Cysylltu â ni

coronafirws

#EAPM - Dim yn lle gwybodaeth ar sail tystiolaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn amlwg, y pwnc llosg ar hyn o bryd ac wrth symud ymlaen i'r dyfodol rhagweladwy yw'r achos o COVID-19 - achos sydd eisoes wedi gweld chwarter poblogaeth yr Eidal yn cau, cau ysgolion a chanslo digwyddiadau mawr, ac mae'n dod i'r amlwg ar gyflymder amrywiol ledled Ewrop a gweddill y byd, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol Denis Horgan.

Mae ei sylw ar y newyddion a’r cyfryngau cymdeithasol yn lleihau’r hyn a fyddai fel rheol yn stori newyddion Rhif Un ar hyn o bryd, sef yr argyfwng ffoaduriaid sy’n ailymddangos yn ymwneud â Syria, Twrci, Rwsia, Gwlad Groeg ac, yn anochel, arweinyddiaeth yr UE. 

Yn y cyfamser, prinder masgiau - ydyn nhw'n gweithio, beth bynnag? - mae entreaties i “Canu 'pen-blwydd hapus' a golchi'ch dwylo" - diolch, Boris Johnson - ac ymladd yn eiliau'r archfarchnad am bapur toiled yn ddim ond rhai o ganlyniadau'r hyn sydd, mewn rhai achosion, wedi troi'n ddi-os at banig.

Nid yw'n helpu bod yr wythnosau diwethaf a'r rhai sydd o'n blaenau yn draddodiadol ymhlith y gwaethaf ar gyfer systemau gofal iechyd Ewropeaidd sydd eisoes wedi'u gor-ymestyn, o ystyried bod anghenion triniaeth am annwyd a'r ffliw yn rhan o dirwedd y gaeaf bob blwyddyn.

hysbyseb

Cynhadledd EAPM i fynd ymlaen

Ar un nodyn cadarnhaol, mae cynhadledd EAPM yn prysur agosáu a bydd yn bwrw ymlaen fel y cynlluniwyd mewn ychydig wythnosau byr yn unig, ac yn yr amseroedd hyn o gyfathrebu cythryblus ym maes gofal iechyd, gallwch o leiaf ddisgwyl eglurder yn ystod ein hamser ym Mrwsel y mis hwn. .

Yr hyn y gall y Gynghrair yn sicr ei ddweud yma ac yn awr yw bod prinder gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth am y firws, a adlewyrchir yn llwyr mewn llawer o'r allfeydd cyfryngau cenedlaethol ledled yr UE ac yn sicr ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter. 

hysbyseb

O ran y gynhadledd, registration yn parhau ar agor ar gyfer EAPM's Cynhadledd Llywyddiaeth Flynyddol ar 24 Mawrth ym Mrwsel a gallwch fod yn sicr o ymuno â ni trwy ddilyn y ddolen hon

Daeth  digwyddiad, dan adain Llywyddiaeth Croatia ar yr UE, bydd gan ei nodau cyffredinol sicrhau bod arloesedd yn gwneud ei ffordd i mewn i ofal iechyd a phrawfesur Ewrop yn y dyfodol's systemau gofal iechyd.

Eleni, y gynhadledd â hawl 'Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth'.

It yn amserol a dweud y lleiaf oherwydd whet yn sicr mae angen i ni ei wneud yn gyflym iawn yn ail-alinio blaenoriaethau i werthuso anghenion cleifion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a systemau iechyd ledled yr UE i hwyluso therapïau gwell a mwy diogel, wrth wella cydweithredu rhwng grwpiau rheoleiddio a thalwyr yr UE.

Ar yr un pryd, mae mater bach firws i'w drafod…

Arbenigwyr, COVID-19, y cyfryngau, a'r cyhoedd

Ble mae'r arbenigwyr hyn pan fydd eu hangen arnom? Er y gall barn yn eu plith ar COVID-19 fod yn wahanol, ac y gall onglau amrywio, does bosib nad oes budd o gael aml-randdeiliaid yn cael eu boddi gan 'sŵn' uchel sy'n dod o ffynonellau gwybodus a chyffrous yn aml.

Mae llywodraethau ym mhobman o dan bwysau enfawr i weithredu, yn gyflym ac yn effeithiol, ac mae dadl bod rhoi 16 miliwn o bobl o dan gwarantîn yn rhanbarthau pwerdy gogleddol yr Eidal i bob pwrpas yn adwaith plymio pen-glin ac yn ffordd swnllyd iawn o ddweud “Wel, o leiaf ni gwnaeth yr hyn a allem ”ymhellach i lawr y lein.

Yn y cyfamser, mae angen cefnogaeth ar bob system gofal iechyd yn Ewrop - waeth pa mor dda ac effeithlon ydyw. Mae hyn wedi bod yn wir erioed - yr angen i dawelu meddwl crafu pen ac, ar hyn o bryd, yn nerfus cyhoeddus gyda negeseuon clir ar sut i aros neu geisio cadw'n iachach.

Ar y pwnc hwnnw - cyfrifoldeb poblogaeth hyddysg - efallai nad ydych wedi darllen hwn yn y cyfryngau prif ffrwd ond mae astudiaethau eisoes yn dod i'r amlwg o China nid yn unig bod y firws yn taro'r henoed yn galed, ond ei fod hefyd yn taro ysmygwyr gydol oes yn galed iawn. . Ie, y rhai y gellir dadlau yn bersonol nad nhw yw'r dewis ffordd o fyw gorau.

Fel y mae yn Ewrop, mae popeth o becynnau prawf i anadlyddion eisoes yn brin ac, er bod - a bydd yn parhau i fod - mae angen ciwiau mawr o bobl sy'n aros am brofion a / neu driniaeth, rhagofalon a chamau gweithredu synhwyrol gan y rhai cyfrifol dinasyddion er mwyn amddiffyn eu hunain cymaint â phosibl.

Nid yw hyn yn ymwneud â COVID-19 yn unig, mae hwn yn biler gofal iechyd cyffredinol. Efallai, o leiaf weithiau, y dylai'r rhai sy'n ceisio hysbysu'r boblogaeth trwy'r cyfryngau ostwng cyfradd syfrdanu newyddion iechyd a chynyddu'r cyngor ar fyw bywydau iach?

Yr hyn y mae Ewrop yn ei ddweud am COVID-19

Gweinidogion iechyd yr UE cwrdd yn ddiweddar unwaith eto i trafod y firws a'i oblygiadau. 

Dyfynnwyd bod un diplomydd o’r UE yn dweud: “Roeddem am gael dadl helaeth i gwmpasu'r holl faterion posibl oherwydd y sefyllfa ddiweddar na wnaeth hynny't yn bodoli pan wnaethom ymgynnull y tro diwethaf,”Gan ychwanegu hynny yno yn dal i fod yn lle i wella rhannu gwybodaeth trwy wahanol offerynnau arbenigol a gwleidyddol sydd ar gael i'r UE.

Mae gwahanol dactegau yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd, mae'n ymddangos, gyda rhai aelod-wladwriaethau ceisio cynnwys y firws ac eraill yn dewis canolbwyntio ar ganfod a thriniaeth gynnar. 

Cyfarwyddwr ECDC Andrea Ammon meddai wrth aelodau Senedd Ewrop's pwyllgor ENVI Yn ddiweddar, bod mwyafrif gwledydd Ewrop bellach "senario un”, Yn ystod y mae sawl achos wedi'i fewnforio o COVID-19 gyda chlystyrau bach iawn.

Fodd bynnag, mae yna symudiadau clir tuag at “senario dau,”Sy’n gweld niferoedd cynyddol o gyflwyniadau ac adroddiadau trosglwyddo ehangach. 

'Scenario tri ', yn y cyfamser, yn gweld localizmae brigiadau ed yn uno a "dechrau mynd yn aneglur". 

Roedd ASEau yn amlwg ac yn hollol gywir eisiau gwybod ai fe's bydd Ewrop anochel yn cyrraedd "senario pedwar”. Byddai hyn yn gweld a trosglwyddo COVID-19 yn eang o ganlyniad gorlwythog systemau gofal iechyd. 

Dywedodd Amman: “Myfi rwy'n siŵr na fyddwn yn gallu osgoi hyn ym mhob achos,”Ac ychwanegodd yr Aelod-wladwriaethau hynny angen arafu y lledaeniad pellach o'r firws, wrth actifadu cynlluniau pandemig sy'n adeiladu gallu gofal iechyd ac yn hybu atal.

Materion iechyd eraill yn yr UE…

Y Comisiwn Ewropeaiddyn newydd ar ddod map ffordd strategaeth fferyllol hefyd yn bwnc llosg ar hyn o bryd. Mae'n ddyledus yr wythnos hon.

Yn y cyfamser, mae lobïwyr y diwydiant fferyllol EFPIA, eisoes rhyddhau recommendations dros Ewrop's strategaeth ddiwydiannol newydd, yn galw ar yr UE i flaenoriaethu “cynnal a datblygu Ewrop's system IP o'r radd flaenaf”, Wrth gynyddu yr angen ar gyfer fframwaith "mae hynny'n amddiffyn buddsoddiad mewn ymchwil feddygol".

Mae EFPIA hefyd eisiau proffil uchel ar gyfer “seilwaith ymchwilbod "yn helpu i ddarparu'r genhedlaeth nesaf o frechlynnau a thriniaeth”, Ynghyd â“mynediad cyflymach a mwy teg i frechlynnau a thriniaethau newydd". 

Ydym, wel, rydyn ni i gyd eisiau hynny ...

Hefyd, (ac rydyn ni i gyd eisiau hyn hefyd) maen nhw'n galw am “fframwaith rheoleiddio sy'n sefydlog, yn gyflym, yn effeithiol ac yn fyd-eang, ”Ac nid yw'n syndod ei fod yn nodi“ y diwydiant fferyllol “pwysigrwydd strategol hanfodol i Europe “.

Rhan o fap ffordd fferyllol yr UE fydd yr O.rphan a taediatreg adolygiad meddyginiaethau.  Olga Solomon, pwy yw DG SANTE's pennaeth uned ar gyfer polisi meddyginiaethau, authorisgweithredu a monitro, Yn ddiweddar, meddai that dengys canlyniadau rhagarweiniol 95% o glefyd prin nid yw cleifion yn cael triniaeth, a bod mae's dal i fod yn fynediad anghyfartal i authorismeddyginiaethau ed. 

"Gall datblygiadau gwyddonol yn y dyfodol gael effaith ar weithrediad rheoliadau,Ychwanegodd Solomon.

Yn y cyfamser, yn Sbaen, aeth y Mae gan Gyngor y Gweinidogion rhoddir rhyddhau cyllid ymchwil ychwanegol ar gyfer clefydau prin y bodiau i fyny. 

Mae Madrid eisiau i annog y diwydiant fferyllol buddsoddiad yn Oymchwil cyffuriau rphan a gwerthu meddyginiaethau o'r fath wedi hynny a dywed meddyginiaethau Amddifad yn cael ei eithrio o y wlad''s system prisiau cyfeirio.

LCA 'ar ei newydd wedd'

Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop's (EMA) wedi wedi'i lansio'n swyddogol ei strwythur newydd, sy'n cynnwys gan integreiddio'r cyfan mewnol meddyginiaethau dynol o dan un adran. 

Pennaeth newydd yr adran yw Alexis Nolte, gynt yn bennaeth ar rheoli gwybodaeth. 

Pennaeth mawr EMA, Cyfarwyddwr Gweithredol Guido Rasi, wedi ymdrechu'n agored i gael y asiantaeth yn barod am yr hyn a fydd, yn anochel, yn fwy o ddibyniaeth ar ddata a'i ddefnydd ohono mwy o bersonolimeddyginiaethau ed yn y dyfodol, cyn iddo gamu o'r rôl.

Dyna i gyd am y tro. Cadwch yn ddiogel - a golchwch eich dwylo, gyda neu heb ganu 'Pen-blwydd Hapus'.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd