Mae #ECB yn cyhoeddi Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig € 750 biliwn

| Mawrth 18, 2020

Heno (18 Mawrth), penderfynodd Cyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop brynu € 750 biliwn mewn rhaglen prynu asedau dros dro newydd, o'r enw Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig (PEPP), yn adrodd am Catherine Feore.

O ystyried graddfa'r dirywiad sy'n wynebu economi Ewrop, mae llywodraethau cenedlaethol, y Comisiwn Ewropeaidd ac economegwyr wedi bod yn gweithio goramser yn ceisio dod o hyd i becyn sy'n ddigon mawr i wynebu'r her hon, ac ar yr un pryd yn cynnal y sefydlogrwydd yr ewro.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr ECB nifer o fesurau i wella hylifedd, ac amlen dros dro o bryniannau asedau net ychwanegol o € 120 biliwn ar gyfer pryniant y sector preifat rhaglenni, ond nid oedd hyn yn argyhoeddiadol i farchnadoedd. Hyd yn hyn mae'r banc wedi cael ei gyfyngu gan derfyn cyhoeddwr.

Roedd rhai o'r farn y gallai'r UE droi at y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd, ond y byddai'n anodd yn wleidyddol ac y gallai fod angen ei newid i'r cytundeb ESM. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi cynnig yr hyblygrwydd mwyaf posibl o dan y Pecyn Sefydlogrwydd a Thwft, i ganiatáu i wledydd wneud defnydd llawn o wariant cenedlaethol. Y Comisiwn Mae gan cymeradwyoed cymorth gwladwriaethol ychwanegol a is sefydlu fframwaith newydd ar gyfer cymorth gwladwriaethol.

Yn y ECB Datganiad i'r wasg nododd Cyngor Llywodraethu’r ECB ei fod wedi ymrwymo i chwarae ei rôl wrth gefnogi holl ddinasyddion ardal yr ewro drwy’r amser hynod heriol hwn ac y byddai’n sicrhau y gall pob sector o’r economi elwa o amodau cyllido cefnogol sy’n eu galluogi i amsugno’r sioc hon. , “Mae hyn yr un mor berthnasol i deuluoedd, cwmnïau, banciau a llywodraethau.”

Trydarodd Llywydd yr ECB, Christine Lagarde yn fuan ar ôl y penderfyniad: “Mae angen gweithredu anghyffredin ar amseroedd anghyffredin. Nid oes unrhyw derfynau i'n hymrwymiad i'r ewro. Rydym yn benderfynol o ddefnyddio potensial llawn ein hoffer, o fewn ein mandad. ”

Y Cyngor Llywodraethu pwysleisiodd y byddai'n gwneud popeth sy'n angenrheidiol o fewn ei fandad ac roedd yn wedi'i baratoi'n llawn i gynyddu maint ei brynu asedau rhaglenni ac addasu eu cyfansoddiad, cymaint ag sy'n angenrheidiol ac am gyhyd ag sydd ei angen. Bydd yn archwilio'r holl opsiynau a'r holl arian wrth gefn i gefnogi'r economi trwy'r sioc hon.

I'r graddau y gallai rhai terfynau hunanosodedig amharu ar gamau y mae'n ofynnol i'r ECB eu cymryd er mwyn cyflawni ei fandad, bydd y Cyngor Llywodraethu yn ystyried eu hadolygu i'r graddau sy'n angenrheidiol i wneud ei weithred yn gymesur â'r risgiau sy'n ein hwynebu. Ni fydd yr ECB yn goddef unrhyw risgiau i drosglwyddo ei bolisi ariannol yn llyfn ym mhob awdurdodaeth yn ardal yr ewro.

Penderfynodd Cyngor Llywodraethol yr ECB:

1) Lansio pryniant asedau dros dro newydd rhaglen gwarantau sector preifat a chyhoeddus i wrthsefyll y risgiau difrifol i'r mecanwaith trosglwyddo polisi ariannol a'r rhagolygon ar gyfer ardal yr ewro a achosir gan yr achosion a gwasgariad cynyddol y coronafirws, COVID-19.

Y Prynu Argyfwng Pandemig newydd hwn Rhaglen Bydd gan (PEPP) amlen gyffredinol o € 750 biliwn. Bydd pryniannau'n cael eu cynnal tan ddiwedd 2020 a byddant yn cynnwys yr holl gategorïau asedau sy'n gymwys o dan y pryniant asedau presennol rhaglen (APP).

Ar gyfer prynu gwarantau sector cyhoeddus, bydd y dyraniad meincnod ar draws awdurdodaethau yn parhau i fod yn allwedd cyfalaf y banciau canolog cenedlaethol. Ar yr un pryd, bydd pryniannau o dan y PEPP newydd yn cael eu cynnal mewn modd hyblyg. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer amrywiadau yn nosbarthiad llif prynu dros amser, ar draws dosbarthiadau asedau ac ymhlith awdurdodaethau.

Rhoddir ildiad o'r gofynion cymhwysedd ar gyfer gwarantau a gyhoeddir gan lywodraeth Gwlad Groeg ar gyfer pryniannau o dan PEPP.

Bydd y Cyngor Llywodraethu yn terfynu pryniannau asedau net o dan PEPP unwaith y bydd yn barnu bod cam argyfwng coronavirus Covid-19 ar ben, ond nid cyn diwedd y flwyddyn.

2) Ehangu ystod yr asedau cymwys o dan bryniant y sector corfforaethol rhaglen (CSPP) i bapur masnachol anariannol, gan wneud pob papur masnachol o ansawdd credyd digonol yn gymwys i'w brynu o dan CSPP.

3) I leddfu'r safonau cyfochrog trwy addasu prif baramedrau risg y fframwaith cyfochrog. Yn benodol, byddwn yn ehangu cwmpas Hawliadau Credyd Ychwanegol (ACC) i gynnwys hawliadau sy'n ymwneud ag ariannu'r sector corfforaethol. Bydd hyn yn sicrhau y gall gwrthbartïon barhau i wneud defnydd llawn o'r Eurosystem's gweithrediadau ailgyllido.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Banc Canolog Ewrop (ECB), Eurozone, cynnwys, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.