Cysylltu gyda ni

coronafirws

# COVID-19 - Llywydd Senedd Ewrop, Sassoli yn hunan-ynysu

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn diweddaru mesurau Senedd Ewrop i amddiffyn rhag lledaeniad COVID-19, Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli (Yn y llun) meddai: “Yn seiliedig ar y sefyllfa ddiweddaraf yn yr Eidal, mae Senedd Ewrop wedi diweddaru ei mesurau i amddiffyn iechyd, wrth sicrhau y gall gwaith deddfwriaethol a chyllidebol a chyrff mewnol y Senedd barhau i weithredu.

“Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod y Senedd yn gallu pleidleisio ar y camau nesaf i ddelio â COVID-19. Mae'r cyngor newydd a gyflwynwyd gan lywodraeth yr Eidal yn ymestyn yr ardal warchodedig i'r diriogaeth genedlaethol gyfan. Mae gan hyn ganlyniadau pwysig i ymddygiad ASEau Eidalaidd. Am y rheswm hwn, rwyf wedi penderfynu ar ôl bod yn yr Eidal dros y penwythnos diwethaf, fel rhagofal, i ddilyn y mesurau a nodwyd ac i arfer fy swyddogaeth fel llywydd o fy nghartref ym Mrwsel yn unol â'r 14 diwrnod a nodwyd gan y protocol iechyd.

“Mae COVID-19 yn gorfodi pawb i fod yn gyfrifol a bod yn wyliadwrus. Mae'n foment ysgafn i bob un ohonom. Bydd y Senedd yn parhau i weithio i arfer ei dyletswyddau. Ni all unrhyw firws rwystro democratiaeth. ”

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn adrodd am record ddyddiol newydd mewn achosion # COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Adroddodd Ffrainc 13,498 o achosion COVID-19 newydd a gadarnhawyd dros y 24 awr flaenorol, gan osod record arall mewn heintiau ychwanegol dyddiol ers dechrau'r epidemig, yn ysgrifennu Mathieu Rosemain.

Gwthiodd yr achosion newydd y cyfanswm cronnus i 442,194 wrth i gyfartaledd symudol saith diwrnod yr heintiau newydd dyddiol godi i fwy na 9,700, o’i gymharu ag isaf o 272 ar ddiwedd mis Mai, bythefnos ar ôl codi’r cloi.

Cylchrediad cyflymach o'r firws a chynnydd chwe gwaith mewn profion ers i'r llywodraeth ei wneud yn rhydd yw'r ddau brif reswm dros raddfa'r cynnydd, mae epidemiolegwyr wedi dweud.

Roedd nifer y bobl yn Ffrainc sydd wedi marw o COVID-19 i fyny 26 ar ddydd Sadwrn ar 31,274, twf sy'n sylweddol is na'r hyn a gofrestrwyd y diwrnod blaenorol.

Adroddodd awdurdodau iechyd naid sydyn yn nholl marwolaeth ddyddiol y wlad o COVID-19 ddydd Gwener (18 Medi) oherwydd achosion heb eu hadrodd mewn un ysbyty ger Paris.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd