Mae awdurdodau #Kazakhstan yn ailddatgan ymrwymiad i ddiwygiadau barnwrol yn dilyn methiant y galon actifydd a gedwir

| Mawrth 4, 2020

Ar 25 Chwefror, bu farw’r actifydd Dulat Agadil oherwydd methiant y galon tra oedd yn y ddalfa yn Nur-Sultan. Roedd Agadil wedi cael ei gadw yn y ddalfa oherwydd amheuaeth o dorri telerau ei arestiad tŷ, y cafodd ei roi ynddo yn dilyn cyhuddiadau o ddirmyg llys yn gynharach eleni.

Daeth ymchwiliad meddygol i'r casgliad mai methiant cardiofasgwlaidd acíwt oedd achos y farwolaeth, a chanfuwyd nad oedd unrhyw anafiadau ar gorff Mr Agadil. Cadarnhawyd hyn gan y pedwar unigolyn yn ei gell, a thystiodd i gyd na ddioddefodd Mr Agadil unrhyw niwed corfforol tra oedd dan glo.

O ystyried y lefel uchel o ddiddordeb cyhoeddus, adolygodd Arlywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev yr achos yn bersonol, gan nodi: “Gallaf sicrhau pobl yn llwyr fod yr actifydd [Dulat] Agadil wedi marw o ganlyniad i fethiant y galon. Mae gwneud unrhyw honiadau yn groes i hyn er mwyn mynd yn groes i'r gwir. ” Nododd yr Arlywydd ymhellach “waeth beth oedd ei farn, bod dynol ydoedd yn bennaf.”

Achosodd marwolaeth sydyn yr actifydd sifil Dulat Agadil, a gymerodd ran mewn nifer o brotestiadau, atseinio eang ar draws Kazakhstan. Ar ddechrau mis Mawrth, digwyddodd ton o ralïau yn y wlad. Dywedodd cefnogwyr Agadil yr honnir bod awdurdodau Kazakhstan y tu ôl i farwolaeth yr actifydd. Fodd bynnag, datgelodd yr ymchwiliad fod Dulat Agadil wedi marw oherwydd methiant y galon.

Ers ei urddo, mae'r Arlywydd Tokayev wedi bod yn lleoli Kazakhstan fel 'gwladwriaeth y gwrandawiad'. Mae'r Arlywydd wedi cyhoeddi cyfres o bolisïau domestig, cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol gyda'r nod o wella ansawdd bywyd i ddinasyddion Kazakhstan. Yn benodol, mae Cyngor Cenedlaethol yr Ymddiriedolaeth Gyhoeddus wedi'i sefydlu fel llwyfannau lle gall cymdeithas ehangach drafod gwahanol safbwyntiau a chryfhau'r sgwrs genedlaethol ynghylch polisïau a diwygiadau'r llywodraeth.

Mewn ymdrech i gynyddu diogelwch y cyhoedd, mae'r Arlywydd Tokayev wedi cryfhau'r cosbau i'r rhai sy'n cyflawni troseddau difrifol, gan gynnwys trais rhywiol, masnachu cyffuriau, masnachu mewn pobl, gyrru cerbydau ar ôl yfed pob math o alcohol, potsio, trais tuag at geidwaid parciau, trais domestig yn erbyn menywod a throseddau difrifol yn erbyn unigolion, yn enwedig plant.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.