#EAPM - Dim yn lle gwybodaeth ar sail tystiolaeth

| Mawrth 10, 2020
Yn amlwg, y pwnc llosg ar hyn o bryd ac wrth symud ymlaen i'r dyfodol rhagweladwy yw'r achosion o COVID-19 - achos sydd eisoes wedi gweld chwarter poblogaeth yr Eidal yn cau, cau ysgolion a chanslo digwyddiadau mawr, ac mae'n dod i'r amlwg ar gyflymder amrywiol ledled Ewrop a gweddill y byd, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol Denis Horgan.

Mae ei sylw ar y newyddion a’r cyfryngau cymdeithasol yn lleihau’r hyn a fyddai fel rheol yn stori newyddion Rhif Un ar hyn o bryd, sef yr argyfwng ffoaduriaid sy’n ailymddangos yn ymwneud â Syria, Twrci, Rwsia, Gwlad Groeg ac, yn anochel, arweinyddiaeth yr UE.

Yn y cyfamser, prinder masgiau - ydyn nhw'n gweithio, beth bynnag? - mae entreaties i “Canu 'pen-blwydd hapus' a golchi'ch dwylo" - diolch, Boris Johnson - ac ymladd yn eiliau'r archfarchnad am bapur toiled yn ddim ond rhai o ganlyniadau'r hyn sydd, mewn rhai achosion, wedi troi'n ddi-os at banig.

Nid yw'n helpu bod yr wythnosau diwethaf a'r rhai sydd o'n blaenau yn draddodiadol ymhlith y gwaethaf ar gyfer systemau gofal iechyd Ewropeaidd sydd eisoes wedi'u gor-ymestyn, o ystyried bod anghenion triniaeth am annwyd a'r ffliw yn rhan o dirwedd y gaeaf bob blwyddyn.

Cynhadledd EAPM i fynd ymlaen

Ar un nodyn cadarnhaol, mae cynhadledd EAPM yn prysur agosáu a bydd yn bwrw ymlaen fel y cynlluniwyd mewn ychydig wythnosau byr yn unig, ac yn yr amseroedd hyn o gyfathrebu cythryblus ym maes gofal iechyd, gallwch o leiaf ddisgwyl eglurder yn ystod ein hamser ym Mrwsel y mis hwn. .

Yr hyn y gall y Gynghrair yn sicr ei ddweud yma ac yn awr yw bod prinder gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth am y firws, a adlewyrchir yn llwyr mewn llawer o'r allfeydd cyfryngau cenedlaethol ledled yr UE ac yn sicr ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

O ran y gynhadledd, registration yn parhau ar agor ar gyfer EAPM's Cynhadledd Llywyddiaeth Flynyddol ar 24 Mawrth ym Mrwsel a gallwch fod yn sicr o ymuno â ni trwy ddilyn y ddolen hon.

y digwyddiad, dan adain Llywyddiaeth Croatia ar yr UE, bydd gan ei nodau cyffredinol sicrhau bod arloesedd yn gwneud ei ffordd i mewn i ofal iechyd a phrawfesur Ewrop yn y dyfodol's systemau gofal iechyd.

Eleni, y gynhadledd â hawl 'Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth'.

It yn amserol a dweud y lleiaf oherwydd whet yn sicr mae angen i ni ei wneud yn gyflym iawn yn ail-alinio blaenoriaethau i werthuso anghenion cleifion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a systemau iechyd ledled yr UE i hwyluso therapïau gwell a mwy diogel, wrth wella cydweithredu rhwng grwpiau rheoleiddio a thalwyr yr UE.

Ar yr un pryd, mae mater bach firws i'w drafod…

Arbenigwyr, COVID-19, y cyfryngau, a'r cyhoedd

Ble mae'r arbenigwyr hyn pan fydd eu hangen arnom? Er y gall barn yn eu plith ar COVID-19 fod yn wahanol, ac y gall onglau amrywio, does bosib nad oes budd o gael aml-randdeiliaid yn cael eu boddi gan 'sŵn' uchel sy'n dod o ffynonellau gwybodus a chyffrous yn aml.

Mae llywodraethau ym mhobman o dan bwysau enfawr i weithredu, yn gyflym ac yn effeithiol, ac mae dadl bod rhoi 16 miliwn o bobl o dan gwarantîn yn rhanbarthau pwerdy gogleddol yr Eidal i bob pwrpas yn adwaith plymio pen-glin ac yn ffordd swnllyd iawn o ddweud “Wel, o leiaf ni gwnaeth yr hyn a allem ”ymhellach i lawr y lein.

Yn y cyfamser, mae angen cefnogaeth ar bob system gofal iechyd yn Ewrop - waeth pa mor dda ac effeithlon ydyw. Mae hyn wedi bod yn wir erioed - yr angen i dawelu meddwl crafu pen ac, ar hyn o bryd, yn nerfus cyhoeddus gyda negeseuon clir ar sut i aros neu geisio cadw'n iachach.

Ar y pwnc hwnnw - cyfrifoldeb poblogaeth hyddysg - efallai nad ydych wedi darllen hwn yn y cyfryngau prif ffrwd ond mae astudiaethau eisoes yn dod i'r amlwg o China nid yn unig bod y firws yn taro'r henoed yn galed, ond ei fod hefyd yn taro ysmygwyr gydol oes yn galed iawn. . Do, gellir dadlau nad y rhai a wnaeth yn bersonol oedd y dewis ffordd o fyw gorau.

Fel y mae yn Ewrop, mae popeth o becynnau prawf i anadlyddion eisoes yn brin ac, er bod - a bydd yn parhau i fod - mae angen ciwiau mawr o bobl sy'n aros am brofion a / neu driniaeth, rhagofalon a chamau gweithredu synhwyrol gan y rhai cyfrifol dinasyddion er mwyn amddiffyn eu hunain cymaint â phosibl.

Nid yw hyn yn ymwneud â COVID-19 yn unig, mae hwn yn biler gofal iechyd cyffredinol. Efallai, o leiaf weithiau, y dylai'r rhai sy'n ceisio hysbysu'r boblogaeth trwy'r cyfryngau ostwng cyfradd syfrdanu newyddion iechyd a chynyddu'r cyngor ar fyw bywydau iach?

Yr hyn y mae Ewrop yn ei ddweud am COVID-19

Gweinidogion iechyd yr UE cwrdd yn ddiweddar unwaith eto i trafod y firws a'i oblygiadau.

Dyfynnwyd bod un diplomydd o’r UE yn dweud: “Roeddem am gael dadl helaeth i gwmpasu'r holl faterion posibl oherwydd y sefyllfa ddiweddar na wnaeth hynny't yn bodoli pan wnaethom ymgynnull y tro diwethaf,”Gan ychwanegu hynny yno yn dal i fod yn lle i wella rhannu gwybodaeth trwy wahanol offerynnau arbenigol a gwleidyddol sydd ar gael i'r UE.

Mae gwahanol dactegau yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd, mae'n ymddangos, gyda rhai aelod-wladwriaethau ceisio cynnwys y firws ac eraill yn dewis canolbwyntio ar ganfod a thriniaeth gynnar.

Cyfarwyddwr ECDC Andrea Ammon meddai wrth aelodau Senedd Ewrop's pwyllgor ENVI Yn ddiweddar, bod mwyafrif gwledydd Ewrop bellach "senario un”, Yn ystod y mae sawl achos wedi'i fewnforio o COVID-19 gyda chlystyrau bach iawn.

Fodd bynnag, mae yna symudiadau clir tuag at “senario dau,”Sy’n gweld niferoedd cynyddol o gyflwyniadau ac adroddiadau trosglwyddo ehangach.

'Scenario tri ', yn y cyfamser, yn gweld localizmae brigiadau ed yn uno a "dechrau mynd yn aneglur".

Roedd ASEau yn amlwg ac yn hollol gywir eisiau gwybod ai fe's bydd Ewrop anochel yn cyrraedd "senario pedwar”. Byddai hyn yn gweld a trosglwyddo COVID-19 yn eang o ganlyniad gorlwythog systemau gofal iechyd.

Dywedodd Amman: “Myfi rwy'n siŵr na fyddwn yn gallu osgoi hyn ym mhob achos,”Ac ychwanegodd yr Aelod-wladwriaethau hynny angen arafu y lledaeniad pellach o'r firws, wrth actifadu cynlluniau pandemig sy'n adeiladu gallu gofal iechyd ac yn hybu atal.

Materion iechyd eraill yn yr UE…

Y Comisiwn Ewropeaiddyn newydd ar ddod map ffordd strategaeth fferyllol hefyd yn bwnc llosg ar hyn o bryd. Mae'n ddyledus yr wythnos hon.

Yn y cyfamser, mae lobïwyr y diwydiant fferyllol EFPIA, eisoes rhyddhau recommendations dros Ewrop's strategaeth ddiwydiannol newydd, yn galw ar yr UE i flaenoriaethu “cynnal a datblygu Ewrop's system IP o'r radd flaenaf”, Wrth gynyddu yr angen ar gyfer fframwaith "mae hynny'n amddiffyn buddsoddiad mewn ymchwil feddygol".

Mae EFPIA hefyd eisiau proffil uchel ar gyfer “seilwaith ymchwil" bod "yn helpu i ddarparu'r genhedlaeth nesaf o frechlynnau a thriniaeth”, Ynghyd â“mynediad cyflymach a mwy teg i frechlynnau a thriniaethau newydd".

Ydym, wel, rydyn ni i gyd eisiau hynny ...

Hefyd, (ac rydyn ni i gyd eisiau hyn hefyd) maen nhw'n galw am “fframwaith rheoleiddio sy'n sefydlog, yn gyflym, yn effeithiol ac yn fyd-eang, ”Ac nid yw'n syndod ei fod yn nodi“ y diwydiant fferyllol “pwysigrwydd strategol hanfodol i Europe “.

Rhan o fap ffordd fferyllol yr UE fydd yr O.rphan a taediatreg adolygiad meddyginiaethau. Olga Solomon, pwy yw DG SANTE's pennaeth uned ar gyfer polisi meddyginiaethau, authorisgweithredu a monitro, Yn ddiweddar, meddai that dengys canlyniadau rhagarweiniol 95% o glefyd prin nid yw cleifion yn cael triniaeth, a bod mae's dal i fod yn fynediad anghyfartal i authorismeddyginiaethau ed.

"Gall datblygiadau gwyddonol yn y dyfodol gael effaith ar weithrediad rheoliadau,Ychwanegodd Solomon.

Yn y cyfamser, yn Sbaen, aeth y Mae gan Gyngor y Gweinidogion rhoddir rhyddhau cyllid ymchwil ychwanegol ar gyfer clefydau prin y bodiau i fyny.

Mae Madrid eisiau i annog y diwydiant fferyllol buddsoddiad yn Oymchwil cyffuriau rphan a gwerthu meddyginiaethau o'r fath wedi hynny a dywed meddyginiaethau Amddifad yn cael ei eithrio o y wlad''s system prisiau cyfeirio.

LCA 'ar ei newydd wedd'

Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop's (EMA) wedi wedi'i lansio'n swyddogol ei strwythur newydd, sy'n cynnwys gan integreiddio'r cyfan mewnol meddyginiaethau dynol o dan un adran.

Pennaeth newydd yr adran yw Alexis Nolte, gynt yn bennaeth ar rheoli gwybodaeth.

Pennaeth mawr EMA, Cyfarwyddwr Gweithredol Guido Rasi, wedi ymdrechu'n agored i gael y asiantaeth yn barod am yr hyn a fydd, yn anochel, yn fwy o ddibyniaeth ar ddata a'i ddefnydd ohono ac mwy o bersonolimeddyginiaethau ed yn y dyfodol, cyn iddo gamu o'r rôl.

Dyna i gyd am y tro. Cadwch yn ddiogel - a golchwch eich dwylo, gyda neu heb ganu 'Pen-blwydd Hapus'.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith