# COVID-19 - Nawr, rydyn ni naill ai'n Undeb neu rydyn ni'n ddim byd, meddai #EESC #WhenkoItTakes

| Mawrth 17, 2020

Mae'r achos o COVID-19 wedi troi'n argyfwng cyflym, mae ffigurau a mesurau yn newid yn gyson ledled Ewrop a'r byd, gan effeithio ar bob lefel o gymdeithas. Ddim ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, mae'r gymuned fyd-eang wedi wynebu argyfwng mor ddramatig. Ni all unrhyw lywodraeth yn Ewrop nac yn unman arall feddwl am ddatrys pandemig o'r fath yn unig. Rhaid i'r holl aelod-wladwriaethau ddod ynghyd, i gefnogi ei gilydd ac i gydlynu gweithred ar y cyd. Mae dull tameidiog gan yr aelod-wladwriaethau unigol yn rysáit sicr ar gyfer trychineb. Os ydym yn cael hyn yn anghywir, efallai na fydd gennym gyfle arall i'w gael yn iawn.

Tra bod ein meddyliau'n mynd i'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y pandemig, rydyn ni'n talu teyrnged i'r nifer fawr o bobl, nid yn unig yn y sector iechyd, sy'n ymladd yn erbyn y COVID-19, gan ddangos dewrder ac ymdeimlad anghredadwy o gyfrifoldeb. Rhaid cefnogi a chanmol eu hymdrechion, wrth warantu mesurau iechyd a diogelwch ar gyfer pob un ohonynt.

Rhaid i sefydliadau'r UE sicrhau dosbarthiad cyfartal o offer meddygol yn yr holl aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt. Mae achos Covid-19 yn dangos pa mor frys a sylfaenol yw cryfhau system iechyd cyhoeddus gyffredinol a chydsafiad er mwyn gwarantu mynediad at wasanaethau iechyd i bob dinesydd.

Ond mae'n rhaid cryfhau undod ar bob lefel. Mae angen mesurau pendant ar ddinasyddion yr UE sy'n gallu darparu ymateb cyffredin a gydlynir ar frys i leihau lledaeniad y firws. Bydd cynnwys y firws gymaint â phosibl yn atal gorlwytho ein systemau gofal iechyd cenedlaethol, tra hefyd yn prynu amser ar gyfer datblygu brechlyn a thriniaethau posibl.

Rydym yn cyfarch y pecyn cyntaf o fesurau y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn eu rhoi i ymladd yn erbyn COVID-19, cam cyntaf ar y cyd i'r cyfeiriad cywir. Rydym yn cefnogi'r weithdrefn frys o gymeradwyaeth unfrydol gan Gyngor yr UE a Senedd Ewrop yn y dyddiau nesaf, er mwyn caniatáu gweithredu'n gyflym.

Gwyddom o brofiad blaenorol na all polisi ariannol wneud y gwaith ac nid yw mesurau cenedlaethol yn ddigonol. Gweithredu'n gyflym a gweithredu gyda'n gilydd yw'r unig ateb effeithiol i argyfwng sy'n effeithio ar bob un ohonom.

Mae'r argyfwng hwn yn galw am newid yn ein operandi modus: Rhaid iddo fod yn gyfle i ddangos undod, cydsymud a gweithredu. Prawf ar gyfer undod Ewropeaidd yw hwn. Nawr yw'r amser i ddangos a ydyn ni'n Undeb go iawn ai peidio.

Mae'r EESC yn galw am gydlynu polisi a chydlyniant eithriadol ar lefel Ewropeaidd. Mae'r sefyllfa eithriadol yn galw am fesurau eithriadol.

Yn gyntaf rhaid i'r UE warantu'r holl gyflenwadau angenrheidiol i'n systemau iechyd, trwy gadw cyfanrwydd y Farchnad Sengl, a darparu cydgysylltiad priodol i gefnogi gweithredu uniongyrchol aelod-wladwriaethau i ddal ac ymladd yn erbyn y pandemig.

Mae arnom angen pecyn argyfwng cynhwysfawr lle byddai'r UE yn cymryd cyfrifoldeb am gyfran ystyrlon o'r ymdrech frys gyffredinol. Byddai hyn yn gofyn am ddod o hyd i'r modd i ryddhau degau o biliynau o ewros o adnoddau'r UE, er gwaethaf y cyfyngiadau presennol ar ddefnyddio cyllideb yr UE.

At hynny, lle bo angen, dylid gwarchod y cyfnewidfeydd stoc a gostwng prif gyfradd llog yr ECB i 0% (neu lai) fel y gwnaed yn yr Unol Daleithiau. Rhaid i'r ECB fod yn barod i ymestyn Meintiol Easing, a gall banciau fenthyca i Aelod-wladwriaethau Ardal yr Ewro ar 0% neu lai, os oes angen.

Rhaid i ymatebion polisi cyllidol ac ariannol fod yn wahanol nawr i'r hyn y byddent mewn dirywiad cylchol arferol.

Dylai pob llywodraeth allu defnyddio'r mesurau angenrheidiol, waeth beth yw eu lefel ddyled gyfredol.

Mae angen rheol euraidd i eithrio'r holl dreuliau sydd eu hangen nawr o'r rheolau cyllidol ar lefel yr UE i oresgyn y sefyllfa bresennol ac i ddod ag economi Ewrop mor gyflym â phosibl yn ôl ar y trywydd iawn.

O dan yr amgylchiadau presennol, ac fel y cyhoeddwyd eisoes gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, dylai'r Cyngor Materion Economaidd ac Ariannol ddyfarnu'n ffurfiol y bydd yr holl wariant cyhoeddus ychwanegol dros dro ar gyfer unrhyw Aelod-wladwriaeth, a achosir gan ddechrau'r argyfwng iechyd, yn cael ei ddidynnu o Gwariant cyhoeddus 2020 ac o'r diffyg cyhoeddus cyfatebol ar gyfer asesu cydymffurfiad Aelod-wladwriaethau â'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf (SGP).

Dylai sefydliadau’r UE ac Aelod-wladwriaethau gynnig polisïau clir er mwyn cefnogi busnesau i allu cynnal y lefel gyflogaeth gyfredol a gwarantu y bydd dinasyddion yn gallu dychwelyd i’w swyddi ar ôl i’r pandemig fynd heibio ac os oes angen, dylai mesurau a pholisïau trosglwyddo fod a gymerwyd.

Mae cyfranogiad y partneriaid cymdeithasol ar lefel yr UE yn gwbl angenrheidiol, fel y gwnaed eisoes yn gywir gan rai aelod-wladwriaethau.

Rhaid i'r gefnogaeth ariannol sy'n dod o'r UE a'r aelod-wladwriaethau helpu'r holl fentrau, gan gynnwys busnesau bach a chanolig a busnesau newydd, a'r holl weithwyr, gan gynnwys y rheini â swyddi ansicr yn ogystal â'r hunangyflogedig.

Rhaid i Benaethiaid Gwladol a llywodraeth weithredu o'r diwedd i fabwysiadu MFF uchelgeisiol, y mae'n rhaid iddo fod yn gydlynol â disgwyliadau dinasyddion, â chanllawiau gwleidyddol y Comisiwn Ewropeaidd a chydag ymrwymiadau Cyngor a Senedd yr UE, ond hefyd wedi'u haddasu i'r system ddigynsail hon. argyfwng. Bydd gweithredu Bargen Werdd Ewrop yn parhau i fod y rysáit ennill-ennill i gyflymu'r trawsnewidiad economaidd, cymdeithasol ac ecolegol angenrheidiol, ar ôl i'r brys hwn fynd heibio.

Mae'r rhain yn amseroedd eithriadol sy'n gofyn am weithredu pendant. Mae uniondeb Ewrop yn dibynnu arno. Y camgymeriad mwyaf fyddai ymateb gyda dull “busnes fel arfer” neu mewn dull hanner calon. Nid yw hyn yn amser ar gyfer gweithredu unochrog, beio gemau neu raniadau.

Yn cynrychioli Cymdeithas Sifil Ewrop, mae'r EESC yn llwyr gefnogi'r Arlywydd Ursula von der Leyen a ddywedodd yn gywir, byddwn yn “gwneud beth bynnag sy'n angenrheidiol i gefnogi'r Ewropeaid ac economi Ewrop”.

Dim ond Ewrop fwy effeithlon ac unedig all wynebu'r argyfwng gwahanol a chefnogi ei phobl a'i heconomïau.

#Whennittakes

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC), Erthygl Sylw, Iechyd

Sylwadau ar gau.