r ddinas o ddec arsylwi. Dyluniwyd Bayterek, sy'n golygu “poplys” yn yr iaith Kazakh, yn seiliedig ar chwedl eryr cysegredig a ddododd wy euraidd ar bayterek. Mae Nur-Sultan wedi’i leinio ag adeiladau godidog eraill, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Kazakhstan a’r Palas Heddwch a Chysoni a elwir yn gyffredin “y pyramid.” Mae'r adeiladau hyn wedi'u goleuo yn y nos, gan alluogi ymwelwyr i fwynhau golygfeydd nosol hyfryd.

Mae prosiectau cyfnewid ar y gweill rhwng Amgueddfa Genedlaethol Kazakhstan a Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Nara ar gyfer Priodweddau Diwylliannol Japan. Bwriad y prosiectau yw cael arbenigwyr o'r ddwy wlad i ddod â'u gwybodaeth a'u technegau ynghyd, gyda'r nod o amddiffyn eu hasedau diwylliannol. Maent yn astudio dulliau o ddigideiddio gwybodaeth am briodweddau diwylliannol ac o gynnal ymchwiliadau gwyddonol i weddillion archeolegol.

Natur hyfryd, Parc Cenedlaethol Altyn-Emel

Mae golygfeydd naturiol godidog sy'n unigryw i Ganol Asia yn atyniad arall i Kazakhstan. Yn adnabyddus am ei harddwch hyfryd mae Parc Cenedlaethol Altyn-Emel. Mae'n ardal eang sy'n ymestyn tua 260 cilomedr, wedi'i lleoli yn rhan dde-ddwyreiniol y wlad. Mae'r parc helaeth yn rhan o safle Treftadaeth y Byd a restrir gan Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO). Yr hyn sy'n swyno ymwelwyr yw ei amrywiaeth eang o dirweddau amrywiol fel anialwch, mynyddoedd creigiog a chaniau.

Mae mynyddoedd anial a allai atgoffa ymwelwyr o dirweddau mewn ffilmiau Sci-Fi yn ddyledus i'w lliwiau - gwyn, coch ac oren - i'w haenau o glai. Gelwir ardal yr anialwch yn “dwyni canu” lle mae gwyntoedd gorllewinol yn gwasgaru'r tywod, gan beri i fryniau anial chwarae alawon tebyg i organau. Mae tywod yn cynhyrchu dirgryniadau chwedlonol yng nghanol hinsawdd boeth, sych.

Gwelir hefyd fflora a ffawna gwerthfawr. Mae tua 20 o rywogaethau planhigion sydd mewn perygl wedi'u rhestru ar y llyfr data coch. Credir bod y parc hefyd yn gartref i ryw 50 o rywogaethau anifeiliaid prin, gan gynnwys amffibiaid sydd mewn perygl fel llyffant Siberia, adar fel stormydd ac eryrod ymerodrol, a mamaliaid fel y rhywogaeth manwl o gathod, gazelles, argali (defaid gwyllt), a lyncs.

Mae'r parc mor eang fel ei bod yn cymryd tridiau i weld y cyfan ohono. Mae angen caniatâd arbennig ar ymwelwyr. Os ydych am ymweld â Kazakhstan, sydd â hinsawdd gyfandirol sy'n cynnwys gaeafau oer a hafau poeth, fe'ch cynghorir i wneud hynny ym mis Ebrill-Mehefin neu Awst-Hydref pan fydd y tywydd yn gymharol ysgafn. Mae gwasanaeth hedfan uniongyrchol i / o Japan gan SCAT Airlines Kazakhstan. Mae'n cymryd tua saith awr o Nur-Sultan i faes awyr Narita a thua wyth awr o Narita i Nur-Sultan. Mae digwyddiadau amrywiol wedi'u hamserlennu ar gyfer 2020, gan gynnwys y rhai sy'n coffáu 175 mlynedd ers geni Abai Qunanbaiuly, arwr a bardd cenedlaethol Kazakstan, a phen-blwydd 1,150fed (!) Genedigaeth yr athronydd Al-Farabi o'r nawfed ganrif. Felly, gall 2020 fod yn flwyddyn berthnasol ar gyfer eich ymweliad.

Dyfnhau cysylltiadau â Japan

Mae cwmnïau o Japan sy'n chwilota am Kazakhstan yn cynyddu gan fod y wlad yn gyswllt trafnidiaeth strategol sy'n cysylltu Dwyrain Asia ac Ewrop. “Mae Kazakhstan yn ganolbwynt traffig pwysig, y mae 70% o gargo rheilffordd canol Ewrop yn mynd drwyddo, ac yn borth i Ewrop a Chanolbarth Asia,” esboniodd Mr Tatsuo Fukushima, sy'n bennaeth pencadlys busnes y rhwydwaith yn Nwyrain Asia o Nippon Express Co. Sefydlodd y cwmni swyddfa gynrychioliadol yn Almaty ym mis Awst 2019. Ei bwrpas oedd casglu gwybodaeth ac ymchwil marchnata lleol. Mae'r cwmni'n ceisio gwirio posibiliadau masnachol Kazakhstan yn y dyfodol ac yn y pen draw ehangu busnes rhwng Dwyrain Asia ac Ewrop. “Mae Kazakhstan yn economaidd sefydlog yng Nghanol Asia ac yn wlad ddiogel. Mae ganddo berthynas ddofn â Japan o'r hen amser ac, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ganddo gysylltiadau economaidd agos â China hefyd. Mae gan lywodraeth Kazakh ddiddordeb mewn sefydlu ein swyddfa. Disgwyliwn ddefnyddio trafnidiaeth reilffordd ryngwladol fel cam tuag at ddatblygu gwasanaethau trafnidiaeth amlfodd gan gyfuno logisteg gysylltiedig, yn ogystal â thrycio a chodi awyr, ”meddai Mr Fukushima. “Mae tir enfawr ac aer clir yn ddeniadol. Gyda'r diwydiant gwasanaeth wedi'i ddatblygu'n dda hefyd, gallwch chi fyw bywyd cymharol gyffyrddus. Mae hon yn wlad sy'n gwerthfawrogi cysylltiadau teuluol a, hyd yn oed y tu allan i'r fframwaith teulu, gallwch ddod ynghyd ag eraill mewn modd tebyg i deulu ar ôl i chi ddod yn gyfarwydd â nhw. ”

Mae Kazakhstan hefyd yn wlad sy'n frwd dros chwaraeon gaeaf. Yn 2011, cynhaliwyd Gemau Gaeaf Asiaidd yn Almaty ac Astana (fel y'u gelwir bryd hynny). Wrth gynnig am Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022, collodd Almaty i Beijing o leiaf ar ôl cystadlu â dinas Tsieineaidd hyd at y funud olaf. Denis Ten (a fu farw yn 2018), cystadleuydd o seren sglefrio ffigwr dynion Japan, Yuzuru Hanyu, oedd yr athletwr mwyaf poblogaidd yn Kazakhstan. Ni fydd cefnogwyr pêl-droed Japan yn anghofio'r wlad chwaith. Ym mis Hydref 1997 pan oedd Japan yn brwydro yn rownd ragbrofol Asia i gymhwyso ar gyfer ei Chwpan y Byd cyntaf, arweiniodd cyfartalwr hwyr gan Kazakhstan yn eu gêm yn Almaty at ddiswyddo hyfforddwr Japan yn sydyn - newid arweinyddiaeth didostur na welwyd erioed ynddo Cymuned chwaraeon Japan.

Llysgennad i Japan: 'Am ddyfnhau cysylltiadau cyfeillgar ym mhob maes'

Gwnaethom gyfweld â Llysgennad i Japan Yerlan Baudarbek-Kozhatayev am amodau economaidd ei wlad sy'n datblygu'n barhaus a'i chysylltiadau rhwng Kazakhstan a Japan.

  • Beth am statws economaidd presennol Kazakhstan?

“Gwelodd Kazakhstan ei gynnyrch domestig gros (GDP) yn tyfu 4.4% yn 2019. Mae safleoedd rhyngwladol yn tystio i amgylchedd busnes gwell yn y wlad. Yn adroddiad Gwneud Busnes 2020 Banc y Byd, cododd fy ngwlad dri rheng i 25ain oherwydd gwelliant mewn cyhoeddi trwyddedau, a mwy o rwyddineb wrth gael benthyciadau a lansio busnes. Gwireddwyd y sefyllfa hon yn sgôr Gwneud Busnes Banc y Byd trwy ddiwygio'r deddfau presennol, gwella'r system drwyddedu, symleiddio'r broses cychwyn busnes, a gwaith systematig parhaus y llywodraeth gyda'r nod o optimeiddio rheolaeth gan y llywodraeth. Ar ben hynny, yn y Mynegai Cystadleurwydd Byd-eang a gyhoeddwyd gan Fforwm Economaidd y Byd ar Hydref 9, 2019, dringodd Kazakhstan bedwar lle i 55fed ymhlith 141 o wledydd a restrwyd. ”

  • Beth ydych chi'n rhoi blaenoriaeth iddo wrth ddenu buddsoddwyr tramor i Kazakhstan?

“Hoffwn bwysleisio rôl Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC) wrth gyfrannu at greu amgylchedd busnes ffafriol. Mae AIFC wedi gosod ei gyfraith ei hun trwy nid yn unig baratoi isadeiledd angenrheidiol ond hefyd fabwysiadu tua 70 o reolau ynghylch ceisiadau cyffredinol a rheoliadau ariannol. Mae nifer y cwmnïau sydd wedi'u cofrestru gydag awdurdodau rheoleiddio AIFC wedi cynyddu i 235 (o 26 gwlad, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Prydain, y Swistir, China a Hong Kong). Yn y Gyfnewidfa Ryngwladol Astana (AIX) a lansiwyd ym mis Tachwedd 2018, codwyd cyfalaf o fwy na US $ 70 miliwn mewn llai na blwyddyn, gan ddod â chyfalaf gros AIX i oddeutu US $ 2 biliwn. Fel rhan o ddigideiddio, aeth system setlo anghydfodau ar-lein e-Gyfiawnder sy'n arbennig i'r rhanbarth hwn ar waith yn gynnar eleni, gan alluogi partïon i ffeilio achosion cyfreithiol yn electronig gyda Llys AIFC o unrhyw le yn y byd. "

  • Sut mae'r berthynas rhwng Kazakhstan a Japan yn datblygu?

“Yn 2019, parhaodd Kazakhstan a Japan i ddatblygu eu perthynas ddwyochrog o 'bartneriaeth strategol estynedig.' Parhaodd y ddwy wlad i gynnal dynameg ymlaen ar gyfer masnach a chydweithrediad economaidd, a chyrhaeddodd trosiant masnach dwyochrog UD $ 2 biliwn yn 2018. Roedd cyfanswm buddsoddiad Japan yn economi Kazakh yn fwy na US $ 7 biliwn.

Ar ben hynny, mae Kazakhstan a Japan yn rhannu'r her gyffredin o fynd ar drywydd byd heb arfau niwclear. Ar 19 Medi, 2019, cynhaliwyd cynhadledd o’r enw “Kazakhstan a Japan: Path tuag at fyd heb arfau niwclear” ym Mhrifysgol y Cenhedloedd Unedig yn Tokyo. Mae Mr Karipbek Kuyukov, actifydd Kazakh dros ymlediad niwclear a llysgennad anrhydeddus i'r Prosiect Atom, wedi cyhoeddi paentiadau sy'n darlunio erchyllterau profi a defnyddio arfau niwclear. "

Gan gyfeirio at gyfranogiad Mr Nazarbayev, arlywydd cyntaf Kazakhstan, yn seremoni gorseddu ymerawdwr Japan ym mis Hydref 2019, dywedodd y Llysgennad Kozhatayev, “Mae cyfranogiad ein llywydd cyntaf, a oedd ar flaen y gad o ran cydweithredu dwyochrog, yn dangos ewyllys Kazakhstan i ddyfnhau ymhellach. y berthynas gyfeillgar â Japan ym mhob maes. ” Yn yr un modd, anfonodd Prif Weinidog Japan, Shinzo Abe, lythyr personol adeg urddo Arlywydd presennol Kazakh Kassym-Jomart Tokayev ym mis Mawrth 2019, lle dywedodd, “Rydym yn croesawu dyfnhau ymhellach y berthynas rhwng y ddwy wlad trwy ymweliadau cydfuddiannol VIPs, ehangu cydweithredu mewn meysydd economaidd a busnes, cynnydd mewn cyfnewidiadau diwylliannol, ac ati. ” Beth am ddod i adnabod Kazakhstan yn well, gan ei fod yn debygol o fod hyd yn oed yn agosach atom ni yn y dyfodol?