Cysylltu â ni

EU

Mae #UfM yn camu i fyny gweithredu rhanbarthol i fynd i'r afael â phrinder dŵr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

  • Mae argaeledd dŵr croyw yn debygol o ostwng 15% yn y degawdau nesaf, gan achosi cyfyngiadau pwysig ar gyfer amaethyddiaeth a defnydd dynol mewn ardal sydd eisoes yn dioddef o brinder dŵr.
  • Disgwylir i boblogaeth Môr y Canoldir sydd wedi'i dosbarthu fel 'dŵr-dlawd' gynyddu i dros 250 miliwn, o fewn 20 mlynedd.
  • Nod Agenda Dŵr UfM yw sicrhau bod pob gwlad Ewro-Môr y Canoldir yn derbyn yr argymhellion technegol, gweinyddol ac ariannol angenrheidiol i helpu i sicrhau diogelwch dŵr ar gyfer ei phoblogaeth a'u gweithgareddau economaidd.

pics dau ffeithlun A. a B.

Barcelona, ​​17 Mawrth 2020Ar Ddiwrnod Dŵr y Byd, a gynhelir o dan y 'Newid Dŵr a Hinsawdd' thematig, mae Undeb Môr y Canoldir (UfM) yn pwysleisio'r angen am ddeialog ranbarthol i fynd i'r afael â heriau cyffredin sy'n gysylltiedig â phrinder dŵr. 

hysbyseb

Disgwylir i boblogaeth y rhanbarth sydd wedi'i dosbarthu fel 'dŵr-dlawd' gynyddu i dros 250 miliwn o fewn 20 mlynedd, yn ôl y  adroddiad gwyddonol cyntaf erioed ar effaith newid yn yr hinsawdd ac amgylcheddol ym Môr y Canoldir. Mae dyfrhau yn cynrychioli rhwng 50% a 90% o gyfanswm y galw am ddŵr Môr y Canoldir a rhagwelir y bydd y galw yn cynyddu hyd at 18% erbyn diwedd y ganrif oherwydd newid yn yr hinsawdd yn unig. Mae bodloni'r galw cynyddol am ddŵr yfed a dŵr o ansawdd da ar gyfer dyfrhau yn her gymhleth, yn aml yn cynnwys anghytuno rhwng defnyddwyr dŵr daear a pherchnogion tir, neu rhwng gwledydd.

Bum mlynedd ar hugain ar ôl lansio Proses Barcelona, mae dull rhanbarthol Ewro-Canoldir yn fwy nag erioed yn berthnasol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a materion prinder dŵr. Wrth wraidd ei genhadaeth, ac o fewn fframwaith y mandad gweinidogol a ymddiriedwyd iddo, mae'r UfM yn pwysleisio'r angen am ddeialog ranbarthol trwy ei Agenda Dŵr i sicrhau bod pob gwlad Ewro-Môr y Canoldir yn derbyn yr argymhellion technegol, gweinyddol ac ariannol angenrheidiol i helpu i sicrhau diogelwch dŵr i'w phoblogaeth a'u gweithgareddau economaidd, gan ystyried ei effaith ar amaethyddiaeth, cyflogaeth, hylendid a newid yn yr hinsawdd.

Mae'r UfM wedi cynnal mapio o anghenion ariannol dŵr y rhanbarth ac wedi datblygu Agenda Ddŵr ranbarthol sy'n nodi cyfres o argymhellion technegol ac ariannol i drosoli buddsoddiadau a chynnig partneriaethau gweithredol ac arloesol newydd, yn benodol trwy ariannu cynaliadwy. Mae gweithdai technegol wedi cael eu cynnal yn Libanus, yr Eidal, Sbaen, Twrci, Gwlad yr Iorddonen, yr Aifft, Gwlad Groeg, Ffrainc, Gwlad Belg, Lwcsembwrg ac eraill i'w cynnal eleni, sef yn Nhiwnisia a'r Iorddonen.

hysbyseb

Dywedodd Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol UfM dros Ddŵr, yr Amgylchedd a’r Economi Las, Isidro González: “Mae mynd i’r afael â her dybryd prinder dŵr, sydd bellach yn cael ei waethygu gan ganlyniadau newid yn yr hinsawdd, yn sylfaenol er mwyn cyfrannu at sefydlogrwydd yn ein rhanbarth. Nod yr holl weithgareddau a weithredir o dan Agenda Dŵr UfM yw sicrhau mynediad at ddŵr yfed diogel fel hawl ddynol sylfaenol a gyda ffocws penodol o adael neb ar ôl. ”

Gweithredir y fenter ranbarthol hon i helpu i gyflawni Nod Datblygu Cynaliadwy 2030, 'Sicrhau mynediad i ddŵr a glanweithdra i bawb ', yn ardal Ewro-Canoldir. Nod Agenda Dŵr UfM yw hwyluso mynediad cyffredinol at wasanaethau glanweithdra, gan gynnwys mewn ardaloedd gwledig, trwy rannu arferion gorau ac wedi'u haddasu o brofiadau blaenorol mewn gwledydd UfM. Mae hyn yn cynnwys gwella ailddefnyddio dŵr gwastraff wedi'i drin fel adnodd anghonfensiynol a all gyfrannu at liniaru prinder dŵr lleol.

Uchafbwyntiau cefnogaeth UfM i brosiectau a mentrau rhanbarthol ar ddŵr

  • Daeth  Cymorth Dŵr a'r Amgylchedd (WES), bydd prosiect sy'n cael ei ariannu gan yr UE yn rhan o Agenda Dŵr UfM, yn canolbwyntio ar gryfhau'r defnydd effeithlon o ddŵr mewn ardaloedd trefol a gwledig, trin dŵr gwastraff yn briodol i ganiatáu ar gyfer ei ddefnyddio / ailddefnyddio, yn ogystal â'r gost- adferiad a fforddiadwyedd gwasanaethau dŵr. Bydd WES yn gweithredu ei weithgareddau o fis Mehefin ymlaen yn Algeria, yr Aifft, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Moroco, Libya, Palestina a Thiwnisia.
  • Y Rhaglen Integredig ar gyfer amddiffyn Llyn Bizerte rhag llygredd, wedi'i gymeradwyo gan Aelod-wladwriaethau UfM, yn ceisio cyfrannu'n bennaf at ddadleoli Llyn Bizerte, yng ngogledd Tiwnisia, a lleihau llygredd anuniongyrchol sy'n effeithio ar Fôr y Canoldir, a thrwy hynny wella'r amodau amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol i fwy na 400,000 o drigolion.
  • Daeth Cyfleuster Dihalwyno ar gyfer prosiect stribed Gaza yn cyflenwi dŵr yfed i 2 filiwn o drigolion Palesteinaidd, gan sicrhau datrysiad cynaliadwy ar gyfer y prinder dŵr cronig a hirsefydlog a'r argyfwng dyngarol yn Llain Gaza, lle nad oes modd yfed dros 95% o'r dŵr oherwydd gor-bwmpio dyfrhaen arfordirol sy'n llygru. .

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd