#Syria - Oped gan weinidogion tramor yr UE

| Chwefror 26, 2020
Yn Idlib, mae trychineb ddyngarol newydd yn chwarae allan, un o'r gwaethaf yn argyfwng Syria sydd, mewn bron i ddegawd, wedi achosi i ormod o drychinebau o'r fath gyfrif. Mae cyfundrefn Syria yn parhau â’i strategaeth o goncwest filwrol y wlad ar unrhyw gost, waeth beth fo’r canlyniadau i sifiliaid Syria. Ers mis Rhagfyr, mae ei weithrediadau yn y gogledd-orllewin wedi tyfu mewn dwyster, gyda chefnogaeth gan awyrennau Rwsia. Mae'r streiciau awyr di-baid a gollwng bomiau casgen wedi gorfodi bron i filiwn o Syriaid i ffoi mewn ychydig wythnosau yn unig. Mae strwythurau rhyddhad yn dirlawn. Mae cannoedd o filoedd o bobl - menywod a phlant yn bennaf - yn ceisio lloches mewn gwersylloedd dros dro, ac yn destun oerfel, newyn ac epidemigau.

Yn groes i gyfraith ddyngarol ryngwladol, fe wnaeth y streiciau dargedu ysbytai a chanolfannau iechyd yn fwriadol - a gorfodwyd 79 i gau - ysgolion, a llochesi. Mae cyfanswm o 298 o sifiliaid wedi’u lladd yn Idlib ers 1 Ionawr, yn seiliedig ar ddata gan yr OHCHR.

Mae'n gwbl amlwg i ni fod grwpiau radical yn Idlib. Ni fyddem byth yn cymryd terfysgaeth yn ysgafn. Rydym yn ymladd terfysgaeth gyda phenderfyniad ac rydym ar reng flaen y frwydr yn erbyn Daesh. Ond ni all ac ni ddylai ymladd terfysgaeth gyfiawnhau troseddau enfawr o gyfraith ddyngarol ryngwladol, yr ydym yn dyst iddynt bob dydd yng ngogledd-orllewin Syria.

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio am y risg o argyfwng dyngarol digynsail os bydd y tramgwyddus presennol yn parhau. Rydym yn galw ar drefn Syria a’i chefnogwyr i ddod â’r tramgwyddus hwn i ben ac i ailafael yn y cadoediad a sefydlwyd yn hydref 2018. Rydym yn galw arnynt i roi diwedd ar elyniaeth ar unwaith ac anrhydeddu eu rhwymedigaethau o dan gyfraith ddyngarol ryngwladol, gan gynnwys amddiffyn gweithwyr dyngarol a phersonél meddygol, sydd wedi colli eu bywydau oherwydd eu hymrwymiad i boblogaethau sifil yn Idlib. Rydym hefyd yn galw ar Rwsia i barhau i drafod gyda Thwrci er mwyn dad-ddwysáu’r sefyllfa enbyd yn Idlib a chyfrannu at ddatrysiad gwleidyddol.

Y tu hwnt i frys cadoediad yn Idlib, rydym yn galw ar Rwsia i beidio â rhwystro’r Cyngor Diogelwch yn y misoedd nesaf rhag adnewyddu’r mecanwaith gan ganiatáu i gymorth dyngarol trawsffiniol y mae taer angen ei gludo i ogledd-orllewin Syria; mecanwaith y mae eisoes wedi'i gau yn y gogledd-ddwyrain, lle mae angen i ni nawr nodi dewisiadau amgen i groesfan Al Yaroubiyah. Pwy all honni ar hyn o bryd y bydd cyfundrefn Syria ar ei phen ei hun yn caniatáu cymorth i gyrraedd y rhai mewn angen, pan fydd yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb mwyaf am eu sefyllfa?

Yn olaf, mae'n bwysig cofio mai dim ond diweddglo i'r gwrthdaro a drafodwyd yn wleidyddol a all fod yn gasgliad gwydn i argyfwng Syria. Ni all normaleiddio gwleidyddol ddigwydd cyn bod proses wleidyddol wirioneddol, anghildroadwy, wedi cychwyn yn gadarn. Gan ganolbwyntio ar ei strategaeth filwrol, mae'r gyfundrefn yn ceisio tanseilio unrhyw fath o broses wleidyddol gynhwysol, trwy rwystro'r holl drafodaethau cyfansoddiadol a gynlluniwyd yng Ngenefa o dan adain Cennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig Geir Pedersen. Ond rhith yw'r ail-goncwest sydd ar y gweill a bydd yr un achosion yn cynhyrchu'r un effeithiau: radicaleiddio, ansefydlogrwydd yn Syria ac yn y rhanbarth, ac alltudiaeth, mewn gwlad lle mae mwy na hanner y boblogaeth wedi'u dadleoli neu'n byw fel ffoaduriaid. Rhaid inni gydnabod yr ymdrechion aruthrol y mae cymdogion Syria yn eu cyflawni, i ddarparu cysgod i'r Syriaid hyn a oedd yn gorfod gadael eu cartrefi.

Yn wyneb y drasiedi sy'n datblygu, mae Ewropeaid hefyd yn ysgwyddo eu cyfrifoldebau. O safbwynt dyngarol, yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau yw'r rhoddwyr mwyaf i gefnogi poblogaeth Syria. Byddwn yn cynnal ac yn ehangu'r ymdrechion ar y cyd hyn mewn ymateb i'r argyfwng sy'n datblygu yn Idlib.

Mae Ewrop yn parhau i roi pwysau ar y gyfundrefn i gymryd rhan go iawn yn y broses wleidyddol. Ar 17 Chwefror, mabwysiadodd Ewropeaid sancsiynau newydd sy'n targedu, yn unigol, fusneswyr o Syria sy'n hybu ymdrechion rhyfel y gyfundrefn ac yn elwa o'i heffaith.

Ein cyfrifoldeb ni hefyd yw ymladd yn erbyn cael eu cosbi mewn perthynas â'r troseddau a gyflawnir yn Syria. Mae'n fater o egwyddor a chyfiawnder. Mae hefyd yn amod angenrheidiol ar gyfer heddwch cynaliadwy, mewn cymdeithas yn Syria sydd wedi ei rhwygo gan bron i ddeng mlynedd o wrthdaro. Rydym yn bwriadu parhau i gefnogi’r mecanweithiau i frwydro yn erbyn cael eu cosbi a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig, sy’n cynnal gwaith i gasglu prawf a fydd yn hanfodol wrth baratoi achos yn y dyfodol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol am y troseddau mwyaf difrifol: Comisiwn Ymchwiliad i Weriniaeth Arabaidd Syria a'r Mecanwaith Rhyngwladol, Diduedd ac Annibynnol. Byddwn hefyd yn parhau â'n gwaith i atgyfeirio achosion i'r Llys Troseddol Rhyngwladol. Byddwn yn cynnal ein hymrwymiad, gan gynnwys o fewn fframwaith ein hawdurdodaethau cenedlaethol, i sicrhau nad yw'r troseddau a gyflawnir yn Syria yn mynd yn ddigerydd. Mae troseddau o'r fath wedi cynnwys defnyddio arfau cemegol, gan dorri normau mwyaf sylfaenol cyfraith ryngwladol. Mae angen i ni sefydlu cyfrifoldebau ac mae angen atebolrwydd arnom. Ac mae angen eglurder arnom ynglŷn â'r hyn a ddigwyddodd i'r nifer fawr o garcharorion a phobl sydd ar goll.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Barn, Syria

Sylwadau ar gau.